Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

ROIDno-2019-1199

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin verorahoitukseen. Taulukoissa on kootusti esitetty talousarviomuutokset kaupungin verotuloihin, valtionosuuksiin, määrärahoihin ja investointeihin.

Kuntaliiton lokakuussa päivittämän viimeisimmän veroennusteen mukaan Rovaniemen verotulot vuodelle 2020 olisivat 264,8 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Muutoksesta johtuen tilitysten siirtyminen vaikuttaa täten suhteellisesti samalla tavoin kaikille kunnille ja kiinteistöveron kertymäennustetta vuodelle 2020 on syytä alentaa tässä vaiheessa noin -10 %:lla. Rovaniemen osalta tämä muutos tarkoittaa 3,1 miljoonaa euroa. Verotulojen ennusteissa Rovaniemen osalta on havaittu aikaisempien vuosien toteumien ja arvioiden perusteella säännönmukaista tilastollista poikkeamaa, joka on syytä huomioida verotulojen toteumaennustetta arvioitaessa. Tilastollinen poikkeama vuodelle 2020 on noin 1,3 miljoonaa euroa. Verotulot vuonna 2020 todennäköisesti toteutuvat noin 260,3 miljoonaan euroon.

Kuntaliitto päivitti vuoden 2020 valtionosuuslaskelman valtion vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion (23.10.) päätöksillä 5.11.2020. Merkittävin valtionosuuteen tullut muutos on koronan testauskustannusten korvaus, joka jaetaan vuonna 2020 kunnille laskennallisesti osana peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi valtioneuvosto myönsi torstaina 19. marraskuuta vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. Rovaniemen osalta harkinnanvarainen valtionosuus on 2,0 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuudet ja harkinnanvarainen valtionosuus huomioiden vuoden 2020 valtionosuudet ovat yhteensä noin 126,9 miljoonaa euroa.

 

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

  TA 2020 Muutos € Muutettu TA 2020
Toimintakate -375 431 103 -1 000 000 -376 431 103
Vuosikate 9 364 968 11 477 650 20 842 618
Tulos -5 477 650 11 477 650 6 000 000
       
Investoinnit -17 550 000 2 400 000 -15 150 000

Tarkempi erittely muutosten vaikutuksista on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan seuraavasti:

  1. Verotuloarviota vähennetään 8 669 230 euroa, muutettu verotuloarvio on 260 328 770 euroa
  2. Valtionosuuksia lisätään 21 146 880 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 900 000 euroa
  3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 1 500 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -386 757 103 euroa
  4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta lisätään 500 000 euroa, tilapalvelukeskukusen muutettu toimintakate on 10 326 000 euroa ja muutettu tulos on -2 755 849 euroa
  5. Peruskaupungin kokonaisinvestointeja vähennetään 2 400 000 euroa, muutetut kokonaisinvestoinnit ovat 15 150 000 euroa
  6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle, valtuuston päätös tiedoksi lautakunnat, toimialat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.