Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja kasvua

ROIDno-2020-2147

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Digitalisaatio ja tekninen kehitys tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää kaupunkilaisten palveluja ja niillä voidaan vähentää hallinto- ja toimialarajoja. Aloitteen tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä, sekä lisätä ja kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Valtionvarainministeriön on aloittanut valtakunnallisesti digitaalisuuden kehittämisohjelman. Suomen valtiovarainministeriön suunnitelmien mukaan julkishallinnon digitalisaatiossa kansalaiset ja yritykset tuodaan julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. 

Valtionvarainministeriön mukaan julkiset sähköiset palvelut liittyvät olennaisesti digitalisaation läpimurtoon. Niiden avulla kansalaiset, yrityksen ja yhteisöt voivat käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Yleensä sähköinen asiointi on helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Kun niiden käyttö lisääntyy, julkinen palvelutuotanto tehostuu ja säästyy yhteisiä verovaroja. Julkisen hallinnon sähköisten palvelujen tulee olla toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia. 

Kehitysohjelman tavoitteet vuoteen 2023 mennessä: 

 1. Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digipalvelulain mukaisesti
 2. Elinkeinotoimintaa harjoittavat voivat asioida jatkossa viranomaispalveluissa ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa
 3. Digituen toimintamalli on käytössä koko kaupungissa ja digitukea kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia 

Konkreettisia esimerkkejä digitalisaation eduista ovat mm. älykkäät hyvinvointi- ja terveyspalvelut (esim. seniorit), oppimisen virtuaaliympäristöt (esim. kieliopinnot, kyläkoulut, urheilulukio), kuntalaisten ja yritysten lupapalvelut sekä viranomaisten rutiinitöiden automatisointi. Digitaalisuudella voidaan kompensoida myös erityis- ja poikkeustilanteiden aiheuttamia haasteita (epidemiat yms.). 

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki tekee kaikilla toimialoilla selvityksen digitalisaation tarpeista ja mahdollisuuksista, sekä toimeenpanee suunnitelman digitalisuuden kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi kaupunki rakentaa mallin tarjota pk-yrityksille tukea digikehitykseen. Selvityksen riittävän laajuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi kaupunginhallituksen on syytä ratkaista myös riittävä rahoitus selvityksen toteutukseen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntien ja kaupunkien toimintaa ohjaavat useat lait, ja niistä tulee velvoitteita myös digitalisaatioon sekä sen kehittämiseen. Tällaisia lakeja ovat mm. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) toimeenpanee saavutettavuusdirektiivin Suomessa. Sen lisäksi lain luvussa 2 on säännöksiä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen tarjoamista ja saatavuutta sekä digitaalisten palvelujen käyttäjien tunnistamista. Vaatimukset koskevat viranomaisia eli kaikkia organisaatioita, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää. Laki velvoittaa viranomaisia, mutta asiakkaita se ei pakota vaan antaa oikeuden hyvään digitaaliseen palveluun.

Luvun 2 keskeiset vaatimukset

 • Digitaalisten palvelujen tarjoaminen
 • Digitaalisten palvelujen saatavuuden varmistaminen
 • Yhteensopivuus tukipalvelujen ja muiden viranomaisten digipalvelujen kanssa
 • Käyttäjien tunnistaminen
 • Digitaalisten palvelujen suunnittelu
   

Olemassa olevat sähköiset asiointikanavat

Rovaniemen kaupunki tarjoaa kuntalaisille, viranomaisille, yrittäjille ja muille tahoille jo useita kymmeniä erilaisia sähköisen asioinnin kanavia eri toimialoilta. Palvelusta ja käsiteltävistä asioista riippuen asiointikanavat voivat vaatia vahvan tunnistautumisen.

Sähköisten asiointikanavien kautta voi mm. tehdä tilavarauksia, varata aikoja terveyspalveluihin, hakea päivähoitopaikkaa, hakea tonttia tai rakennuslupaa, varata kirjaston aineistoa sekä hakea yrityspalveluiden palveluita ja tukia. 

Asiointikanavat on koottu kaupungin verkkosivuille osoitteeseen https://www.rovaniemi.fi/Asiointikanavat/Sahkoiset-asiointikanavat

Sähköisten asiointikanavien lisäksi asian vireille laittoon tarjotaan muitakin tapoja, ne voivat olla asiasta riippuen esimerkiksi paperilomake tai puhelimitse asiointi. Näillä varmistetaan tasapuolisuus, ja se että hekin joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä kanavaa, voivat käyttää kaupungin palveluita.

Palveluiden ja prosessien digiasteen kehittäminen

Kun palveluita digitalisoidaan, tulee tarkastella koko prosessi ja siihen liittyvät vaiheet. Tämän kautta tunnistetaan ne työvaiheet tai prosessit joissa on paljon toistuvuutta, manuaalisia työvaiheita tai muita tekijöitä joiden sähköistämisellä saadaan hyötyjä.

Digitalisointi tarkoittaa muutosta toimintatapoihin, ja uuden oppimista sekä palvelun käyttäjälle että ylläpitävälle taholle. Muutostilanteessa viestintä ja kouluttaminen on tärkeää, näin muutos saadaan vietyä sujuvasti läpi.

