Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Pöyliörannan asemakaavamuutos, Ojanperä

ROIDno-2017-96

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

KH:n nimeämien sparrausryhmän jäsenten muutos:

Rovaniemen kaupunginhallitus on 9.1.2017 § 6 päättänyt nimetä ns. Metsäruusun asemakaavan muutoksen sparrausryhmään kaupunginhallituksen edustajina Liisa Ansalan (pj.), Maarit Airaksisen (vpj.), Reijo Sulasalmen, Jarmo Juntusen ja Aatos Nätyngin.

Kunnalisvaalien jälkeen kaupunginhallituksen kokoonpano on muuttunut ja aikaisemmin nimetyistä edustajista vain Liisa Ansala jatkaa hallituksessa. Kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt sparrausryhmän jäsenet tulee nimetä Liisa Ansalaa lukuun ottamatta uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä uudet kaupunginhallituksen edustajat Metsäruusun asemakaavan sparrausrymään kaupunginhallituksesta poistuneiden tilalle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä sparrausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Liisa Ansalan lisäksi seuraavat jäsenet: Terhi Suoraniemi, Juhani Juuruspolvi, Aatos Nätynki ja Kalervo Björkbacka.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on käynnistänyt 9.1.2017 § 6 asemakaavan muutoksen 14. kaupunginosassa korttelissa 11300-11301, 14004- 14006 sekä ympäröivät katu- ja viheralueet, Metsäruusu/ Ojanperän alue. Asemakaavaan on nimetty asukkaista, rakentajista, päättäjistä sekä virkamiehistä koostuva ohjausryhmä/ sparrausryhmä. Ryhmä on kokoontunut seuraavasti: 20.4.2017; 21.8.2017; 29.8.2017; 8.11.2017; 15.5.2018. Lisäksi hanketta on esitelty Altan kaupungin järjestämässä seminaarissa 12.-14.3.2018. Lapin ammattikorkeakoulu on tehnyt alueesta energiaselvityksen osana Arctic Energy- hanketta. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja tuotantotalouden yksikkö ovat laatineet kaavan tueksi Hirsikaupunki Lappi-hankkeen osana selvitykset hirsirakentamisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.-20.2.2017. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ole tullut mielipiteitä.

Kaavahankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuus sijoittaa tiivis, puukaupunkimainen ja ekologisuuteen pohjautuva asuntoalue Kemijoen itäpuolentien ympärille. Lisäksi esitetään olemassa oleville kiinteistöille tarkoituksenmukaiset käyttötarkoitukset. Alueelle sijoituu päiväkoti sekä liikekeskus.

 Kaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset:

 • Hirsikaupunki Lappi/ Oulun yliopisto arkkitehtuurin yksikkö
 • Hirsikaupunki Lappi/ Oulun yliopistotuotantotalouden yksikkö
 • palveluverkkoselvitys
 • maaperäselvitys
 • liikenneselvitys
 • energiaselvitys/ Lapin ammattikorkeakoulu
 • kasvillisuusselvitys
 • purettavat rakennukset
 • meluselvitys

Lisäksi kaavassa on hyödynnetty Oulun seudun ammattikorkeakoulun laatimaa lumitilaselvitystä. Kaavassa on otettu huomioon tulvavaarakartta. Maaomaisuus on esitetty tulvavaarakartan kanssa samassa dokumentissa. Pääosa maa-alueesta on kaupungin omistuksessa.

Kaavassa valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavan pohjana ollut aineisto laitetaan nähtäville sellaisenaan. Kaavaluonnos esitettän karttaesityksenä 1:2000. Kaavaselostus laaditaan kaavaehdotusvaiheeseen. MRL 62 §:n mukaan Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441)

