Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Alakorkalon koulun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen / Alakorkalo

ROIDno-2018-453

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

 Alakorkalon koulu sijaitsee osoitteessa Niskanperäntie 18, 96700 Rovaniemi. Koulussa on tällä hetkellä 82 oppilasta, viisi luokanopettajaa ja tuntiopettajana toimiva erityisopettaja. Tulevina vuosina koulun     oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan noin 50 oppilaaseen.

Alakorkalon koulurakennuksen omistaa Tilaliikelaitos. Kohde on valmistunut koulurakennukseksi vuonna 1957. Koulu on peruskorjattu vuonna 1997, jolloin on rakennettu erillinen liikuntasali/teknisen työn rakennus. Koulurakennuksen pinta-ala on 846 m2 ja erillisen liikuntasalin/teknisen työn rakennuksen 526 m2.

Rakennusten päälämmön lähteenä oli aiemmin öljy ja uuden hakelaitoksen valmistuttua syksystä 2015 alkaen päälämmön lähteeksi tuli hake. Melko nopeasti muutoksen jälkeen päärakennuksessa alettiin aistimaan sisäilmassa öljyn hajua kellaritiloissa.

Tilaliikelaitos alkoi välittömästi selvittämään hajun lähdettä ja kellarissa olevassa öljykattilalaitoksessa havaittiin öljyvuoto. Vuoto paikallistettiin ja varavoimanlähteenä olevalle öljylämmitysjärjestelmälle menevät öljyputket uusittiin syksyllä 2015. Samalla Tilaliikelaitos toteutti päärakennuksen sisäilman turvaavan kellarikerroksen alipaineistuksen ja tiivisti kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välisiä rakenteita. Kellarikerros otettiin pois opetuskäytöstä. Sisäilman ja juomaveden laatua seurataan säännöllisesti otettavilla näytteillä.  Näytteet ovat olleet puhtaita. Maaperään on kulkeutunut vuodosta pitkän ajanjakson aikana lämmitysöljyä, jota on tähän mennessä pumpattu neljästä havaintoputkesta noin 8 000 litraa.

Lapin ELY-keskuksen PIMA-päätöksen mukaisesti rakennuksen ulkopuolella olevat pilaantuneet maa-ainekset tulee puhdistaa 31.12.2018 mennessä. Tilaliikelaitos on neuvotellut ELY-keskuksen kanssa puhdistuksen laajuudesta ja aikataulusta.

Yhtenä vaihtoehtona on pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa piha-alue puhdistetaan. Kun rakennuksen elinkaari päättyy, maa-alue puhdistetaan rakennuksen alta. Tämä edellyttäisi myös kellarin sisäilman olosuhteiden parantamista osastoimalla kellari kokonaan pois käytöstä.

Toisena vaihtoehtona on päärakennuksen purkaminen ja koko alueen puhdistaminen kerralla. Alueen puhdistustöiden toteutus ja laajuus selviää kevään 2018 aikana.

Tilaliikelaitos on yhteistyössä sivistystoimen kanssa selvittänyt Alakorkalon koululle väistötiloja. Koulujen kesälomakausi on todennäköisesti liian lyhyt aika maaperän puhdistamiseen. Tästä syystä on päädytty esittämään tilaelementtiratkaisun hankintaa Viirinkankaan koulun tontille. Esityksestä on tiedotettu kaikille oppilaiden vanhemmille Wilma-tiedotteella 9.2.2018 ja koulun vanhempaintoimikunnan kokouksessa 21.2.2018.

Tarjoukset tilaelementeistä saadaan helmikuun 2018 aikana. Suunnitelman mukaisesti syyslukukausi 2018 alkaisi tilaelementeissä Viirinkankaan koulun alueella. Näillä toimenpiteillä on mahdollista suorittaa pilaantuneiden maa-ainesten puhdistaminen siten, että koululle taataan turvallinen toimintaympäristö. Mikäli koulun toiminta siirtyy Viirinkankaalle, tullaan oppilaille järjestämään koulukuljetus kaupungin toimesta koulutuslautakunnan päättämien koulukujetusperiaatteiden mukaisesti. Nykyiseen verrattuna lisäkustannuksia tulee koulukuljetuksista (n. 120 000 euroa/vuosi) sekä tilaelementtien vuokrista. Tarkat kustannustiedot tilaelementeistä tulevat päätettäväksi kevään aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta siirtää  Alakorkalon koulun toiminnan väliaikaisesti Viirinkankaan koulun tontille rakennettaviin tilaelementteihin elokuusta 2018 alkaen. Alakorkalon koulun toiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa päätetään Alakemijoen koulualueen tarveselvityksen yhteydessä vuoden 2018 aikana.

