Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Rakennuttamispäällikön toimen perustaminen

ROIDno-2021-4234

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on koko kaupungin tilahallinnon viranhaltija- ja asiantuntijaorganisaationa tukea tilajaostoa sen hallintosäännön mukaisten tehtävien täyttämisessä, tukea kaupunginjohtoa, toimialoja ja toimielimiä kaikissa tilahankkeisiin liittyvissä asioissa sekä teettää toimialoille toimitilaratkaisujen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Tilapalvelukeskus tuottaa kiinteistökehitys- ja myyntipalvelut sekä toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuudenhallinnan tehostamiseksi. Tilapalvelukeskuksen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden organisaatioiden (ml. tilajaoston tehtäväalueella toimivien tytär- ja osakkuusyhteisöjen) kanssa kaikissa vireillä olevissa tilahankkeissa ja niiden suunnittelussa. Kaupunginhallitus päättää tilapalvelukeskuksen yksityiskohtaisemmasta organisoinnista.

Peruskaupungin investoinnit suunnitelmakaudella 2022-2025 ovat 132,8 miljoonaa euroa. Kaupunkikonserninen ivestoinnit suunnittelukaudella ovat 247,3 miljoonaa euroa. Näin ollen investointien strateginen merkitys peruskaupungin ja kaupunkikonsernin kokonaisuuden johtamisen kannalta on keskeinen. Kaupunginjohtajalla ei ole kuitenkaan käytettävissään Tilapalvelukeskukseen nähden erillistä vakituista, kaupungin investointihankkeiden toteutuksen arviointiin ja ohjaamiseen liittyvää asiantuntijaresurssia. 

Edellä todetun johdosta on suunniteltu perustettavaksi rakentamisasiantuntijan  toimi, jonka tehtäväalueisiin kuuluisi kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa

  • Euromääräisesti merkittävimpien investointihankkeiden seuraaminen ja niihin liittyvän arviointitiedon tuottaminen.

  • Kaupunginjohtajan avustaminen investointihankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen ohjaamisessa.

  • Rakennuttamisprosessien kehittämiseen osallistuminen. 

Tarkempi tehtävänkuvaus laaditaan tehtäväkohtaisen palkan määrittelyn yhteydessä.

Toimen kelpoisuusehdoksi voidaan vahvistaa tekniikan alan korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa rakentamisasiantuntijan toimen ja vahvistaa toimen kelpoisuusehdoksi tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pitää tauon klo 16.28 - 16.45. Miikka Keränen poistui klo 16.45 ja Ella Keski-Panula liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 16.45. Juha-Pekka Mikkola osallistui kokoukseen etäyhdellä ja Henri Ramberg kokoustilassa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää perustaa rakennuttamispäällikön toimen ja vahvistaa toimen kelpoisuusehdoksi rakennustekniikan alan korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä riittävän englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Lisäksi edellytetään vahvaa rakennusalan kokemusta sekä kokemusta laajojen projektikokonaisuuksien johtamista.

Haastatteluryhmänä toimii kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Valintapäätöksen asiassa tekee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

 

Henri Ramaberg siirtyi kokoushuoneesta etäyhteydelle tämän asian käsittelyn aikana klo 16.11. Päivi Alaoja liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 16.14.

Tiedoksi

Antti Määttä, Mervi Laukkanen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.