MRA:ssa ei ole säädöksiä valmisteluvaiheen kuulemisessa esitettävän kaavan sisällöstä. MRA 27 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen nähtäville panosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan asemakaavamuutosluonnoksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy kaavan pohjaksi laaditut selvitykset. Kaupunginhallitus päättää laittaa kaavaluonnoksen nähtäville vähintään 30 vrk:ksi Osviittaan ja kaavatorille. Kaavasta pyydetään Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n, Tilaliikelaitoksen, Lapin Ely-keskuksen, Lapin pelastuslaitoksen, Napapiirin Residuum Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Totto RY:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, perusturvalautakunnan, koulutuslautakunnan ja Kemijoki Oy:n lausunto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valmistelija

Tarja Outila
tarja.outila@rovaniemi.fi

Kuvaus

Rovaniemen kaupunginhallitus on käynnistänyt 9.1.2017 § 6 asemakaavan muutoksen 14. kaupunginosassa korttelissa 11300-​11301,​ 14004-​ 14006 sekä ympäröivät katu-​ ja viheralueet,​ Metsäruusu/ Ojanperän alue. Asemakaavaan on nimetty asukkaista,​ rakentajista,​ päättäjistä sekä virkamiehistä koostuva ohjausryhmä/ sparrausryhmä. Ryhmä on kokoontunut seuraavasti: 20.4.2017;​ 21.8.2017;​ 29.8.2017;​ 8.11.2017;​ 15.5.2018. Lisäksi hanketta on esitelty Altan kaupungin järjestämässä seminaarissa 12.-​14.3.2018. Lapin ammattikorkeakoulu on tehnyt alueesta energiaselvityksen osana Arctic Energy-​ hanketta. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja tuotantotalouden yksikkö ovat laatineet kaavan tueksi Hirsikaupunki Lappi-​hankkeen osana selvitykset hirsirakentamisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

Kaavan osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.-​20.2.2017. Kaavan osallistumis-​ ja arviointisuunnitelmaan ei ole tullut mielipiteitä.

Kaavahankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuus sijoittaa tiivis,​ puukaupunkimainen ja ekologisuuteen pohjautuva asuntoalue Kemijoen itäpuolentien ympärille. Lisäksi esitetään olemassa oleville kiinteistöille tarkoituksenmukaiset käyttötarkoitukset. Alueelle sijoituu päiväkoti sekä liikekeskus.

Kaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset:

 • Hirsikaupunki Lappi/ Oulun yliopisto arkkitehtuurin yksikkö
 • Hirsikaupunki Lappi/ Oulun yliopistotuotantotalouden yksikkö
 • palveluverkkoselvitys
 • maaperäselvitys
 • liikenneselvitys
 • energiaselvitys/ Lapin ammattikorkeakoulu
 • kasvillisuusselvitys
 • purettavat rakennukset
 • meluselvitys

Lisäksi kaavassa on hyödynnetty Oulun seudun ammattikorkeakoulun laatimaa lumitilaselvitystä. Kaavassa on otettu huomioon tulvavaarakartta. Maaomaisuus on esitetty tulvavaarakartan kanssa samassa dokumentissa. Pääosa maa-​alueesta on kaupungin omistuksessa.

Kaavassa valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavan pohjana ollut aineisto laitetaan nähtäville sellaisenaan. Kaavaluonnos esitettän karttaesityksenä 1:2000. Kaavaselostus laaditaan kaavaehdotusvaiheeseen. MRL 62 §:n mukaan Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,​ tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin,​ että alueen maanomistajilla ja niillä,​ joiden asumiseen,​ työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,​ sekä viranomaisilla ja yhteisöillä,​ joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen),​ on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun,​ arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441)

MRA:ssa ei ole säädöksiä valmisteluvaiheen kuulemisessa esitettävän kaavan sisällöstä. MRA 27 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen nähtäville panosta.

 

talouspäällikkö Jukka Ylinampa:

Alueella toimiva kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluverkko pystyy vastaamaan kaava-alueen rakentumisesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun eikä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluverkkoon kohdistu kaava-alueesta johtuvaa muutostarvetta.

Kaava-alueelle ei ole sijoitettu vapaa-ajan palveluiden toimintoja.

