Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 374 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2023 valmistelu tulee käynnistää. Alkuperäisen suunnitteluaikataulun mukaan oli tarkoitus, että kaupunginhalllitus päättää toimielimille ja konsernille annettavasta talousarvion laadintaohjeesta toukokuussa ja lautakunnat käsitelevät alustavat talousarviot kesäkuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tuonut mukanaan lukuisia epävarmuustekijöitä talousarviosuunnitteluun ja sen vuoksi on vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessia on syytä tarkistaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi.

Kuntaliitto on viimeisimmään arviossa arvioinut, että korona epidemian kuntataloutta heikentevä vaikutus on vähintään 1.8 miljardia euroa valtakunnallisella tasolla. Rovaniemen kaupungin taloutta heikentävä vaikutus on arvioitu olevan jopa n. 20 miljoonaa euroa riippuen epidemian kestoajasta. Valtion kunnille osoittaman tukipaketin kuntakohtaista vaikusta ei vielä tiedetä tarkalleen, mutta todennäköisesti tuki ei kata kaikkia menetyksiä. Verotuloarviot ovat talousarvion laadinnan lähtökohta ja tällä hetkellä verotulot ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Verotuloarviot tarkentuvat vasta syksyllä. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat siirtyneet ja niiden kustannusvaikutuksia ei tiedetä. Rovaniemen kaupungin uutta organisaatiota vastaavat muutokset talousarvioon ovat vielä kesken. Talouden seurannan ja suunnittelun peruslähtökohta on, että talous ja toiminta vahvistetussa talousarviossa vastaavat toisiaan. Myös kaupunginjohtajan vaihtuminen tapahtuu epävarmassa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa ja on tärkeää, että talousarvion laadintaprosessin johtaminen jatkuu keskeytyksittä ja johdonmukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmistelua jatketaan siten, että valmistelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021, yhteensä enintään 393.620.000 euroa  ja nykyiset veroprosentit vuodelle 2020. Kaupungin investointien kokonaismäärärahakehys on 20.000.000 euroa sisältäen kaupungintalon peruskorjauksen. Konserniyhteisöjen investoinnit valmistellaan hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa konsernin investoinnit tulee sopeuttaa kaupungin investointitasoa vastaavaksi. Valmistelua jatketaan siten, että 

 1. määrärahat kohdistetaan toimielimille, lautakunnille ja palvelualueille siten, ettei edellä mainittu käyttötalouden ja investointien kokonaismääräraha ylity,  
 2. kertaluonteiset hanke yms. määrärahat eliminoidaan ennen valmistelun aloittamista,
 3. valmistelun perusteella kaupunginhallitus päättää tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille 31.8.2020 ja talousarvion valmistelustilannetta esitellään valtuustoseminaarissa 7.9.2020, 
 4. toimielimet antavat lausuntonsa talousarviosta ja konserniyhteisöt laativat talousarviokorttinsa 30.9.2020 mennessä,
 5. kaupunginjohtaja antaa esityksensä 26.10.2020,
 6. kaupunginhallituksen esitys valtuustolle vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 annetaan 4.11.2020,
 7. konserniyhteisöjen talousarvion laadinta tulee tehdä vuodelle 2020 annettujen laadintaohjeiden mukaisesti ja
 8. toimielinten ja kaupunginjohtajan tulee tehdä konkreettiset esitykset kaupunginhallitukselle alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainoon saattamisesta vuosina 2021 - 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys.

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin vuosikate oli 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Rovaniemen verotulojen tilitykset kasvoivat 2,7 % eli 6,5 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan rahoitettavat nettomenot kasvoivat 4,3 % eli 15,4 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä supistui 13,9 miljoonaan euroon. Rovaniemi konsernin alijäämä oli 20,8 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviossa vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022, että tavoitteena on saada talous ylijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 siten, että suunnittelukaudella ei muodostu alijäämää. Tämän lisäksi tavoitteena on, että kaupungin investoinnit katetaan vuonna 2022 omalla tulorahoituksella. Asetettu tavoite ei tule toteutumaan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 § 203, että valmistelun lähtökohtana ovat taloussuunnitelman määrärahat 393,62 miljoonaa euroa ja nykyiset veroprosentit.

