Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Luovutusehdot Koskenkylän, Niskanperän ja Paavalniemen yleiskaava-alueilla

ROIDno-2019-287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Nivankylän - Ylikylän alueelle on hyväksytty 18.6.2018 oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka alueella Rovaniemen kaupungilla on yleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja liitekartan 1 mukaisella alueella. Rakennuspaikoille ei ole määritetty luovutusehtoja.

Alueen vesi- ja viemäriverkon järjestämisestä on neuvoteltu Napapiirin Veden kanssa sekä arvioitu alueelle kohdistuvia kustannuksia mm. tarvittavien yksityisteiden osalta.

Kaupunginhallitus on päättänyt 23.4.2018 alla olevien yleiskaava-alueiden rakennuspaikkojen myyntihinnat seuraavasti:

alue myyntihinta 2018 indeksikorjattu myyntihinta 2021
Hirvas 4,00 €/m2 4,10 €/m2
Häkinrinne 5,50 €/m2 5,63 €/m2
Sinettä 4,50 €/m2 4,61 €/m2
Sonka 1,50 €/m2 1,54 €/m2
Lehtojärvi 2,30 €/m2 2,25 €/m2
Vikajärvi 3,10 €/m2 3,18 €/m2

 

Ottaen huomioon Nivankylän - Ylikylän rakennuspaikkojen sijainti paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää alueen rakennuspaikkojen myyntihinnaksi 5,50  €/m2. Rakennuspaikat luovutetaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa avoimeen hakuun laitetaan liitekartan 2 mukaiset rakennuspaikat, joilta voidaan liittyä joko yleiseen tiehen tai olemassa olevaan yksityistiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki myy/vuokraa yleiskaavan mukaiset rakennuspaikat oheisen liitekartan 1 mukaisesti Nivankylän- Ylikylän yleiskaava-alueelta seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on 60 vuotta.
 2. Myyntihinta on 5,50 €/m2.
 3. Perusvuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.
 4. Rakennuspaikkojen myyntihinnat ja vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1974.
 5. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 3 luvun ehtoja.
 6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungilla on eri yleiskaava-alueilla sekä vuokrattuja rakennuspaikkoja sekä vapaana olevia rakentamattomia rakennuspaikkoja. Koskenkylän, Niskanperän ja Paavalniemen yleiskaava-alueilla olevilla rakennuspaikoilla ei voimassa olevia luovutusehtoja. Vuokralaiset ovat ko. alueilla pyytäneet vuokrasopimuksen mukaisen rakennuspaikan lunastusta, jonka vuoksi luovutushinnat tulee määritellä. Lisäksi vapaana olevat yleiskaavan mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat voidaan laittaa avoimeen hakuun luovutusehtojen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus on päättänyt 23.4.2018 ja 24.5.2021 seuraavien yleiskaava-alueiden rakennuspaikkojen myyntihinnat:

yleiskaava-alue myyntihinta 2021
Hirvas 4,10 €/m2
Häkinrinne 5,63 €/m2
Sinettä 4,61 €/m2
Sonka 1,54 €/m2
Lehtojärvi 2,25 €/m2
Vikajärvi 3,18 €/m2
Nivankylä 5,50 €/m2
Rautiosaari 5,06 - 12,16 €/m2

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että Koskenkylän, Niskanperän ja Paavalniemen yleiskaava-alueilla myyntihinnat määritellään liitekarttojen mukaisesti seuraavasti:

yleiskaava-alue alue 1 alue 2 alue 3 alue 4
Koskenkylä 9,00 €/m2 8,00 €/m2 10,00 €/m2 7,00 €/m2
Niskanperä 11,00 €/m2 8,00 €/m2    
Paavalniemi 7,00 €/m2 10,00 €/m2 13,00 €/m2 20,00 €/m2

Hinnoittelussa on huomioitu alueen sijainti, kaupungin aikaisemmat hinnoittelupäätökset sekä alueiden erityispiirteitä. Vertailussa on selvitetty myös alueilla tehdyt yksityisten väliset kiinteistökaupat. 

Muut luovutusehdot ovat kaupungin maapoliittisen ohjelman ja yleisesti käyttämien ehtojen mukaiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa karttaliitteisiin rajatuihin alueisiin sisältyvät yleiskaavan mukaiset asuinrakennuspaikat Koskenkylän, Niskanperän ja Paavalniemen yleiskaava-alueilla paikkatieto- ja tonttipalvelujen esityksen mukaisin luovutushinnoin ja muutoin seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on 60 vuotta.
 2. Myyntihinta muodostuu rakennuspaikan pinta-alan ja alueen mukaisen yksikköhinnoittelun mukaisesti. Myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1974 (2021). 
 3. Tontin vuotuinen perusvuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.
 4. Vuokrarauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 3 luvun ehtoja.
 5. Muut luovutusehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät ja kaupungin käyttämät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen, Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.