Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Kaupunginvaltuuston 25.10.2021 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 25.10.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 25.10.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 116 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 117 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Tervolan maaseutulautakuntaan

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt, Tervolan kunta

§ 118 Eroaminen hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä / Jääskeläinen

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkisteri

§ 119 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkisteri

§ 120 Lehtojärven yleiskaava, perinnekyläalueet

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaavoitus

§ 121 Rovaniemen kaupungin tuulivoimarakentamisselvitys

Jakelu:
tiedoksi: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjaustyöryhmä

§ 122 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2020 arviointikertomukseen

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 123 Talousarvion 2021 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Jakelu:
tiedoksi: Talous- ja rahoituspalvelut

§ 124 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Portti

Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkisteri

§ 125 Valtuustoaloite kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston perustaminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaupunginlakimies

§ 126 Valtuustoaloite hankinnoilla työllistäminen Rovaniemellä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: hankintapäälllikkö 

§ 127 Valtuustoaloite Rovaniemen liittymisestä Kuntien energiatehokkuussopimukseen KETS:iin

Jakelu:
toimenpiteitä varten: toimialajohtaja Jaakko Rantsi

§ 128 Valtuustoaloite lähisuhdeväkivallan vastainen työ kunnissa - poliittinen tahtotila ja rakenteet saatava kuntoon

Jakelu:
toimenpiteitä varten: toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi

§ 129 Valtuustoaloite Ounasvaaran säästyneet osat suojeltava

Jakelu:
toimenpiteitä varten: toimialajohtaja Jaakko Rantsi, kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

§ 130 Valtuustoaloite Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteyksen liikenneturvallisuuden parantaminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: palvelualeupäällikkö Jukka Ylinampa

§ 131 Valtuustoaloite nopeusnäyttöjen sijoittaminen koulujen läheisyyteen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.