Toimielinkohtaisessa määrärahojen kohdentamisessa on päästy asetettuun tavoitetasoon. Vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon.

Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2021. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 392,10 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 15,00 miljoonaa euroa. Toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 30.9. mennessä.

Päätös

Controller Janne Juotasniemi esitteli liitteenä 1 olevan suunnitteluohjeen ja sen perusteet. Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli perusturvalutakunnan ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli elinvoimalautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli tilapalvelujen talousarvion 2021 laadintatilanteen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:ssä on säädetty kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi eli suunnitelmakausi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Rovaniemen kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintaympäristön seuranta ja siitä johdettavat kehittämistavoitteet sekä palvelutarpeet. Rovaniemen kaupungin toimintaympäristö on vaativan haasteen edessä johtuen Covid-19 pandemiasta ja sen vaikutuksista. Väestömäärä kasvaa, mutta työllisyys heikkenee sekä mahdolliset matkailun heikkenemisen vaikutukset johtavat luottovastuutapahtumiin sekä mahdollisiin konkursseihin suunnittelukaudella. Edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä vaikutus Rovaniemen kaupungin talouteen. 

Rovaniemen kaupungin talous ei ole tasapainossa. Kaupungin toimintaa on sopeutettava kaupungin rahoitusmahdollisuuksien edellyttämälle tasolle, joka perustuu toimintatuottojen ja verorahoituksen tulevaan kehitysarvioon. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten, että verorahoituksella katettavat nettomenot (toimintakate) voivat kasvaa enintään 1,8 % talousarvioon 2020 verrattuna. Toimintakate on talousarvioesityksessä 2021 yhteensä 382,2 miljoonaa euroa. Verotulotilitysten osalta on epävarmuutta, johtuen Covid-19 pandemian vaikutuksista. Verotulojen arvioidaan olevan 270 miljoonaa euroa vuonna 2021. Rovaniemen kaupungin kunnallisveroprosentiksi on suunniteltu 21,5. Valtionosuuksiksi arvioidaan vuodelle 2021 114 miljoonaa euroa, vuoden 2020 poikkeuksellisen suurien valtionosuuksien jälkeen. 

Rahoitettavien nettomenojen taso on vuonna 2021 noin 382,2 miljoonaa euroa ja kaupungin verorahoitus on 384,7 ja rahoitustuotot 9,7 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenojen kattamisen jälkeen, vuosikatetta investointien rahoittamiseen jää 12,1 miljoonaa euroa ja tulos on -2,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 13,9 miljoonaa euroa, johtuen vuosien 2018 - 2020 alijäämistä. Rovaniemen kaupunki ei voi pitkittää talouden tasapainotusta.

Rovaniemen kaupungin talous on suunniteltu alijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 sekä ylijäämäiseksi vuonna 2023 siten, että suunnittelukauden aikana talous saadaan tasapainoon. Tällöin vuosikate kattaa poistot ja talous saavuttaa kirjanpidollisen tasapainon. Tämä edellyttää jatkuvia taloutta tasapainottavia toimenpiteitä, jotta nykyinen keskimääräinen 4,3 prosentin vuosittainen menojen kasvu ei toteutuisi. Tämä tarkoittaa, että menojen kasvusta tulee leikata kolmen vuoden suunnittelukaudella yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvua voidaan leikata myös tuloja lisäämällä ja tämä on mahdollista esim. aktiivisella johdonmukaisella maapolitiikalla ja kaavoituksella. Rovaniemi kaupunkikonsernin tavoiteltu tulos on positiivinen (=ylijäämäinen) peruskaupungin alijäämästä huolimatta.