Tiina Outila esitti, että jos Ely- keskus ei anna lisäaikaa koulunpidon nykyisessä kiinteistössä mahdollistavien kevyempien ratkaisujen suhteen, koulutuslautakunta päättää sijoittaa elementit Alakorkalon kylälle, mikäli se kaavaprosessin näkökulmasta on mahdollista.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala käyttti 19.3.2018 § 1 otto-oikeutta koulutuslautakunnan päätökseen 1.3.2018 § 23, liite 1.

Koulutuslautakunnan 1.3.2018 § 23 tekemään päätökseen on jätetty kolme oikaisuvaatimusta, liitteet 2 - 4. Kuntalain 134 §:n 3 mom. mukaan jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaoston päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

Lisäksi Viirinkankaan koulun vanhemmat ovat lähettäneet asiassa kaupunginhallitukselle liitteessä 5 olevan kirjelmän.

Koulutuspalveluiden näkökulmia otto-oikeuden käyttämiseen  sekä oikaisuvaatimuksiin liittyviin perusteluihin:

Asukkaiden kuuleminen Alakorkalossa ja Viirinkankaalla sekä väistötilan mahdollinen sijainti  koulun ulkoliikuntakentällä

Koulupalvelut järjestää Alakorkalon koulun toiminnan Tilaliikelaitokselta vuokratussa kiinteistössä osoitteessa Niskanperäntie 18. Koulun toiminnan siirtämiselle väliaikaisiin tiloihin ei ole muuta perustetta, kuin ELY:n vaatimat toimenpiteet Tilaliikelaitokselle pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Mikäli öljyvahinkoa ei olisi tapahtunut, koulun toiminta jatkuisi Alakorkalossa normaaliin tapaan.

Meneillään oleva Alakemijoen palveluverkon tarveselvitys ei liity Alakorkalon koulun öljyvahinkoon tai siitä aiheutuviin toimenpiteisiin. Yhtenä osana  tarveselvityksen vaihtoehtojen kartoittamisessa huomioidaan myös mahdollinen uudisrakennus Alakorkalon koululle. Selvitystyöryhmä kartoittaa parhaillaan eri vaihtoehtoja päätöksentekoa varten.

Vaikuttamismahdollisuudet varataan tarveselvityksen valmistelussa (Hallintolaki 41 §). Suunnitteilla on osallistamisen tapoja kuten asukastilaisuus, sähköinen palautekysely sekä vanhempaintoimikuntien- ja aluelautakuntien kokoukset. Kaupunkilaisille suunnitellaan mahdollisuutta kirjallisen palautteen antamiseen koulutuspalveluihin.

Opetuksen järjestäjällä on vastuu oppilaiden turvallisuudesta, eikä Alakorkalon koulun toiminnan jatkaminen ole mahdollista samassa pihassa, jossa maaperän puhdistaminen edellyttää 7 metriä syvän kaivannon tekemistä koulun välittömään läheisyyteen. Lisäksi on huomioitava se, että tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, voidaanko pihalla olevan liikuntasalin ja teknisen työn opetustilan käyttömahdollisuus taata maanvaihdon edetessä. Mikäli rakennusta ei voidakaan käyttää maanvaihdon edetessä, joudutaan oppilaat kuljettamaan sisäliikuntajaksoilla Keltakankaan saliin. Myös käsityön opetus joudutaan samoin järjestämään teknisen työn osalta muualla. Mikäli koulu toimisi koulun kentälle sijoitettavissa tilaelementeissä, oppilailla ei olisi käytössä liikuntakenttää tai leikkivälineitä. Pihavälineiden siirtoa useampaan kertaan ja uuden tien rakentamista ei voida pitää suositeltavana vaihtoehtona yhden lukuvuoden ajaksi.

