Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kunnallisvalitukseen

ROIDno-2021-2011

Valmistelija

  • Irene Keskihannu, hallintolakimies, irene.keskihannu@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 6.9.2021 Rovaniemen kaupunginhallitukselta lausunnon kunnallisvalituksen johdosta. Kunnallisvalitus koskee Rovaniemen kaupunginvaltuuston 9.8.2021 kokousta.

Valituksessa vaaditaan pidetyn kokouksen kumoamista ja palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi vaaditaan Rovaniemen valtuusto ja toimielimet toimintakieltoon. Valituksen mukaan pykälien 71 ja 72 asiat todettiin käsitellyiksi, mutta ei päätetyiksi. Lisäksi valituksen mukaan pykälän 73 osalta puheenjohtaja totesi ehdotetut viisi puheenjohtajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kun olisi tullut valita viisi varsinaista jäsentä, joista yksi puheenjohtaja. 

Valtuuston puheenjohtajan valintaa ei valituksen mukaan päätetty vaan ”valittiin” ja asia oli käsitelty. Valituksen mukaan valtuuston puheenjohtajan valinta ei ole laillinen ja tästä eteenpäin kokous on laiton. Valituksessa viitataan pöytäkirjan pykälään 84 hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnasta sekä siitä, että tämä tehtiin samassa kokouksessa jossa perusturvalautakunnan nimi muutettiin hyvinvointilautakunnaksi.    

Lisäksi valituksessa arvostellaan toimielimiin valittujen jäsenten henkilökohtaisia ominaisuuksia ja sopivuutta valittuihin luottamustehtäviin.

Kaupunginvaltuuston kokouksen kulku ilmenee pöytäkirjasta. Sen lisäksi valtuuston kokous on tallennettu ja tallennus nähtävissä kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen § 71 sekä pöytäkirjan tarkastaminen § 72. Pykälässä 73 valittiin vaalilautakunnan jäsenet. Valtuustoryhmät ovat neuvotelleen valinnoista ennen kokousta. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 21.5.2025 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valittajan käsitys siitä, että pykälän 73 osalta puheenjohtaja olisi ehdottanut valittavaksi viisi puheenjohtajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet on virheellinen.

Kaupunginhallitus on esittänyt 74 §:n osalta, että valtuusto päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä sekä suorittaa toimikaudeksi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuustolle kolme varapuheenjohtajaa ja puheenjohtajan. Valtuuston kokous ei ole tullut laittomaksi kunnallisvalituksessa tarkoitetulla tavalla.

Kunnallisvalituksessa arvostellaan hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valintaa. Valituksessa ei ilmene kuitenkaan tarkemmin miltä osin valittaja katsoo valinnan tapahtuneen kuntalain vastaisesti. Valittaja viittaa toimielimen nimen vaihtumiseen perusturvalautakunnasta hyvinvointilautakunnaksi. Valtuuston kokouksen pykälä 78 käsitteli hallintosäännön muuttamista. Pykälässä päätettiin, että teknisenä muutoksena perusturvalautakunta muutetaan hyvinvointilautakunnaksi. Kaupunginvaltuusto tarkasti tältä osin pöytäkirjan kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

Siltä osin kuin kunnallisvalituksessa on arvosteltu toimielimiin ja luottamustehtäviin valittujen henkilöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta, ei valituksessa ole esitetty sellaista seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta arvioida päätösten olevan kuntalain vastaisia. Edellä todetuin perustein valitus tulee hylätä.

Kunnallisvalitusasiakirjat sisältävät henkilötietoja, ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 6.9.2021, Dnro 21199/03.04.04.04.10/2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle lausuntonaan edellä mainitun lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 15.11.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.