Toimialojen määrärahat ovat vuonna 2021 yhteensä 392 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2020 määrärahoihin on noin 7 miljoonaa euroa. Määrärahoja esitetään perusturvalautakunnalle yhteensä 231 miljoonan euroa, jossa kasvua on 7,6 miljoonaa euroa ja sivistyslautakunnalle 135 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,7 miljoonaa euroa. Elinvoimalautakunnalle esitetään määrärahaa noin 20,5 miljoonaa euroa ja ympäristölautakunnalle 6,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate vuodelle on 1,6 miljoonaa euroa positiivinen. 

Rovaniemen peruskaupunki investoi vuosien 2021–2023 suunnittelukaudella yhteensä 56,7 miljoonalla eurolla (netto), josta 27,8 miljoonaa euroa kohdistuu elinvoimalautakunnalle. Kaupunkikonsernin nettoinvestointien määrä vuonna 2021 on 51,5 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella yhteensä noin 168,4 miljoonaa euroa. Peruskaupungin investointienien lisäksi merkittävimpiä investointeja ovat mm. Rovaniemen kaupunkikiinteistöjen rakennuttama Ylikylän monitoimitalo sekä NeVe Oy:n liiketoimintaan liittyvät verkosto yms. investoinnit. 

Vuosikatteen alhaisuudesta (suhteessa investointeihin) johtuen konsernin lainakanta tulee kasvamaan vuosina 2021 – 2023 noin 37 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupungin osuutta Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan laajennusinvestoinnin rahoituksesta ei ole voitu huomioida tässä vaiheessa. Tavoitteena on, että kaupungin ja konsernin lainakannan kasvu suunnittelukaudella hidastuu ja Rovaniemen kaupungin lainanhoitokyky varmistetaan. Sen edellytyksenä on, että investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja kaupungin nettokäyttömenojen kasvu pysyy suunnitellulla nykyistä alhaisemmalla tasolla ja vuosikate vahvistuu suunnitelman mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että  talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli klo 13.00 talousarvion 2021 ja taloussuunitelman 2022-23 osalta seuraavia:

 • talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari, controller Janne Juotasniemi ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemi
 • toimistujohtaja Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • toimitusjohtaja Jan Palo, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
 • hallintojohtaja Sari Alatalo, Lapin Alueteatteri ry
   

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidetään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Puheenjohtaja Liisa Ansala oli poissa kokouksesta klo 14.44 - 14.50. Puheenjohtajana tämän ajan toimi Maria-Riitta Mällinen.