Koulun henkilökunnalta ei voi edellyttää oppilaiden turvallisuuden takaamista maan vaihdon ollessa käynnissä koulun tontilla. Muita riskitekijöitä olisivat raskaan liikenteen lisääntyminen koulun läheisyydessä, melu ja öljyn aiheuttama hajuhaitta. Näistä syistä koulutuksen järjestäjä ei voi taata oppilaiden turvallisuutta koulupäivän aikana. Myös Rovaniemen kaupunkistrategiassa 2025 turvallisuus on nostettu keskeiseksi arvoksi kaupungin toiminnassa.

Hallintolain edellyttämä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen tulee järjestää silloin, kun koulun toimintaa ollaan lakkauttamassa. Alakorkalon koulua ei olla lakkauttamassa, vaan kyseessä on opetuksen järjestäjästä riippumattomasta syystä tapahtuva väliaikainen toiminnan uudelleen järjestely. Kaupungin koulutoimessa on jouduttu säännöllisin väliajoin siirtämään opetusta väliaikaisiin tiloihin esimerkiksi Ylikylän, Vaaranlammen, Ounasrinteen, Ounasvaaran, Ounasjoen ja Lyseonpuiston lukion osalta. Tilajärjestelyt ovat osa operatiivista johtamista, jossa ratkaistaan akuutteja tilaongelmia väliaikaisesti, jolloin kaikkia huoltajia on tiedotettu etukäteen.

 Alakorkalon koulun toimimista samassa pihapiirissä Viirinkankaan koulun kanssa ei voida pitää ongelmana, vaan uuden opetussuunnitelman mukaisena mahdollisuutena lisätä yhteistyötä. Oppilaita tulisi olemaan välitunneilla maksimissaan samaan aikaan yhteensä noin 190, mikä on merkittävästi vähemmän kuin suurimmassa osassa Rovaniemen peruskouluja. Lisäksi ruokailuaikojen porrastuksen vuoksi kaikki oppilaat eivät ole samaan aikaan kaikilla välitunneilla. Lähes kaiken muun toiminnan koulut järjestäisivät omissa rakennuksissaan.

Koululaisten kuljettamisesta Viirinkankaan koululle ja niistä aiheutuvat kustannukset

Talousarvion laatimisen yhteydessä koulutuspalveluissa ei ole voitu varautua vuoden 2017 aikana Alakorkalon koulun kuljetuskustannuksiin, koska siinä vaiheessa ei ole ollut tiedossa vaatimusta koulun toiminnan siirtämisestä väliaikaisiin tiloihin.

Koulukuljetukset voidaan järjestää omana reittiliikenteenä siten, että oppilaat kerätään useammasta paikasta oppilaiden kodin läheisyydestä vanhemmille tiedotetun aikataulun mukaisesti. Koulukuljetuksen jättö- ja lähtöpaikka voidaan järjestää turvallisesti siten, että kadun ylitystä ei tule Viirinkankaan koululla. Oppilaiden kuljetukset eri suunnilta on jo määritelty ja valmiina toteutettavaksi. Imarin suunnalta tulisi 32 oppilasta, Koskenniskan suunnalta 26 oppilasta ja loput koulun läheisyydestä.

Koulunkäynnin järjestämisen vaikeudet mahdollisessa Alakorkalon väistötilassa (riittämättömät ruokailu- ja liikuntatilat)

Koulunkäynnin järjestämisessä ei ole todettu erityisiä vaikeuksia. Akuuteissa muutostilanteissa vaaditaan aina sopeutumista uuteen väliaikaiseen ympäristöön, mutta Viirinkankaalla toimimisessa ei ole ilmennyt asioita, joita ei kyettäisi hyvällä pedagogisella suunnittelulla ratkaisemaan.

Verrattuna monen muun koulun väistötilanteisiin, Alakorkalon oppilasmäärä on pieni. Viirinkankaan koulun toiminnalle vaikutuksia olisi ainoastaan välituntipihan jakaminen 82 muun oppilaan kanssa. Esimerkiksi Kairatien yksikössä on kuluvan lukuvuoden aikana lähes samankokoisella välituntialueella päivittäin 621 oppilasta kolmesta eri koulusta. Viirinkankaan  ja Alakorkalon koulun oppituntien alkamisajat on mahdollista porrastaa alkavaksi esimerkiksi 15 minuutin siirtymäjaksolla, jolloin koulujen välitunnit eivät ole samaan aikaan. Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta lapset saavat mahdollisuuden uusiin saman ikäisiin kavereihin, joka on lasten itsensä korostama positiivinen asia aiemmin laadituissa kyselyissä.

