Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Maankäyttösopimus / Teollisuustie 1

ROIDno-2020-3594

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kesko Oyj omistaa tontin nro 7 Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelissa 9016. Alueelle on laadittu asemakaava muutos, jolla tontille on mahdollistettu vähittäiskaupan suuryksikön sijoittautuminen tontille. Kaavamuutoksen yhteydessä on 30.9.2013 laadittu maankäyttösopimus maanomistajan kanssa. 

Maankäyttösopimuksessa on sovittu maanomistajan maksettavaksi tulevasta yhteensä 585.000 euron suuruisesta korvauksesta, joka on sovittu maksettavaksi kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 230.000 euroa on maksettu. Jäljellä olevista maksueristä on 290.000 euron maksu sidottu tontille myönnettävään rakennuslupaan ja 65.000 euron maksu rakennustöiden aloittamiseen.

Kesko Oy:llä on tarkoitus aloittaa hanke, jossa tontilla olevan rakennuksen entinen päivittäistavaramyymälätila muutetaan käytettäväksi noutotukkutoimintaan. Muutoksen yhteydessä tehdään rakennuksen sisäisiä muutostöitä ja rakennetaan n. 10 m2 suuruinen lastaustasku sekä maanrakennustöitä, jotka edellyttävät rakennuslupaa. 

Kesko on 27.2.2020 esittänyt, että maankäyttösopimuksen kohtaa 4 muutetaan siten, että kohdassa sovitun kahden maksuerän maksaminen sidotaan sellaiseen rakennuslupaan ja rakentamisen aloittamiseen, jolla tontille toteutetaan hypermarket tai muu suuri päivittäistavarakauppa. 

Keskon kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta on päädytty esittämään maksuaikataulun muutosta siten, että tonttia koskevan muutostyön ja 10 m2 suuruisen laajennuksen rakennusluvan myöntämisestä erääntyy 177.500 euron suuruinen maksuerä ja 177.500 euron suuruinen maksuerä erääntyy kun tontille myönnetään rakennuslupa hypermarkettia tai muuta suurta päivittäistavarakauppaa varten, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutoksen Rovaniemen kaupungin ja Maanomistajan välillä 30.9.2013 laaditun maankäyttösopimuksen kohtaan 4 Muut korvaukset seuraavasti:

Sen lisäksi mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, maanomistaja maksaa Kaupungille kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakenteen toteuttamisen kustannusten korvauksena yhteensä 585.000 €. Korvaus maksetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 230.000 euroa maksetaan kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
  • 177.500 euroa maksetaan, kun tonttia koskeva rakennuslupa on myönnetty muutostöitä, laajennusta tai muuta lupaa vaativaa toimenpidettä varten.
  • 177.500 euroa maksetaan, kun tontille myönnetään rakennuslupa asemakaavan mukaista hypermarkettia tai muuta suurta päivittäistavarakauppaa varten, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Erääntyneille rahakorvauksille lasketaan viivästyskorko korkolain mukaisesti ja perimiskustannukset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kesko Oyj; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.