Vapaa-ajanlautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta antaa talouspäällikön laatiman lausunnon Metsäruusun asemakaavasta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on käynnistänyt 9.1.2017 § 6 tuolloin vielä Metsäruusu -nimellä kulkeneen asemakaavan muutoksen. Alueen suunnittelu tuli ajankohtaiseksi, kun Rovaniemen kaupunki hankki omistukseensa Rovaniemen koulutusyhtymän hallussa olleet alueet 15.12.2015 päivätyllä kauppakirjalla. Maatalousoppilaitoksen toiminnan loputtua alueen asemakaava ei enää vastaa tarkoitustaan, eikä laajoille voimassa olevan asemakaavan mukaisille opetustoiminnan alueille ole enää tarvetta. Myös Kemijoen itäpuolentien eteläpuolella oleva asemakaava edellyttää kaavamuutosta mm. liikerakentamisen laajuuden sekä liikerakentamisen potentiaalisen sijoituksen suhteen.

Asemaaavamuuoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut ensimmäisen kerran luonnoksena päivämäärällä 17.5.2018 julkisesti nähtävillä 5.6.-31.7.2018 välisenä aikana, jolloin siitä saatiin 6 lausuntoa ja 5 mielipidettä.  Luonnosvaiheen 1. nähtävillä olon jälkeen alueelle on tehty kasvillisuusselvitys kesällä 2020 ja melumallinnuksia suhteessa kaavaratkaisuun.

Kesällä 2018 nähtävillä olleen luonnoksen (luonnosvaihe I) jälkeen alueen suunnittelua jatkettiin pohtimalla Rovaniemen asuinrakentamisen, palveluverkon sekä liikenneverkon kehittämisen tarpeita suhteessa nyt laadittavan alueen tarjoamiin lähtökohtiin. Luonnosvaiheesta I saadun palautteen sekä muun pohdinnan perusteella luonnosvaiheen I kaavaa on muokattu luonnosvaiheen II vaihtoehdoiksi Ve2 ja Ve3 mm. seuraavilta osin:

 • Kaavan nimi on muutettu Pöyliörannan asemakaavaksi.
 • Kemijoen itäpuolentie ja Kajaanintie tarvittavine liikennejärjestelyineen on otettu mukaan kaava-alueeseen.
 • Kaava-aluetta on laajennuttu kaavan koillisrajalla sekä lounaisrajalla jalankulun ja pyöräilyn sekä katujen tilavaraustarpeiden vuoksi. 
 • Katuverkon muutoksia koko kaavan alueella: Vaihtoehtoiset katulinjaukset Laajakaistan ja Pöyliörannan osalta (Ve3 ja Ve2).
 • Asuinkorttelien muutokset: AP ja AK korttelit muutettu AR ja AKR-1 -merkinnöille.
 • Ranuantien ja Kemijoen itäpuolentien risteysalueen tuntumaan sijoittuvan liikerakentamisen määrää on tarkistettu hieman pienemmäksi.
 • Matkailualueet (RM) ja palstanviljelyalueet (RP-1) on poistettu valmisteluvaiheen II (Ve2 ja Ve3) versioista.

Kaavan sisältö:
Kaavatyön keskeinen tavoite on kehittää Pöyliörannan alue vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös palveluja sekä liiketiloja. Kaava-alueella on 12 rakennuspaikkaa rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille (AR) ja vaihtoehdosta riippuen 2-4 rakennuspaikkaa asuinkerrostaloille tai rivitaloille (AKR-1). Asumisen kerrosala on 22 000 (Ve3) – 23 000 (Ve2) k-m2, jolloin alueelle voisi sijoittua noin 500 – 700 asukasta.

Alueella jäljellä olevat kolme rakennusta on osoitettu toimisto- ja liikerakentamiseen KY ja KL-merkinnöillä.  