Tilaliikelaitoksen kilpailuttamat tilaelementit ovat nykyaikaiset  vaatimukset täyttäviä opetustiloja, joita käytetään laajasti ympäri Suomen. Alakorkalon koulun oppilaille on ollut tarkoituksena hankkia samankaltaiset opetustilat, joita on käytetty väistötiloina Sinetässä, kun Ounasjoen monitoimitaloa rakennettiin. Sinetässä väliaikaiset tilaelementit on henkilökunnan mukaan koettu turvallisiksi ja toimiviksi. Neliömäärältään ne ovat riittävän suuria, kunnoltaan hyviä ja tilaelementtien suunnittelussa on alusta asti huomioitu oma ruokailutila Alakorkalon koulun oppilaille.

Liikunnan opettaminen voidaan huomioida koulun normaalin pedagogisen suunnittelun yhteydessä esimerkiksi siten, että Alakorkalon ja Viirinkankaan koulujen liikuntasuunnitelmassa sisäliikuntajaksot ajoitetaan eri viikoille. Tämä on koulujen normaalia toiminnan suunnittelua, eikä tämän hetken oppilasmäärillä aiheutuisi ongelmia liikunnan opetuksen järjestämiselle. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön lähellä sijaitseva Keltakankaan liikuntasali, joka on neliömäärältään yksi kaupungin suurimmista liikuntatiloista. Aikaisempina vuosina juuri Keltakankaan salia ovat käyttäneet myös muut väliaikaisissa tiloissa toimineet koulut. Käsityön opettaminen yhdessä teknisen työn opetustilassa tälle oppilasmäärälle voidaan ratkaista normaaliin tapaan työjärjestyksiä suunniteltaessa.

Tilaliikelaitoksen selvitys

Tilaliikelaitos on selvittänyt väistötilojen mahdollisen sijoittamisen myös Alakorkalon koulun kentälle. Selvitys pitää sisällään tilaliikelaitoksen näkökulmia asiaan. Tilaliikelaitos on kuvannut siirtokelpoisten väistötilojen kustannukset sekä Viirinkankaan koulun piha-alueelle että Alakorkalon koulun kentälle. Tilaliikelaitoksen selvitys on liitteenä 6 ja liitteenä 7 on alustava hahmotelma väistötilojen sijoittamisesta Alakorkalon koulun kentälle.

Muut selvitykset

Varhaiskasvatuspalveluista palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa on antanut lausuntonsa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn huoleen ulkoliikunta-alueiden riittävyydestä (liite 8). Alakorkalon koulun iltapäivätoiminnan osalta asiassa on lausunut iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi (liite 9).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pysyttää koulutuslautakunnan tekemän päätöksen 1.3.2018 § 23 sekä hylkää liitteinä 2 - 4 olevat oikaisuvaatimukset edellä olevassa koulutuspalveluiden lausunnossa esitetyillä perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Kai Väistöä, toimialajohtaja Antti Lassilaa ja tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Esko-Juhani Tennilän ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimukset. Esitetään, että Alakorkalon koulun väistötilat rakennetaan tilaelementteihin Alakorkalon kentälle. Tieyhteys rakennetaan nykyisen liikuntahallin takaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Ely-keskuksen päätös liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee Lapin Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi Lapin Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitos omistaa Alakorkalon koulurakennuksen ja erillisen liikuntatilarakennuksen osoitteessa Niskanperäntie 18, 96700 Rovaniemi. Syksyllä 2015 toteutettiin koulurakennuksessa lämmitysjärjestelmän muutos. Lämmitysjärjestelmän muutoksen jälkeen sisäilmassa havaittiin öljyn hajua. Tilaliikelaitos ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin, öljyvuoto paikallistettiin, opetustilat koulurakennuksen kellarissa otettiin pois käytöstä ja kellari alipaineistettiin. Koulun toiminta jatkui lähes normaalisti koulurakennuksessa syksyyn 2018 saakka. Lokakuussa 2018 koulurakennus ottiin pois käytöstä ja toiminta on tällä hetkellä tilaelementtirakennuksessa koulun läheisellä urheilukentällä. 

