Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen

ROIDno-2020-3699

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen.

Konsernihallinto on keväällä 2020 laatinut selvityksen myönnetyistä avustuksista vuonna 2019. Avustuksia jaettiin yhteensä 4,7 milj. euroa (vapaa-aika 3,3 milj.euroa, kaupunginhallitus 0,5 milj.euroa, perusturva 0,4 milj. euroa ja alueelliset palvelut 0,3 milj. euroa). Avustuksia jaettiin yhteensä 223 taholle (137 eri yhdistystä, lisäksi mm. oppilaskunnat, rekisteröimättömat yhteisöt tai ryhmät). Selvitys on oheismateriaalina.

Laaditun selvityksen pohjalta tulee arvioida avustusten jakamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä määritellä keskeiset avustusten jakamisen periaatteet. Tarkoituksena on 

 • selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita,
 • yhtenäistää avustusprosessia,
 • lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä,
 • edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja
 • vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa.

Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimetään työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimeää työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta. Työryhmän sihteeriksi nimetään erityisasiantuntija Riina Koskiniemi. Työryhmän tulee kuulla valmistelussa toimielimiä sekä avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden tulee olla valmiina 30.4.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto käy lähetekeskustelun avustusperiaatteiden uudistamisessa huomioon otettavista seikoista. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen. Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta (22.12.2020 §115). Työryhmän kokoonpano:

 • Merja Tervo,​ palvelualuepäällikkö,​ vapaa-​ajan palvelut (työryhmän puheenjohtaja)

 • Riina Koskiniemi,​ erityisasiantuntija,​ päätöksenteon ja johdon palvelut (työryhmän sihteeri)

 • Jari Airaksinen,​ talouspäällikkö/sosiaali-​ ja terveyspalvelut,​ talouspalvelut

 • Mirja Kangas,​ palvelualuepäällikkö,​ lapsiperheiden palvelut

 • Tuula Rintala-​Gardin,​ kansainvälisten asioiden päällikkö,​ palvelualuepäällikkö,​ elinkeino-​ ja työllisyyspalvelut

 • Tuulikki Louet-​Lehtoniemi,​ kehittämispäällikkö,​ sivistys-​ ja hyvinvointipalvelut

 • Sanna Karhu,​ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaoston edustaja

Lisäksi työryhmä saattoi  tarvittaessa kutsua kokoukseen ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmätyöhön osallistui seuraavia asiantuntijoita; Katja Mäntylä (osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija, Kai Mursu (järjestelmäasiantuntija), Hanna Ylikulppi (tietohallintoasiantuntija), Henna Penttilä (asiakaspalveluvastaava), Soili Kaihua (Hallintosihteeri), Kaisa Laitinen (kaupunginsihteeri). Lisäksi on järjestetty avustusuudistustyöryhmän ja henkilöstö- ja hallintopalveluiden yhteinen tapaaminen. Avustusluonnoksesta on pyydetty näkemykset myös  avustuksia käsitteleviltä asiantuntijoilta.

Työryhmä on tutustunut myös muiden suomalaisten kaupunkien avustuskäytöntöihin.

Päätöksen mukaan työryhmän tulee myös kuulla valmistelussa toimielimiä sekä avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden valmistumisen määräaika oli asetettu 30.4.2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaosto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 1.12.2020 § 26.

 

Työryhmälle asetetut tehtävät ja toteuttaminen: 

Selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita

 • Laadittu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet

Yhtenäistää avustusprosessia

 • Avustushakemukset saman sähköisen järjestelmän kautta 2022 lähtien. Tietohallinto valmistelee yhteistyössä avustusta myöntävien tahojen kanssa.
 • Avustuksia on jaoteltu eri ryhmiin, jonka avulla on kuvattu myönnettävien avustusten nykytilaa. 

 • Taustoitettu eri avustusten myöntämisiin liittyviä toimintamalleja Rovaniemen kaupungissa.

Lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

 • Rakennetaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuille avustuksia koskeva teemasivu, jossa kootusti esim. kuvaukset, hakemukset, aikataulu, päätökset)

 • Tullaan selvittämään mahdollisuutta yhtenäisesti vaikuttavuutta mittaavaan avustusten raportointipohjaan. 

Edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa

 • Avustusperiaatteiden uudistamisen myötä avustusten hakemisen ja myöntämisen prosessit selkeytyvät. Tämä edistää myös osallisuuden toteutumista sekä avustusten hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Osana uudistamistyötä panostetaan myös avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvään viestintään, jolloin prosessin läpinäkyvyys paranee.

 • Avustuksia aiemmin hakeneille ja aiheesta kiinnostuneille sekä vaikuttamistoimielimille  järjestetään avoin kuulemistilaisuus Rovaniemi-viikolla 2021. Tilaisuudessa esitellään valmistellut periaatteet ja kuullaan sidosryhmien palautetta niistä. Tilaisuus toteutetaan ennen periaatteiden lopullista hyväksymistä.