Rovaniemen kaupungilla on kehitetty kuluvan vuoden aikana monia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja sähköisiksi. Tässä joitakin esimerkkejä joiden avulla on saatu toimintaa tehostettua ja palvelua paremmaksi:

 • Henkilöstön työajanseurannan korjauksiin ja henkilökortin tilaamiseen sähköinen lomake
 • Varhaiskasvatuksessa pilotoitu työvuorosuunnittelu- järjestelmää
 • Ikäihmisten palveluissa valmistumassa vuoden loppuun mennessä sähköinen ovenavaus, tulossa käyttöön noin 180 asiakkaalle
 • Sähköisen arkiston käyttöönotto aloitettu
 • Kartta- ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi
 • Toimielinten sähköiset kokoukset (järjestelmä ja osallistuminen)
 • Puhelinpalveluiden kehittäminen (neuvolat, ikäihmisten palveluohjaus)
 • Kuntalaisten palautejärjestelmän käyttöönotto
 • Passiivinen valvontajärjestelmä kotihoidossa
 • Itseilmoittautumisen ja opastuksen järjestelmän käyttöönoton valmistelu
 • Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän päivittäminen lakimuutoksista johtuen
 • Sosiaalisen luototuksen järjestelmän käyttöönotto
   

Napapiirin Energia ja Vesi toteuttanut kuituyhteyksiä kesän aikana, ja tämä mahdollistaa sekä kuntalaisille että yrittäjille digipalveluiden laajemman hyödyntämisen. Neven kuituliiketoiminta on tuonut aitoa kilpailua näille markkinoille Rovaniemen alueella ja tilannetta seurataan kaupungilla.

VM Digitalisaation kehittämisohjelma ja YritysDigi-hanke

Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteet vuoteen 2023 mennessä ovat:

 • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.
 • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
 • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.
   

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa edellytetään julkisten palvelujen olevan kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen mukaista velvoittavaa lainsäädäntöä on jo voimassa, mutta niiden toimeenpano viranomaisten palvelutoteutuksiin on vielä monilta osin kesken.

Käynnistynyt digitalisaation edistämisen ohjelma (digiohjelma) kirittää viranomaisia tarjoamaan kattavasti kaikki palvelut asiakkailleen digitaalisina. Ohjelman osana toteutettava YritysDigi-hanke kohdistuu viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille.

Yhtenäisen julkisen hallinnon tilannekuvan muodostamiseksi ja kehityksen seuraamiseksi viranomaisten edellytetään kuvaavan ja lähettävän palvelulupaukset elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjottavista palveluista valtiovarainministeriöön.

Rovaniemen kaupunki on antanut YritysDigi-hankkeeseen liittyvät palvelulupaukset ja siitä saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevissa kehityshankkeissa.

VM:n vuoden 2020 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Avustushaku päättyi 5. lokakuuta 2020. Avustusta saattoi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Rovaniemi on jättänyt avustushakemuksen yhdessä muutamien muiden Pohjois-Suomen kuntien kanssa (Kittilä, Kemijärvi, Pello, Ylitornio, Ranua, Inari ja Salla) “kuntaresurssien sähköinen varaus ja maksaminen”-hankkeeseen.

Hankkeella kartoitetaan kuntien nykyisten resurssien varaus- ja maksupalveluiden tilanne. Hankkeen aikana pyritään löytämään keskitetty ratkaisu sekä henkilö- että tilaresurssien varaamiseen, käyttämiseen ja palvelun sähköiseen välittömään maksamiseen.

Hanke kytkeytyy tiiviisti kuntien strategioihin, joissa pyritään ketterään ja sujuvaan asukas- ja asiakaslähtöiseen päätöksentekoon. Lapin maakuntaohjelmassa Lappi-sopimuksessa digitalisaatio on läpileikkaava teema, jota kaikki Lapin toimijat tavoittelevat, jotta myös Lapissa voidaan asua ja elää yhdenvertaisesti. Yhdenvertainen osallistuminen lappilaisille kuntalaisille onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista, joita tämäkin hanke toteuttaa.

Business Rovaniemen tarjoamat palvelut

 • Yrityspalveluseteli  tarjoaa asiantuntija-apua digitalisaation kehittämiseen 
 • Ohjaus ja neuvonta, mm digipalveluiden käynnistämiseen / kehittämiseen
 • Tarjotaan aktiivisesti eri toimijoiden järjestämiä yrityksille suunnattuja Digityöpajoja ja hankkeita (viestintä ja tiedotus)
 • Palvelujen toimintamalli on muotoiltu Korona-aikaan soveltuvaksi digitaalisuutta lisäten, etätapaamiset lisännyt palvelujen saavutettavuutta
 • Omien verkkopalveluiden kehittäminen:
  • sähköiset hakukanavat mm. yrityspalvelusetelille ja yksinyrittäjätuelle
  • Business Rovaniemen uudet verkkopalvelut  -> yritysten helppo löytää ja saada apua
    

Tulevat kehityshankkeet

 • Business Rovaniemen Innovaatiopalveluiden kehittämis-projekti 2021  auttaa digitalisaation kehittämisessä
 • Business Rovaniemen CRM –järjestelmän käyttöönotto 2021
 • Rovaniemen kasvuohjelman päivittäminen 2021: Digikehittäminen yhtenä kohteena
   

Jatkotoimenpiteet

 • Laajennetaan YritysDigin kartoitus kuntalaisille tarkoitettuihin asiointikanaviin
 • Kerätään toimialojen digitaalisuuteen liittyvät hankkeet / kehityskohteet
 • Tietohallinto vie oman kehittämisohjelman mukaisesti hankkeita eteenpäin tulevana vuonna

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vastauksen aloitteeseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.