Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Talousarviolainan nostaminen

ROIDno-2018-420

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion päättänyt, että vuonna 2020 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä on enintään 39.335.000 euroa. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on nostettu aiemmin vuoden 2020 aikana 20 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojen pääomien lyhennykset ovat vuonna 2020 n. 16,5 miljoonaa euroa.Talousarviolaina tarvitaan kaupungin pitkävaikutteisten investointimenojen rahoittamiseksi ja valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttamiseksi sekä konserniyhtiöiden investointisuunnitelmien mukaisten investointien rahoittamiseksi. Tulevien konsernin investointien rahoittamiseksi on valtuuston myöntämä talousarviolainamäärä nostettava kokonaisuudessaan. 

Koska euroalueen korkoennusteet ovat mm. koronaepidemian vuoksi epävarmoja, on lähtökohdaksi otettu 5-6 vuoden kiinteäkorkoinen laina. Kiinteäkorkoisella lainalla voidaan suojautua tulevilta koronnousuilta ja sitoa korko tämän hetken alhaiseen tasoon.

Lopullinen korko määräytyy sen hetken mukaan, kun lainanottaja hyväksyy lainanantajan tarjouksen. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen tulee tehdä periaatepäätös ja valtuuttaa määräämänsä viranhaltija päättämään lopullisesta lainannostohetkestä, korkokustannuksista ja muista lainasopimuksen ehdoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hyväksytään pääomaltaan 19 miljoonan euron velan ottaminen 6 vuoden laina-ajalla kertalyhenteisenä ja kiinteällä korolla. Lainatarjoukset on saatu Pohjolan Osuuspankilta, Nordea Bank Oyj:ltä sekä Kuntarahoitus Oyj:ltä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korko- ja muilta kustannuksiltaan edullisimman Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 6 vuoden kertalyhenteisestä kiinteäkorkoisesta lainasta. Kaupunginhallitus valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan hyväksymään lopullisen velkakirjan. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja päätös voidaan panna täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.  
Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja totesi, että päätös voidaan panna täytäntöön heti.

Tiedoksi

Talousyksikkö, Saara Saari, Janne Sandgren ja Marjo Jääskö, Kuntarahoitus Riitta Jämsä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.