Valmistelija

 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että  talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta, controller Janne Juotasniemeä sekä erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 13, 2.5. Ympäristötekijät, Rovaniemen kaupungin hiilitase-kappaleen jälkeen lisätään teksti: "Rovaniemen kaupungin energiatuotanto:
Alueellamme tuotetaan päästötöntä ja hiilineutraalia sähköä neljä kertaa enemmän kuin koko kaupungissa käytämme. Suosiolan voimalaitos (CHP) tuottaa kaupungin asukkaille ja yhteisöille ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja sähköä. Voimalaitoksella on panostettu ympäristön ja ilmaston suojeluun investoimalla voimakkaasti viime vuosina. Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet lähes 60 prosenttia muutamassa vuodessa ja investoinnit jatkuvat verkkoja parantamalla. Suunnittelukaudella tehdään kaupungin energiapoliittinen ohjelma."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Kalervo Björkbacka esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 13, Yhdyskunta, kohdan Kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka viimeiseksi kappaleeksi lisätään:" Suunnittelukaudella tuetaan kylille kaavoitettuja kaupungin alueita muun muassa markkinoimalla. Etätyön yleistyessä markkinoidaan alueeltamme löytyviä maalaismaisemallisia asuinalueitamme. Kaupunki tukee kyläyhteisöjä kaavoituksella ja infrarakentamisella sekä maalaismaisemallisia asuinalueitamme järkevillä palveluverkkoratkaisuilla."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Björkbackan esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 16, 2.7 Rovaniemen kaupungin talous, kohtaan Talouden raportointi lisätään: “Talouden tunnuslukuja avataan luottamushenkilöille eri palvelualueiden menoista ja tuloista. Menoista ja säästöesityksistä on tuotava selkeitä vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila ja Sanna Luoma poistuivat Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kohdan käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 25 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, ensimmäinen lause muutetaan muotoon: “Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tavoitteena on tulouttaa kaupungille osinkoja vuonna 2021 250 000 euroa ja 500 000 euroa vuosittain suunnittelukauden vuosina 2022 ja 2023 jos alakirjaukset, tulos ja tase antavat tähän mahdollisuuden."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 31. 3.6 Henkilöstö, ennen Rekrytoinnit kappaletta lisätään teksi: “Kaupungin työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi tykyetu vuonna 2021 on 10 euroa/henkilö/kuukausi. Selvitetään pyöräedun käyttöönottoa koko henkilöstölle tai pilottiryhmälle kustannusneutraalilla mallilla.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajaien kannattamana, että s. 31 lisätään 4. kappaleeseen viimeiseksi lause: “Lisätään etätyön ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksia”.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s.31 lisätään 4. kappaleeseen teksti: “Ulkopuolisen osaamisen hankkiminen on perusteltua silloin, kun osaamista ei kaupunkikonsernista löydy.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s.31 kohtaan Rekrytoinnit lisätään kohta 4. "Avoimuus: kaikissa kaupungin rekrytoinneissa on avoin, julkinen haku aina kun mahdollista."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 31 kohtaan Rekrytoinnit lisätään kohta 5: “Resurssipoolin laajentaminen eri toimialoilla määräaikaisia vakinaistamalla.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 34 kohtaan 3.8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Vuoden 2019 suppean hyvinvointikertomuksen pohjalta tehtävät huomioon otettavat tarkennukset (KV 15.6.2020 §42) lisätään kohta 5. "Turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Pyritään edistämään sivukylien puhelinverkkoyhteyksien parantamista yhdessä operaattoreiden kanssa. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan ikäihmisten -, oppilaitosten -, asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen -ja koulukiusaamisen ehkäisy. Selvitetään hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman toimeenpano-osan yhdistämistä."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 38 4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous 2021, Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021, kohta 1.Talouden tasapainottamista tukevat ratkaisut konsernihallinnon osalta, lisätään kohdat:

h. tilavuokrien määrittely ja suunnitelmallisuus

i. konserniyhteisöjen tilojen käyttösuunnitelma

j. tilapalvelun kautta tilattavien tarveselvitysten ja suunnitelmien tarkka valvonta ja vaadittava pätevyys valvontaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 38, kohta Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021, lisätään kohtaan 5: “Kaupunkistrategiaa tukevien ohjelmien päivittäminen ja ohjelmien luominen sekä hankinta- että hanketoiminnalle."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 41 kohtaan Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 lisätään ensimmäisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: “Ylijäämäruokaa jaetaan kuntalaisille eri järjestöjen avustuksella.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 41 kohtaan Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 toiseen kappaleeseen lisätään:" Ruokapalveluissa käytetään enemmän lähellä tuotettuja kotimaisia raaka-aineita sekä lisätään kasvisruokaa."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 42, kohta 4.2 Perusturvalautakunnan toiminta ja talous, Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021, tarkistetaan mihin kohtaan tukiperhetoiminta kuuluu, lisätään kohta: "Tukiperhetoiminnan vahvistaminen. Lisätään tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan henkilöstöresurssia (50 000 €). Toiminnan organisointia ja avustusten maksatusta valmistellaan vuoden 2021 aikana. Lisätään määräraha (20 000 €) tukiperhetoiminnan järjestämiseen ostopalveluna."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 42 Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021, kohtaan Perhe- ja sosiaalipalvelut lisätään teksti: "Tehostetaan kotouttamispalveluja siten, että kotoutettavat integroituvat kotouttamispalveluista mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopeasti yhteiskuntamme jäseniksi. Mittarina voidaan käyttää kotoutettavien työllisyysastetta. "
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Kalervo Björkbacka esitti Hannu Ovaskaisen kannattamana, että s. 43 Perhe- ja sosiaalipalvelut lisätään "Toimenpide 4: Kotouttamispalvelutoimintaa tehostetaan." ja että kohtaan Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2021 lisätään teksti:"Taloudelliset tavoitteet Rovaniemen kaupungin vastaanottamien pakolaisten määrä vuosina 2021 – 2023 on 0 henkilöä ja se sisältää sekä kiintiöpakolaiset että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Jos niin sanotut paperittomat eli laittomasti maassa olevat asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluiden piiriin, tulee heidät ohjata turvallisuudesta vastaavalle viranomaisille maasta poistamista varten."