Kemijoen itäpuolentien ja Ranuantien lounaiskulmaan on varattu korttelialueita lähipalvelukeskusta varten: KL-alueelle on mahdollista toteuttaa 3000 kerrosneliömetrin laajuudelta liiketiloja. Luonnosvaiheen II vaihtoehdoissa Kemijoen itäpuolentien eteläpuolella yleisten rakennusten korttelialueen/-alueiden sijainti vaihtelee: Vaihtoehdossa Ve2 yleisten rakennusten rakennuspaikka sijoittuu kauppakorttelin eteläpuolelle ja Ve3:ssa on kaksi yleisten rakennusten rakennuspaikkaa Pöyliövaaarantien länsipuolella.  Y-alueelle on ajateltu sijoittuvan päiväkoti.

Ajoneuvoliikenne:
Kaava-alueen maanteiden tilavarauksissa on kahdessa kohtaa varauduttu kiertoliittymien toteuttamiseen. Metsäruusuntien liittymä säilyy nykyisellä paikallaan, joskin tie linjataan uusiksi niin, että se suuntaa Kemijokivarressa olevaan lahdelmaan. Lahdelman länsipuolelle on osoitettu venevalkama merkinnällä LV.

Pöykkölän (Ruusulammen pohjoispuoli) puolella kaava-alueen liittymisessä laajempaan liikenneverkkoon on kaksi vaihtoehtoa. Ve2:ssa liikenne alueelle ohjataan Kajaanintieltä Pöyliörannaksi nimettyä katua pitkin, joka sijoittuu osin nykyisen Kaarnikkapolun paikalle. Ve2:ssa nykyinen Laajakaista jää pois ajoneuvoliikenteen käytöstä ja siitä tulee alueen sisäinen puistopolku. Vaihtoehdossa Ve3 liikenne Ruusulammen pohjoispuolisille korttelialueille ohjataan nykyistä Laajakaistaa pitkin ja liikenneturvallisuuden vuoksi Kaarnikkapolun liittymä Kajaanintielle on poistettu. Kaarnikkapolun perällä oleville kortteleille 11157 ja 11158 kuljetaan vaihtoehdossa Ve3 Elokadun liittymän kautta.

Jalankulku ja pyöräily:
Uusissa kaavaluonnoksissa on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn tavoitteellinen verkko, joka perustuu alueella jo oleviin yhteyksiin sekä Pöykkölä - Rantavitikka välille kaavailtuun uuteen jalankulun ja pyöräilyn siltaan. Silta mahdollistaa uuden tärkeän jalankulun ja pyöräilyn yhteyden kaava-alueen koilliskulmalta Kajaanintielle.  Kaavassa on myös rannansuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys uudelta sillalta Metsäruusuntielle. Kaavassa on osoitettu kolmeen kohtaan maantien alittavat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Muilta osin kaavan runsas polkuverkosto on esitetty ohjeellinen polku -merkinnöillä.

Lisätietoa

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää laajentaa asemakaavamuutosaluetta uusien vaihtoehtojen aluerajauksen mukaisesti, ja asettaa asemakaavamuutoksen vireille ja uudelleen valmisteluvaiheen kuulemiseen 1.12.2020 päivättyjen vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaisesti. Nähtävillä olon aikana pyydetään Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on käynnistänyt 9.1.2017 § 6 tuolloin vielä Metsäruusu-nimellä kulkeneen asemakaavan muutoksen. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on ollut ensimmäisen kerran luonnoksena päivämäärällä 17.5.2018 julkisesti nähtävillä 5.6.-31.7.2018 välisenä aikana. Kesällä 2018 nähtävillä olleen luonnoksen (luonnosvaihe I) jälkeen alueen suunnittelua jatkettiin pohtimalla Rovaniemen asuinrakentamisen, palveluverkon sekä liikenneverkon kehittämisen tarpeita suhteessa nyt laadittavan alueen tarjoamiin lähtökohtiin. Luonnosvaiheesta I saadun palautteen sekä muun pohdinnan perusteella laadittiin kaksi uutta vaihtoehtoa Ve2 ja Ve3 (luonnosvaihe II), jotka olivat päivämäärällä 1.12.2020 julkisesti nähtävillä 3.2.-15.2.2021 välisen ajan.