 • Kaupungin osallistuvan budjetoinnin toimintamalli ja siihen liittyvät periaatteet valmistellaan erillisenä kokonaisuutena. Ensimmäiset kokeilut toteutetaan vuoden 2021 aikana talousarviokirjan mukaisesti. Avustusperiaatteita ei sovelleta osallistuvan budjetoinnin kokeiluihin.

Avustusperiaatteiden uudistamistyöryhmän esitys  on käsitelty Rovaniemen kaupungin johtoryhmässä 10.5.2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Jaosto päättää luonnoksessa Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteista esitetyllä tavalla ja pyytää lausunnot 30.6. mennessä avustuksia myöntäviltä lautakunnilta ja jaostoilta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Merja Tervoa ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen. Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta (22.12.2020 §115). Työryhmän kokoonpano:

 • Merja Tervo,​ palvelualuepäällikkö,​ vapaa-​ajan palvelut (työryhmän puheenjohtaja)
 • Riina Koskiniemi,​ erityisasiantuntija,​ päätöksenteon ja johdon palvelut (työryhmän sihteeri)
 • Jari Airaksinen,​ talouspäällikkö/sosiaali-​ ja terveyspalvelut,​ talouspalvelut
 • Mirja Kangas,​ palvelualuepäällikkö,​ lapsiperheiden palvelut
 • Tuula Rintala-​Gardin,​ kansainvälisten asioiden päällikkö,​ palvelualuepäällikkö,​ elinkeino-​ ja työllisyyspalvelut
 • Tuulikki Louet-​Lehtoniemi,​ kehittämispäällikkö,​ sivistys-​ ja hyvinvointipalvelut
 • Sanna Karhu,​ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaoston edustaja

 

Työryhmän työskentelyyn osallistui myös muita asiantuntijoita: Katja Mäntylä (osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija), Kai Mursu (järjestelmäasiantuntija), Hanna Ylikulppi (tietohallintoasiantuntija), Henna Penttilä (asiakaspalveluvastaava), Soili Kaihua (hallintosihteeri), Kaisa Laitinen (kaupunginsihteeri). Lisäksi järjestettiin avustusuudistustyöryhmän ja henkilöstö- ja hallintopalveluiden kanssa yhteinen tapaaminen. Avustusluonnoksesta pyydettiin näkemyksiä myös avustuksia käsitteleviltä asiantuntijoilta. Lisäksi työryhmä tutustui muiden suomalaisten kaupunkien avustuskäytäntöihin.

Päätöksen mukaisesti työryhmän tuli kuulla osana valmistelua sekä toimielimiä että avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden valmistumisen määräaika oli asetettu 30.4.2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaosto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 1.12.2020 § 26.

Työryhmälle asetetut tehtävät ja toteutuminen: 

Selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita

 • Laadittu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet.

Yhtenäistää avustusprosessia

 • Avustushakemukset saman sähköisen järjestelmän kautta 2022 lähtien. Tietohallinto valmistelee yhteistyössä avustuksia myöntävien tahojen kanssa.
 • Avustuksia on jaoteltu eri ryhmiin, jonka avulla on kuvattu myönnettävien avustusten nykytilaa. 
 • Taustoitettu eri avustusten myöntämisiin liittyviä toimintamalleja Rovaniemen kaupungissa.

Lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

 • Rakennetaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuille avustuksia koskeva teemasivu, jossa kootusti esim. kuvaukset, hakemukset, aikataulu, päätökset.
 • Tullaan selvittämään: yhtenäisesti vaikuttavuutta mittaava avustusten raportointipohja. 

Edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa

 • Avustusperiaatteiden uudistamisen myötä avustusten hakemisen ja myöntämisen prosessit selkeytyvät. Tämä edistää myös osallisuuden toteutumista sekä avustusten hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Osana uudistamistyötä panostetaan myös avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvään viestintään, jolloin prosessin läpinäkyvyys paranee.
 • Avustuksia aiemmin hakeneille ja aiheesta kiinnostuneille, sekä vaikuttamistoimielimille järjestettiin avoin kuulemistilaisuus Rovaniemi-viikolla 1.9.2021 klo 16.00 alkaen. Tavoitteena oli, että tilaisuudessa esitellään valmistellut periaatteet ja kuullaan sidosryhmien palautetta niistä. Verkostokonsulttien ohjaama tilaisuus toteutettiin monikanavaisesti Monitoritalo Mondelta, josta Kulttuuriverstaan työpajan nuoret striimasivat sen ja joka oli myös tallenteena nähtävillä 2 viikkoa tilaisuuden jälkeen. Striimillä ja tallenteella oli yhteensä 530 katselukertaa. Kysymyksiä sai toimittaa (Forms-lomake) ennen tilaisuutta ja palautetta oli mahdollista jätttää myös tilaisuuden jälkeen sekä lomakkeella että videon kommenttikenttään. 
 • Kaupungin osallistuvan budjetoinnin toimintamalli ja siihen liittyvät periaatteet tullaan valmistelemaan erillisenä kokonaisuutena. Avustusperiaatteita ei sovelleta osallistuvan budjetoinnin kokeiluihin. 

