Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 päätösten täytäntöönpanot

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 16.11.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

§ 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 90 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 91 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Talous- ja rahoitusjohtaja, controller, vs. erityissuunnittelija

§ 92 Vuoden 2021 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Jakelu:
tiedoksi Verohallinto, Sarastia

§ 93 Valtuustoaloite ilmaiset liukuesteet yli 70-vuotiaille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

§ 94 Valtuustoaloite tukiperheasiassa avustava vapaaehtoisrinki

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

§ 95 Valtuustoaloite selvitetään mikä oli tavoitteena nimettäessä Rovaniemen kaupunki Kylien Rovaniemeksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteet: toimialat ja palvelualueet päätöksen mukaisesti

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.