Luonnosvaiheen II nähtävilläolon aikana vaihtoehdoista Ve2 ja Ve3 saatiin 2 lausuntoa ja 6 mielipidettä.  ELY-keskuksen lausunnossa kiinnitettiin huomioita mm. kulttuurihistoriallisten rakennusten kuvauksen (ominaispiirteet) puuttumiseen ja suojelumerkintöjen täsmennystarpeeseen, liikenteen tilantarpeisiin ja entisten kasvihuoneiden alueen pilaantuneisuusselvityksen tarpeeseen.   Mielipiteiden osalta palaute koski mm. alueen nimistöä, Kaarnikkapolun ympäristön maankäyttöä ja kaavamerkintöjä, Pöyliövaaran rinteeseen osoitetun uudisasuinalueen luonnetta (kerroskorkeudet) sekä alueen kehittämisen ja vaikutusarvioinnin perusteita. 

Saadun palautteen perusteella kaavaluonnoksista Ve2 ja Ve3 on laadittu yhdistäen kaavaehdotus mm. seuraavilla muutoksilla:

 • Kaavan nimi on muutettu muotoon ”Pöyliörannan asemakaava, Ojanperä”. Ruusulammen nimi on muutettu Pöyliölammeksi.
 • Liikenteellinen ratkaisu on muokattu luonnosvaihtoehtoon Ve3 perustuen, jolloin Pöyliölammen pohjoispuolisen uudisalueen katuyhteys järjestetään nykyisen Laajakaista -kadun kautta ja Kaarnikkapolun liittymä Kajaanintielle poistuu.     
 • Yleisten rakennusten korttelialuevaraus (Y) sijoitettiin luonnosvaihtoehdon Ve2 mukaisesti liikekorttelin (KL) eteläpuolelle, jolloin asumisen rakennuspaikat voidaan sijoittaa vetovoimaisesti Pöyliövaaran viheralueen reunaa mukaillen. 
 • Kemijoen itäpuolentien ja Kajaanintien (kt 78) risteysalueen tiealuetta laajannettiin hieman, jotta alikulkujärjestelyt mahtuvat hyvin tiealueelle.
 • Metsäruusuntien varrella säilyneistä vanhoista rakennuksista (entinen maatalousoppilaitoksen päärakennus ja Taimela) laadittiin rakennushistoriaselvitys.  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelumerkintöjä muokattiin tehtyyn rakennushistoriaselvitykseen perustuen. Arvokkaiden rakennusten rakennuspaikkojen käyttötarkoitusmerkinnät muutettiin liike- ja toimistorakennusten rakennuspaikoiksi (K), sillä K-merkintä on luonnosvaiheen KL-merkintää (toimistorakennusten korttelialue) joustavampi sallien useammanlaisen käyttötarkoituksen.
 • Meluselvitys päivitettiin vastaamaan ehdotusvaiheen rakennusten sijoittelua. Kaavaan tehtiin täsmennyksiä meluestemerkintöjen, maapinnan korkeusmäärityksen, rakennusalojen yms. suhteen.  
 • Korttelissa 11300 sijainneiden kasvihuoneiden alueelle lisättiin merkintä maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarpeesta ennen rakentamista.

Kaavaehdotuksen sisältö:
Kaavatyön keskeinen tavoite on kehittää Pöyliörannan alue Ojanperällä vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös palveluja sekä liiketiloja. Kaava-alueella on 12 rakennuspaikkaa rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille (AR) ja 4 rakennuspaikkaa asuinkerrostaloille tai rivitaloille (AKR-1). Asumisen kerrosalaa kaavan alueella on 23910 k-m2, jolloin alueelle voisi rakentua noin 265 - 320 asuntoa ja sijoittua arviolta noin 550 - 750 asukasta.

Alueella jäljellä olevat kolme rakennusta on osoitettu toimisto- ja liikerakentamiseen K ja KT-merkinnöillä.  