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Björkbackan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan pohjaehdotus on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 43 kohtaan Toiminnan riskit talousarviovuonna 2021, lisätään:

 • Yksityisen ikäihmisten palveluasumisen määrä suhteessa kunnalliseen ikäihmisten palveluasumiseen
 • Lasten terapioiden tarpeen arviointien viivästyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti Björkbackan kannattamana, että s. 45, 4.4. Sivistyslautakunnan toiminta ja talous, Talouden tasapainottaminen, poistetaan kohdat: “Kaukon koulun lakkauttaminen, Nivankylän koulun lakkauttaminen, Vikajärven koulun lakkauttaminen”: Lisätään sivistyslautakunnan määrärahaan koulujen määrärahat, määrärahaesitykset taulukossa alla.

Kaupunginhallitus päätti pitää tauon klo 11.22 - 12.15. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto; todettiin, että Matti Henttunen palasi kokoukseen klo 12.15 ja Mika Kansanniva poistui klo 11.22.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Karhun ehdotus on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Harri Rapo esitti Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s. 45, 4.4. Sivistyslautakunnan toiminta ja talous, Talouden tasapainottaminen, poistetaan kohta “Palvelusetelitoiminnan lisääminen (Lapinrinne)”. Lisätään sivityslautakunnan määrärahaan Lapinrinteen kunnallisena pitämisen määrärahat.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rapon esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) JAA -ääntä ja kolme (3) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan pohjaehdotus on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että s. 45 Toiminnan riskit talousarviovuonna 2021, lisätään: "Yksityisten päiväkotien määrä suhteessa kunnallisten päiväkotien määrään."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhun esitti Liisa Ansalan kannattamana, että s. 46 Elinvoimalautakunnan toiminta ja talous, Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021, II Tekniset palvelut, lisätään: “Yksityisteiden kunnossapitoon varataan lisämääräraha (200.000 euroa). Kaupunki edistää yksityisteiden valtionavustusten hakua perusparannuksia varten.” Lisätään talouden tunnuslukuihin määräraha yksityisteiden kunnossapitoon + 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Karhun esitys "Kaupunki edistää yksityisteiden valtionavustusten hakua perusparannuksia varten." hyväksytään ja että muilta osin Karhun esityksen hyväksymisestä on äänestettävä.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Karhun ehdotus on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhun esitti Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että  s. 57 Katujen peruskorjaukset, päällystämiset ja uudisrakentaminen, 2. kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään: “Jos avustusta ei saada, Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään.”

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA -ääntä ja viisi (5) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan pohjaehdotus on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhu esitti Liisa Ansalan kannattamana, että  s. 58 kohtaan Ounasvaaran uimahalli, ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään teksti: “Uimahalli-investointi ja operoinnin toimintamalli tulee arvioida uudelleen. Valtuusto päättää uimahallihankkeen jatkosta, investoinnista ja operointimallista yhdessä Redun kanssa vuonna 2021.”