 

Avustusperiaatteiden uudistamistyöryhmän esitys käsiteltiin Rovaniemen kaupungin johtoryhmässä 10.5.2021. Lisäksi toteutettiin erillinen lausuntokierros.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen siirtyy seuraavaksi Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Merja Tervoa ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Samu Nukarinen poistui klo 10.29, Kai Mursu poistui klo 10.34 ja Raija Kivilahti poistui klo 10.43 tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
 • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen. Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta (22.12.2020 §115). Työryhmän kokoonpano:

 • Merja Tervo,​ palvelualuepäällikkö,​ vapaa-​ajan palvelut (työryhmän puheenjohtaja)
 • Riina Koskiniemi,​ erityisasiantuntija,​ päätöksenteon ja johdon palvelut (työryhmän sihteeri)
 • Jari Airaksinen,​ talouspäällikkö/sosiaali-​ ja terveyspalvelut,​ talouspalvelut
 • Mirja Kangas,​ palvelualuepäällikkö,​ lapsiperheiden palvelut
 • Tuula Rintala-​Gardin,​ kansainvälisten asioiden päällikkö,​ palvelualuepäällikkö,​ elinkeino-​ ja työllisyyspalvelut
 • Tuulikki Louet-​Lehtoniemi,​ kehittämispäällikkö,​ sivistys-​ ja hyvinvointipalvelut
 • Sanna Karhu,​ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaoston edustaja

Työryhmän työskentelyyn osallistui myös muita asiantuntijoita: Katja Mäntylä (osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija), Kai Mursu (järjestelmäasiantuntija), Hanna Ylikulppi (tietohallintoasiantuntija), Henna Penttilä (asiakaspalveluvastaava), Soili Kaihua (hallintosihteeri), Kaisa Laitinen (kaupunginsihteeri). Lisäksi järjestettiin avustusuudistustyöryhmän ja henkilöstö- ja hallintopalveluiden kanssa yhteinen tapaaminen. Avustusluonnoksesta pyydettiin näkemyksiä myös avustuksia käsitteleviltä asiantuntijoilta. Lisäksi työryhmä tutustui muiden suomalaisten kaupunkien avustuskäytäntöihin.

Päätöksen mukaisesti työryhmän tuli kuulla osana valmistelua sekä toimielimiä että avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden valmistumisen määräaika oli asetettu 30.4.2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaosto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 1.12.2020 § 26.

Työryhmälle asetetut tehtävät ja toteutuminen: 

Selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita

 • Laadittu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet.

Yhtenäistää avustusprosessia

 • Avustushakemukset saman sähköisen järjestelmän kautta 2022 lähtien. Tietohallinto valmistelee yhteistyössä avustuksia myöntävien tahojen kanssa.
 • Avustuksia on jaoteltu eri ryhmiin, jonka avulla on kuvattu myönnettävien avustusten nykytilaa. 
 • Taustoitettu eri avustusten myöntämisiin liittyviä toimintamalleja Rovaniemen kaupungissa.

Lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

 • Rakennetaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuille avustuksia koskeva teemasivu, jossa kootusti esim. kuvaukset, hakemukset, aikataulu, päätökset.
 • Tullaan selvittämään: yhtenäisesti vaikuttavuutta mittaava avustusten raportointipohja. 

Edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa

 • Avustusperiaatteiden uudistamisen myötä avustusten hakemisen ja myöntämisen prosessit selkeytyvät. Tämä edistää myös osallisuuden toteutumista sekä avustusten hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Osana uudistamistyötä panostetaan myös avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvään viestintään, jolloin prosessin läpinäkyvyys paranee.
 • Avustuksia aiemmin hakeneille ja aiheesta kiinnostuneille, sekä vaikuttamistoimielimille järjestettiin avoin kuulemistilaisuus Rovaniemi-viikolla 1.9.2021 klo 16.00 alkaen. Tavoitteena oli, että tilaisuudessa esitellään valmistellut periaatteet ja kuullaan sidosryhmien palautetta niistä. Verkostokonsulttien ohjaama tilaisuus toteutettiin monikanavaisesti Monitoritalo Mondelta, josta Kulttuuriverstaan työpajan nuoret striimasivat sen ja joka oli myös tallenteena nähtävillä 2 viikkoa tilaisuuden jälkeen. Striimillä ja tallenteella oli yhteensä 530 katselukertaa. Kysymyksiä sai toimittaa (Forms-lomake) ennen tilaisuutta ja palautetta oli mahdollista jätttää myös tilaisuuden jälkeen sekä lomakkeella että videon kommenttikenttään. 
 • Kaupungin osallistuvan budjetoinnin toimintamalli ja siihen liittyvät periaatteet tullaan valmistelemaan erillisenä kokonaisuutena. Avustusperiaatteita ei sovelleta osallistuvan budjetoinnin kokeiluihin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet, jotka tulevat voimaan 1.1.2022.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Merja Tervoa ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä (klo 14.15 - 14.30).

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn jälkeen klo 14.30-14.45. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että Heikki Autto oli edelleen poissa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallinto, viestintä, avustuksia myöntävien toimielinten sihteerit ja viranhaltijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.