Lapin ELY-keskus antoi asiassa päätöksen 29.8.2016 (LAPELY/3917/2016) ja päätökseen on haettu muutosta ja jatkoaikaa kahteen otteeseen. Lapin ELY-keskus myönsi jatkoaikaa 31.12.2018 saakka päätöksellään 3.5.2017. Viimeisimmän päätöksen Lapin ELY-keskus antoi Rovaniemen kaupungille 30.5.2018 ja päätöksen mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus tulee tehdä 31.8.2019 mennessä. Tilaliikelaitos on laatinut kunnostussuunnitelman pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta vuosina 2018-2019. Lapin ELY-keskus valvontaviranomaisena on hyväksynyt kunnostussuunnitelman. Lapin ELY-keskuksen päätökset 29.8.2016, 3.5.2017 ja 30.5.2018 sekä kunnostussuunnitelma ovat liitteenä.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta vuosina 2018-2019 aiheutuvat kustannukset ovat kunnostussuunnitelman mukaisesti arviolta 1.100.000,00 euroa, alv. 0 %. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen on varattu vuoden 2019 talousarviossa tekniselle lautakunnalle 500.000,00 euroa. Kaupungissa on olemassa vahinkorahasto, josta rahoitus laajemmissa vahingoissa voidaan tarvittaessa osoittaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Alakorkalon koulun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen toteutetaan tekniselle lautakunnalle varattuilla määrärahoilla ja että kaupunginhallitus päättää vahinkorahaston käytöstä erikseen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa ja kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Alakorkalon koululla on tapahtunut laaja öljyvuoto. Koulurakennusta (kivikoulu) ei sen vuoksi voi käyttää. Rovaniemen kaupunki on muutoksenhaulla Lapin ELY-keskukselta esittänyt jatkoaikaa kiinteistön RN:o 698-401-18-207 (Alakorkalon koulun) maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. Jatkoaikaa on haettu 31.12.2021 saakka.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt jatkoaikaa 31.12.2021 asti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Päätöksessä asetetaan kaupungille toimenpidevelvoitteita. Päätös perusteluineen oheisessa liitteessä (liite 1)

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Lapin ELY-keskuksen 21.8.2019 antaman päätöksen jatkoajasta 31.12.2021 saakka.  Johtokunta päättää hyväksyä päätöksessä asetetut velvoitteet ja ryhtyä toimimaan niiden mukaisesti. 

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan esityksen.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Alakorkalon koululla havaittiin öljyvuoto vuoden 2015 lopulla. Koulurakennusta (kivikoulu) ei sen vuoksi voi käyttää. Rovaniemen kaupunki on muutoksenhaulla Lapin ELY-keskukselta esittänyt jatkoaikaa kiinteistön RN:o 698-401-18-207 (Alakorkalon koulun) maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. Jatkoaikaa on haettu 31.12.2021 saakka.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt jatkoaikaa 31.12.2021 asti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Päätöksessä asetetaan kaupungille toimenpidevelvoitteita. Päätös perusteluineen oheisessa liitteessä (liite 1)

Tilapalvelupäällikkö on laatinut tilannekatsauksen Alakorkalon PIMA -asiasta (liite 2). Laaditun selvityksen mukaan pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen edellyttää noin 2 milj. euron määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 14.3.2011 § 16 päättänyt perustaa vahinkorahaston. Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin takausvastuun perusteella maksettavat suoritukset ja kaupungin omaisuutta tai kaupungin vastuulla olevaa omaisuutta kohdanneet vahingot siltä osin kuin kaupungin vakuutukset tai vahinkokohtainen omavastuu ei niitä kata. Rahastosta suoritettavista korvauksista päättää rahaston säännön 6 §:n mukaan kaupunginhallitus. 

Vahinkorahaston arvo kirjanpidossa 31.12.2019 on 7 833 145 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja toteaa, että vahinkorahaston käyttämisestä päätetään kustannusten tarkentuessa.

Päätös

Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala selosti asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Susanna Junttila saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.08.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.