Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 410 Hallintosäännön tarkistaminen

ROIDno-2017-22

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö on uudistettu vuoden 2020 alusta. Hallintosääntöä on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.1.2020 § 7 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.3.2020 § 35. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 378 päättänyt hakea työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Lakiesitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä, mutta sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Hallintosääntöön esitetään lisättäväksi kaupunginhallitukselle toimivaltaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Kaupunginhallitus voisi edelleen siirtää toimivaltaa viranhaltijoille. Kokeilu kestäisi 1.1.2021−30.6.2023. Hallintosääntöön esitetään lisättäväksi, että kokeilussa työskentevät viranhaltijat voidaan määrätä virkoihin ilman julkista hakumenettelyä.

Rovaniemen kaupunginjohtaja on päätöksellään 1.9.2020 § 81 päättänyt hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön organisaatiosta 25.8.2020 alkaen. Päätöksen mukaan hallinto- ja tukipalvelut toimintayksiköstä käytetään nimitystä konsernihallinto. Konsernihallinnolle on lisäksi määrätty vastuualuepäälliköt. Hallintosääntöä esitetään päivitettäväksi konsernihallinnon organisaatiota vastaavaksi.

Tiedonhallintalaki on tullut voimaan 1.1.2020. Nykyisen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa tiedonhallinnasta. Kuntaliitto on tarkentanut mallihallintosääntöään tiedonhallintalain mukaisten vastuiden osalta, jotka esitetään lisättäväksi Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön.

Lisäksi hallintosääntöön esitetään yksittäisiä tarkennuksia nimitysjaoston, elinvoimalautakunnan ja talous- ja rahoitusjohtajan tehtäviin sekä hankintojen määritelmiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hallintosäännön tarkistamista 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

1 luvun 7 § muutetaan muotoon:

7 § Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmän muodostavat kaupunginjohtaja, elinvoimapalveluiden toimialajohtaja ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja sekä kaupunginjohtajan määräämät konsernihallinnon viranhaltijat. Johtoryhmän tehtävistä päättää kaupunginjohtaja. Muut viranhaltijat ovat velvollisia osallistumaan johtoryhmän kokouksiin kaupunginjohtajan harkinnan mukaan.

3 luvun 23.1 §:n 3 kohta muutetaan muotoon:

Konsernihallinto

Konsernihallinnon luottamushenkilötoimielimenä on kaupunginhallitus, ja soveltuvin osin sen alaiset jaostot.

Konsernihallinnon yleisenä tehtävänä on tukea kaupungin ja kaupunkikonsernin strategista johtamista sekä demokraattista päätöksentekoa erityisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten sekä kaupunginjohtajan apuna. Konsernihallinto toimii koko kaupungin organisaation asiantuntijaorganisaationa ja tuottaa kaupunginjohdolle, toimialoille ja toimielimille niiden tarvitsemat asiantuntija-, tuki- ja hallintopalvelut sekä tukee kaupunginjohtoa, toimialoja ja toimielimiä hallintosäännön mukaisten tehtävien täyttämisessä. Konsernihallinto johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä kaupunkistrategian suunnittelutyötä koko kaupungin osalta. 

3 luvun 24 § muutetaan muotoon:

24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin, vastuualueisiin ja yksiköihin

Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.

Hallintosäännön 23 §:ssä määritelty konsernihallinto voi edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin vastuualueisiin ja yksiköihin. Vastuualue- ja yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja.

3 luvun 25.2 § muutetaan muotoon:

Kaupunginjohtaja toimii toimialajohtajien, sisäisen tarkastajan ja konsernihallinnon esimiehenä.

3 luvun 25.4 §:n 6 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginjohtaja päättää:

irtaimen omaisuuden luovutuksesta kuitenkin siten, että lautakunnan alaisen toimialan osalta irtaimen luovutuksesta päättää toimialajohtaja tai määräämänsä. Arvoltaan vähäisenä (arvo enintään 1.000 €) pidettävän irtaimen omaisuuden tai käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden luovutuksesta päättää kuitenkin se palvelualueen päällikkö, vastuualuepäällikkö tai yksikön esimies, kenen hallussa irtain on;

3 luvun 25.4 §:n 9 kohta muutetaan muotoon:

Kaupunginjohtaja päättää:

    konsernihallinnon henkilöstön käytöstä ja tehtävistä;

3 luvun 27 § muutetaan muotoon:

27 § Palvelualueiden päälliköt ja vastuualuepäälliköt

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa. Palvelualuepäällikön valitsee lautakunta. Palvelualuepäällikkö toimii palvelualueella työnantajan edustajana.

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville vastuualueille on määrättävä vastuualuepäällikkö, joka kaupunginjohtajan tai määräämänsä johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Vastuualuepäällikön valitsee kaupunginjohtaja. Vastuualuepäällikkö toimii vastuualueella työnantajan edustajana.

