Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Mastoalueen vuokrasopimus / Elisa Oyj

ROIDno-2021-3805

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Elisa Oyj on hakenut maa-alueen vuokraamista Karinrakan alueelta. Hakijan tarkoituksena on rakentaa alueelle tukiasemamasto ja laitetila. Karinrakan alue on pääosin kallioista ja luonnontilaista puistoaluetta lukuunottamatta olemassa olevan vesitornin aluetta. Vaihtoehtona on selvitetty mahdollisuutta sijoittaa ko. laitteet vesitornin rakenteisiin. Vesitornin tulevien kunnostustöiden vuoksi se ei ole mahdollista. 

Vesitorni sijaitsee asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueella (ET). Korttelialueelle on olemassa oleva kulkuyhteys. Tämän vuoksi tukiasemamasto ja laitetila on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa ko. korttelialueelle. Kaupunginhallitus on päätöksellään 23.4.2018 § 168 vahvistanut masto- ja tukiasema-alueille yleiset luovutusehdot. Vuokra-aika on 10 vuotta. Vuosivuokra on 600 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1927. Vuodelle 2021 indeksillä tarkistettu vuosivuokra on 614,63 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupungilhallitus päättää vuokrata Elisa Oyj:lle karttaliitteen mukaisen noin 100m2 alueen rekisteröidystä yleisestä alueesta 698-8-9908-0 seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on 10 vuotta.
 2. Vuosivuokra on 614,63 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974.
 3. Vuokrasopimuksesssa noudatetaan maanvuokralain 5. luvun ehtoja.
 4. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 15.12.2021 mennessä.

Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elisa Oyj, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo ja Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.