Kemijoen itäpuolentien ja Kajaanintien lounaiskulmaan on varattu korttelialueita lähipalvelukeskusta varten: KL-alueelle on mahdollista toteuttaa 3000 kerrosneliömetrin laajuudelta liiketiloja.  Kauppatontin eteläpuolelle on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y), jonne on ajateltu sijoittuvan päiväkoti.

Ajoneuvoliikenne:
Kaava-alueen maanteiden tilavarauksissa on kahdessa kohtaa varauduttu kiertoliittymien toteuttamiseen. Metsäruusuntien liittymä säilyy nykyisellä paikallaan, joskin katu linjataan uusiksi niin, että se suuntaa Kemijokivarressa olevaan lahdelmaan. Lahdelman länsipuolelle on osoitettu venevalkama merkinnällä LV. Pöyliölammen pohjoispuoliset kaavan rakennuspaikat liitetään kaupungin katuverkkoon nykyistä Laajakaista -katua pitkin, jolloin Kaarnikkapolun liittymä Kajaanintielle poistuu. Kaarnikkapolun perällä oleville nyt laadittavan kaavan ulkopuolelle jääville kortteleille 11157 ja 11158 kuljetaan jatkossa Elokadun liittymän kautta. Kemijoen itäpuolentieltä alkava etelään suuntaava uusi katu, Pöyliövaarantie, toimii jatkossa kokoojakatuna mahdollisille tuleville uudisalueille.

Jalankulku ja pyöräily:
Kaavaehdotuksessa osoitettu jalankulun ja pyöräilyn tavoitteellinen verkko, joka perustuu alueella jo oleviin yhteyksiin sekä Pöykkölä - Rantavitikka välille kaavailtuun uuteen jalankulun ja pyöräilyn siltaan.  Silta mahdollistaa uuden tärkeän jalankulun ja pyöräilyn yhteyden kaava-alueen koilliskulmalta Kajaanintielle. Kaavassa on myös rannansuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys uudelta sillalta Metsäruusuntielle. Kaavassa on osoitettu kolmeen kohtaan maantien alittavat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Muilta osin kaavan runsas polkuverkosto on esitetty ohjeellinen polku -merkinnöillä.

Kaavoitus esittää, että 18.10.2021 päivätty 14.kaupunginosan kortteleita 14004-14006 ja 11.kaupunginosan kortteleita 11300-11302 sekä niihin liittyviä katu-,liikenne-, viher-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueita koskeva Pöyliörannan asemakaavan muutosehdotus Ojanperälle asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville.

 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 14.kaupunginosan kortteleita 14004-14006 ja 11.kaupunginosan kortteleita 11300-11302 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, viher-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueita koskeva Pöyliörannan asemakaavan muutosehdotus Ojanperälle asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtäville olon aikana pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Maija Haase esitti, että Pöyliönrannan asemakaavamuutoksen rakennustapaohjeeseen muutetaan hiilijalanjälkilaskenta ja siihen liittyvä pitkäaikaiskestävyys kaavamääräykseksi. Lisäksi esitän että kaavaselosteeseen kirjataan asemakaavan tavoitteeksi kehittää Pöyliörannan alue vetovoimaiseksi ilmasto- ja resurssiviisaaksi asuinalueeksi, jossa on myös palveluja sekä liiketiloja. 
Puheenjohtaja totesi, että Haasen esitys kannattamattomana raukeaa.

Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että 14.kaupunginosan kortteleita 14004-14006 ja 11.kaupunginosan kortteleita 11300-11302 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, viher-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueita koskeva Pöyliörannan asemakaavan muutosehdotus Ojanperälle asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtäville olon aikana pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Miikka Keränen esitti Henri Rambergin kannattamana, että kaavaselostuksen s. 5 teksti "Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Pöyliölammen ympäristö vetovoimaiseksi asuinalueeksi" muutetaan muotoon "Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Pöyliölammen ympäristö vetovoimaiseksi ilmasto- ja resurssiviisaaksi asuinalueeksi" ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Timo Tolonen, Riku Tapio, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Raija Kerätär, Jani Ylipahkala, Reijo Jylhä, Elina Kuula, Susanna Junttila

 • Ei 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.