3 luvun 28 § muutetaan muotoon:

28 § Yksiköiden esimiehet

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueen yksiköille on määrättävä esimies, joka johtaa yksikkönsä toimintaa sekä vastaa yksikön toiminnan kehittämisestä. Toimialan palvelualueella olevan yksikön esimiehen valitsee toimialajohtaja tai määräämänsä. Palvelualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen. Yksikön esimies toimii työnantajan edustajana johdossaan olevassa yksikössä.

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville vastuualueen yksiköille on määrättävä esimies, joka johtaa yksikkönsä toimintaa sekä vastaa yksikön toiminnan kehittämisestä. Konsernihallinnossa yksikön esimiehen valitsee kaupunginjohtaja. Vastuualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen. Yksikön esimies toimii työnantajan edustajana johdossaan olevassa yksikössä.

4 luvun 29.2 §:n kohta 9 poistetaan

4 luvun 29.4 §:ään lisätään:

Kaupunginhallitus päättää:

 1. työllisyyden edistäminen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä toimielimestä tai viranhaltijasta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

4 luvun 30.1 §:n 1 kohta muutetaan muotoon:

Nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin;

4 luvun 32.3 § muutetaan muotoon:

Tilajaoston lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii taseyksikkönä Rovaniemen tilapalvelukeskus osana konsernihallintoa. Tilapalvelukeskus valmistelee tilainvestointihankkeiden valmistelu- ja toteuttamisohjeen. Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on koko kaupungin tilahallinnon viranhaltija- ja asiantuntijaorganisaationa tukea tilajaostoa sen hallintosäännön mukaisten tehtävien täyttämisessä, tukea kaupunginjohtoa, toimialoja ja toimielimiä kaikissa tila-hankkeisiin liittyvissä asioissa sekä teettää toimialoille toimitilaratkaisujen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Tilapalvelukeskus​ tuottaa kiinteistökehitys-​ ja myyntipalvelut​ sekä toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuudenhallinnan tehostamiseksi. Tilapalvelukeskuksen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden organisaatioiden (ml. tilajaoston tehtäväalueella toimivien tytär- ja osakkuusyhteisöjen) kanssa kaikissa vireillä olevissa tilahankkeissa ja niiden suunnittelussa. Kaupunginhallitus päättää tilapalvelukeskuksen yksityiskohtaisemmasta organisoinnista.

4 luvun 34.4 §:ään lisätään kohta:

    Elinvoimalautakunta järjestää kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut;

4 luvun 44.7 § ja 44.8 § muutetaan muotoon:

Talous- ja rahoitusjohtajan toimivaltaan kuuluu kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti:

 1. lyhytaikaisten luottojen ottaminen;
 2. lyhytaikainen antolainaus tytäryhteisöille;
 3. lyhytaikaisten kassavarojen sijoittaminen;
 4. korkosuojauksesta päättäminen;
 5. pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu ja lainaehtojen muuttaminen sekä niitä koskevien velkakirjojen hyväksyminen.

Talous- ja rahoitusjohtaja voi toimivaltansa nojalla avata ja lakkauttaa pankkitilejä sekä hyväksyä niiden ehtoja.

 5 luvun 50 § muutetaan muotoon:

50 § Määritelmät

Erillishankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka palvelee ainoastaan yhtä toimialaa tai konsernihallintoa tai näiden alaista palvelu- tai vastuualuetta tai yksikköä.

Keskitetyllä yhteishankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka palvelee useampaa kaupungin toimialaa, konserniyhteisöä tai koko kaupunkikonsernia.

6 luvun 56 §:ään lisätään:

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, joka perustuu työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen.

6 luvun 61.1 §:n 3 kohta muutetaan muotoon:

Harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta päättää konsernihallinnon viranhaltijan tai työntekijän osalta kaupunginjohtaja;

7 luvun otsikko muutetaan muotoon:

7 luku – Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

7 luvun 70 § muutetaan muotoon:

70 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty. Tiedonhallinnan vastuut ovat:

 1. vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli, muutosvaikutusten arviointi ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus),
 2. vastuu tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
 3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteenvoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta sekä
 4. vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä.

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kaupungin eri tehtävissä sekä

 1. vastaa hyvästä henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
 2. määrää kaupungin asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
 3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 
 4. päättää tiedonhallinta- ja tiedonohjaussuunnitelmien (THS/AMS, TOS/eAMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
 5. nimeää kaupungin arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää.

8 luvun 79 §:n viimeinen lause muutetaan muotoon:

Rahoituksen käytännön hoitamisesta vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.

10 luvun 92.1 § ja 92.2 § muutetaan muotoon:

Kaupunginjohtaja sekä vastuualueiden ja toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan, toimialallaan ja palvelualueellaan, ohjeistavat alaisiaan yksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Yksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätös

Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo selosti asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.