Harri Rapo esitti Maarit Simoskan kannattamana, että  poistetaan uimahallikirjaus kokonaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginjohtajan pohjaehdotus ja Sanna Karhun muutosesitys ja että voittanut esitys asetetaan Harri Rapon esitystä vastaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Sanna Karhun esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä ei annettu yhtään JAA -ääntä, kymmenen (10) äänesti EI ja yksi (1) äänesti TYHJÄÄ.
Puheenjohtaja totesi, että Karhun esitys jatkaa toiseen äänestykseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan toisessa äänestyksessä ne, jotka ovat Sanna Karhun esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Harri Rapon esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Karhun esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Esko-Juhani Tennilä esitti, että vuoden 2021 tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 %.

Puheenjohtaja totesi, että Tennilän esitys kannattamattomana raukeaa.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että edellä tehtyjen päätösten pohjalta määrärahoihin  tehdään seuraavat muutokset:

  TA 2021 TS 2022 TS 2023
Nivankylän koulu 85 000 204 000 204 000
Kaukon koulu 87 000 209 000 209 000
Vikajärven koulu 82 000 197 000 197 000
Tukiperhetoiminta 70 000 70 000 70 000
Yksityistiet 200 000 200 000 200 000
Tykysetelit 220 000 220 000 220 000

Yhteensä

744 000 1 100 000 1 100 000

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että menolisäykset katetaan seuraavasti:

  TA 2021 TS 2022 TS 2023
Roman tuloutus 250 000 500 000 500 000

Omaisuuserien myynnistä
saatavat kertaluonteiset tulot

1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rovakairan osingot   Osinkojen
kasvatus
 
Yhteensä 1 250 000 1 500 000 1 500 000

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.46.  Matti Henttunen poistui klo 10.49 ja Mika Kansanniva saapui klo 10.49. Matti Henttunen saapui klo 12.15 ja Mika Kansanniva poistui klo 11.22. Sanna Karhu poistui klo 12.52 ja Hilpi Ahola saapui klo 12.52. Heikki Autto poistui klo 12.55.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Maria-Riitta Mällinen, Liisa Ansala, Sanna Karhu, Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Maarit Simoska, Esko-Juhani Tennilä, Mika Kansanniva

 • Ei 2 kpl 18%

  Hannu Ovaskainen, Kalervo Björkbacka

 • Jaa 4 kpl 36%

  Sanna Luoma, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Juhani Juuruspolvi

 • Ei 7 kpl 64%

  Matti Henttunen, Liisa Ansala, Sanna Karhu, Hannu Ovaskainen, Kalervo Björkbacka, Maarit Simoska, Esko-Juhani Tennilä

 • Jaa 8 kpl 73%

  Liisa Ansala, Kalervo Björkbacka, Maarit Simoska, Sanna Luoma, Sanna Karhu, Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi, Hannu Ovaskainen

 • Ei 3 kpl 27%

  Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

 • Jaa 2 kpl 18%

  Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi

 • Ei 9 kpl 82%

  Sanna Karhu, Matti Henttunen, Harri Rapo, Liisa Ansala, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen, Maarit Simoska, Kalervo Björkbacka, Esko-Juhani Tennilä

 • Jaa 6 kpl 55%

  Kalervo Björkbacka, Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi, Sanna Luoma, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 5 kpl 45%

  Sanna Karhu, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen, Liisa Ansala, Maarit Simoska

 • Ei 10 kpl 91%

  Liisa Ansala, Maria-Riitta Mällinen, Sanna Luoma, Kalervo Björkbacka, Sanna Karhu, Maarit Simoska, Juhani Juuruspolvi, Hannu Ovaskainen, Matti Henttunen, Esko-Juhani Tennilä

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Harri Rapo

 • Jaa 7 kpl 64%

  Kalervo Björkbacka, Sanna Karhu, Juhani Juuruspolvi, Sanna Luoma, Matti Henttunen, Liisa Ansala, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 4 kpl 36%

  Maarit Simoska, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Hannu Ovaskainen

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.