Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1. - 30.9.2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SEURANTAA KOSKEVAT OHJEET

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Kuukausittain tehtävä talousraportointi koskee peruskaupunkia ja strategisesti tärkeitä konserniyhtiöitä. Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä

2020 2021 Muutos

Elinvoimapalvelujen toimiala

156,1 162 5,9

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

1929,9 2010,6 80,7

Konsernihallinto

95 101,2 6,2

Yhteensä

2181 2273,8 92,8

Henkilötyövuosien kasvua selittää palvelutarpeiden kasvu sekä paluu palvelutuotannon näkökulmasta normaaliin, rajoituksettomaan tilanteeseen.

 

Sairauspoissaolot

2020 2021 Muutos

Elinvoimapalvelujen toimiala

2045 2705 660

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

42999 40610 -2389

Konsernihallinto

1383 1657 274

Yhteensä

46427 44972 -1455

 

Sairauspoissaolotyöpäivät/htv

2020 2021 Muutos

Elinvoimapalvelujen toimiala

9 12 27,46 %

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

16 14 -9,35 %

Konsernihallinto

10 12 12,74 %

Yhteensä

15 14 -7,09 %

Sairauspoissaolotyöpäivien summa on vähentynyt koko organisaation tasolla. Vähennys aiheutuu poissaolojen vähenemisestä suurimmalla sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Suurimmat palvelualuekohtaiset summamuutokset ovat 2119 poissaolopäivän vähennys varhaiskasvatuspalveluissa, 1628 poissaolopäivän vähennys ikäihmisten palveluissa ja 1070 poissaolopäivän lisäys koulutuspalveluissa ja 1023 poissaolopäivän lisäys terveydenhuollon palveluissa. Sairauspoissaolojaksot ovat diagnoosiluokittain muuttuneet siten, että mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyvät diagnoosit ovat lisääntyneet 8 % ja tuki- ja liikuntaelinten sidekudosten sairaudet lisääntyneet 10 %. Hengityselinten sairauksiin liittyvät sairauspoissaolojaksot ovat vähentyneet 16 % ja vammoihin ja muihin ulkoisiin syihin liittyvät sairauspoissaolojaksot ovat vähentyneet 7 %.

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti syyskuussa 75,00 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite 2).

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset M€

määrärahat

Tot 1-9 / 2020

Tot 1-9 / 2021 TA 2021 Käyttö-%

Tarkastuslautakunta

0,16 0,18 0,25 72,6

Kaupunginhallitus

1,78 1,22 1,38 88,4

Hyvinvointilautakunta

171,92 187,97 231,07 81,0

Sivistyslautakunta

96,49 100,18 136,03 73,6

Elinvoimalautakunta

15,35 16,55 20,70 79,9

Ympäristölautakunta

4,59 4,52 6,45 70,0

Määrärahat yhteensä

289,63 307,46 393,12 78,2

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

Tot 1-9 / 2020 Tot 1-9 / 2021 TA 2021
Tilapalvelukeskus 0,39 0,69 1,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,24 0,30 0,00

 

 

INVESTOINTIOSA

  Tot 1-9 / 2020 Tot 1-9 / 2021 TA 2021
Kaupunginhallitus 0,06 0,26 0,4
Tilapalvelukeskus 3,97 3,51 5,00
Sivistyslautakunta 0,45 0,36 0,60
Elinvoimalautakunta 6,18 5,47 9,00
Yhteensä 10,67 9,60 15,00

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma (M€) Tot 1-9 / 2020 Tot 1-9 / 2021 TA 2021

Toimintakate

-281,44 -299,36 -382,95

Verotulot

195,50 212,98 270,47

Valtionosuudet

86,31 85,14 114,20

Rahoitustuotot ja -kulut

8,41 7,59 10,92

Vuosikate

8,78 6,34 12,36

Poistot

-10,31 -10,51 -14,13

Satunnaiset erät

-0,0 0,0 0,0

Poistoeron muutos

0,0 0,23 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä

-1,53 -3,94 -1,49

 

Talousarviovuodelle kohdistuvia poikkeamia suhteessa arvioituun on havaittu seuraavasti:

Vaalien siirtäminen ja äänestysajan muuttuminen 0,10 milj.euroa, Alakorkalon koulun pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät toimet 2,0 milj.euroa, rakennusten purkukulut 0,2 milj.euroa, Muurolan tekniikan eriyttäminen 0,30 milj.euroa, Kairatien muutoskustannukset 0,55 milj,euroa, MM-ralli 0,30 milj.euroa, Koronasidonnaiset kustannukset (mm. laboratoriopalvelut) 9,3 milj.euroa ja varhaiskasvatuksen lisätarve 0,8 milj.euroa, Napapiirin yläasteen tilaelementti 0,1 milj.euroa, uimahallin kunnallistekniikan siirtokustannuslasku (NeVe) 0,55 milj. euroa. Kaikki poikkeamat ovat vuositasolla yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustulot sisältävät varauksen myyntitulojen kasvattamisesta kuluvalle vuodelle noin 3,8 milj.euroa vuoden 2020 toteutuneisiin tuloihin verrattuna. Varaus realisoituu nettokustannusten kasvuna, mikäli myynti- ja korvaustulot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Poistojen osalta kirjattavaksi tulee Keltakankaan taseen alaskirjaus 0,25 milj.euroa.

 

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle 2021 oli 112,0 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökseen on haettu muutosta ja muutoshakemus on valmisteltu koulutuspalveluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on korjannut valtionosuuspäätöstään huhtikuun lopussa. Muutoksen vaikutus valtionosuuteen on 1,77 milj,euroa ja muutoksen johdosta valtionosuudet ovat noin 113,77 milj,euroa.

Kuntaliiton tekemä veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi Kuntaliitto on käynyt keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä valtiovarainministeriön kanssa. Kuluvan vuoden 2. veroennuste on yhteensä 279,3 milj. euroa. (1. veroennuste 277,9 milj.euroa). Verotuloennusteisiin liittyy tällä hetkellä epävarmuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoidusta tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista sekä merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vastuualuepäällikkö Antti Määttää, vs. vastuualuepäällikkö Jari Airaksista ja erityisasiantuntija Janne Sandgrenia.

Heikki Autto liittyi kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 15.01.

Elina Kuula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.51. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jari Airaksinen, Antti Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.