Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Asemakaavan laatiminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

ROIDno-2019-459

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 15.2.2019:

Tekninen toimiala esittää Ojanperän kaavattoman alueen asemakaavoittamisen käynnistämistä.
Kaavoituksella olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle muodostaa pientalotontteja sekä muuta maankäyttöä. Suunnittelualue rajoittuu vireillä oleviin Metsäruusun alueen asemakaavan muutosalueeseen sekä Paavalniemen osayleiskaava-alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä suunnittelutarveratkaisu- ja rantapoikkeamispäätöksiä, koska alueen maankäyttö ja rakentaminen on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ojanperän asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville

Päätös

Puheenjohtaja Päivi Alaoja ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, Intressijäävi, kohta 3). Puheenjohtajana tämän asian ajan toimii varapuheenjohtaja Kaisu Huhtalo.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Päivi Alaoja

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ojanperän asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 18.3.- 1.4.2019. Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 15.3.2019. Asemakaavan aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Ojanperän alueelle on laadittu 9.9.2020 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on osoitettu 55 erillispientalojen tonttia (AO), 6 pientalovaltaista tonttia (AP), yksi pientalovaltainen tontti (AP-1), jolle saa sijoittaa myös palveluasumista sekä ryhmäpuutarha-alue (RP). Lisäksi on osoitettu lähivirkistysalueita (VL), virkistysalue (V), suojelualue (SL) sekä katu- ja liikennealueita.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 14.10.-27.10.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 13.10.2020 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saatiin ELY-keskuksen lausunto ja 13 mielipidettä. Lausunto ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on liitteenä.

Valmisteluvaiheen kaavaluonnokseen nähden kaavaehdotuksesta on poistettu kaksi AO-tonttia ja ne on muutettu maatalousalueeksi (MT) maanomistajan toiveesta. Kolme AP-tonttia on muutettu AO-tontiksi. Alueen katujärjestelyjä on muutettu Keskiojantien, Alaojantien ja Yliojantien osalta siten, että katujen liittymät Kemijoen Itäpuolentiehen säilyvät nykyisillä paikoilla. Alueelle lisättiin Vainionrannantie niminen katuyhteys ja Pöyliövaarantien nimi muutettiin Pöyliövaarankujaksi.
Kaavamerkintöjä ja –määräyksiä sekä kaavaselostusta täydennettiin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti.

Kaavaehdotuksessa Ojanperän alueelle on osoitettu 58 AO-tonttia, 4 AP-tonttia, yksi AP-1 tontti, jolle voidaan sijoittaa myös palveluasumista. Tonteista 19 on rakentamatonta. Vanha Alaojan pihapiiri on suojelumerkinnöin (sr-14) säilyväksi merkitty. Tulvauhka ja liikenteen aiheuttama melu on huomioitu kaavamääräyksin.
Kemijoen itäpuolentien eteläpuolella kaava-alueen länsiosassa sijaitsee siirtolapuutarha/palstaviljelualue (RP) sekä olemassa oleva asuinalue. Muutoin Kemijoen Itäpuolentien eteläpuoleinen alue on osoitettu virkistysalueena (V). Tälle virkistysalueelle ei tällä kaavalla osoiteta uusia toimintoja. Olemassa olevat ulkoilureitit osoitetaan ohjeellisina. Pöyliövaaran luonnonsuojelualue on osoitettu suojelualueena (SL).

Koko kaavan pinta-alasta on asumisen alueita noin 21%, ryhmäpuutarha-aluetta 5%, suojelualuetta 15%, liikennealueita 12%, sekä erilaisia viheralueita 47% .

Kaavoitus esittää, että 12.10.2021 päivätty Ojanperän asemakaavaehdotus esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 040 5046755

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Ojanperän alueelle laadittu 12.10.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistuivat kokouksesta klo 16.47 asian päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Ojanperän alueelle laadittu 12.10.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Riku Tapio poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §  6 kohta, Tapio on osallistunut ELY:n lausunnon valmisteluun)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana  klo 15.40.

Esteellisyys

  • Riku Tapio

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.