Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Rovaniemen kaupungin ottolainat 2021

ROIDno-2021-86

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion päättänyt, että vuonna 2021 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä on enintään 18 650 000 euroa. Pitkäaikaisia talousarviolainoja ei ole aiemmin vuoden 2021 aikana nostettu. Pitkäaikaisten velkojen pääomien lyhennykset ovat vuonna 2021 n. 16,5 miljoonaa euroa.Talousarviolaina tarvitaan kaupungin pitkävaikutteisten investointimenojen rahoittamiseksi ja valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttamiseksi sekä konserniyhtiöiden investointisuunnitelmien mukaisten investointien rahoittamiseksi. Tulevien konsernin investointien rahoittamiseksi on valtuuston myöntämä talousarviolainamäärä nostettava kokonaisuudessaan. 

Koska euroalueen korkoennusteet ovat mm. koronaepidemian vuoksi epävarmoja, on lähtökohdaksi otettu 6-10 vuoden kiinteäkorkoinen laina. Kiinteäkorkoisella lainalla voidaan suojautua tulevilta koronnousuilta ja sitoa korko tämän hetken alhaiseen tasoon. Vertailukohdaksi on pyydetty myös vaihtuvakorkoisten lainojen tarjoukset. 

Lopullinen korko määräytyy sen hetken mukaan, kun lainanottaja hyväksyy lainanantajan tarjouksen. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen tulee tehdä periaatepäätös ja valtuuttaa määräämänsä viranhaltija päättämään lopullisesta lainannostohetkestä, korkokustannuksista ja muista lainasopimuksen ehdoista. Kuvausta täydennetään määräaikana saatujen tarjousten perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hyväksytään pääomaltaan 18,6 miljoonan euron velan ottaminen 10 vuoden laina-ajalla kertalyhenteisenä ja kiinteällä korolla. Lainatarjoukset on saatu Kuntarahoitukselta, Osuuspankilta, Nordealta sekä Danske Bankilta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korko- ja muilta kustannuksiltaan edullisimman Kuntarahoitukse:n tarjouksen 10 vuoden kertalyhenteisestä kiinteäkorkoisesta lainasta. Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. talous- ja rahoitusjohtajan hyväksymään lopullisen velkakirjan. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja päätös voidaan panna täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Janne Sandgrenia ja vs. talous- ja rahoitusjohtaja Jari Airaksista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.