Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö koskien alustavaa talousarviota 2022 ja investointisuunnitelmaa vuosille 2022-2024

ROIDno-2021-4196

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Janne Alkki, erityisasiantuntija, janne.alkki@rovaniemi.fi
  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Niin ikään perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista. 


Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 28.10.2021 § 123 käsitellyt liitteenä olevan koulutuskuntayhtymän alustavan talousarvion 2022 ja investointisuunnitelman vuosille 2022- 2025 ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot 17.11.2021  mennessä. Lausunnon antamiseen varattu aika on lyhyt, kun otetaan huomioon kunnallisen päätöksenteon malli ja aikataulutus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa  seuraavanlaisen lausunnon koulutuskuntayhtymän talousarvioon:

Kunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen kustannuksiin asukasperusteisen rahoitusjärjestelmän mukaisesti. Vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus on 181,97  euroa/asukas, mikä Rovaniemelle tarkoittaa n. 11,7 miljoonaa euron rahoitusosuutta ammatillisesta koulutuksesta.

Jatkossa on pyrittävä edelleen tiivistämään yhteistyötä taloussuunnittelun laadintavaiheessa, mikä onkin kehittämiskohteena tunnistettu sekä Rovaniemen kaupungissa ja koulutuskuntayhtymässä. 

Investointisuunnitelmaa (liite 1) ei ollut toimitettu lausuntopyynnön mukana. Sinänsä talousarviovuodelle esitetyistä merkittävistä rakennusinvestoinneista ei ole erityistä lausuttavaa. Konsernin tasolla taloussuunnittelun horisonttia tulisi jatkossa pidentää 10 vuoteen.

Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän välistä yhteistyötä konsernin toimitilojen tehokkaan käytön edistämiseksi tulee edelleen aktiivisesti jatkaa. Koulutuskuntayhtymän toimitiloihin liittyvistä strategisista muutoksista tulee kuulla kaupunkia jo varhaisessa vaiheessa koko kaupungin toiminnan kokonaisedun toteutumisen mahdollistamiseksi. Vuoropuhelu ja yhteydenpito on kuluvan vuoden aikana tiivistynyt, ja kehityksen toivotaan jatkuvan ja yhteistyön tiivistyvän edelleen tulevaisuudessa.

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnalle on laadittu  palveluverkkojen nykytilaselvitys 2020 ja suunnitelma vuosille 2021- 2025. On erittäin tärkeää jatkossa yhä tarkemmin arvioida ja seurata talouden ja palvelutarpeen kehittymistä molempien koulutuksen järjestäjien tarpeiden ja toimintaedellytysten näkökulmasta. Oppivelvollisuuslain muutos on tuonut koulutuksen järjestäjille uusia velvoitteita. On mahdollista, että toteutuessaan lain tuomat velvoitteet aiheuttavat menojen kasvua toisen asteen koulutuksen järjestäjille, mikäli valtionapu ei kata kaikkia toteutuvia kustannuksia täysimääräisesti. 

Koulutuspalveluiden ja Redun yhteinen työryhmä valmistelee yhteistä nivelvaihetta toisen asteen valmentavaan koulutukseen, joka aloitetaan syksyllä 2022. Siinä yhteydessä voi olla tarve kaupungin 10. luokan sijoittamiseksi Jokiväylän tiloihin. Tällä hetkellä lisäopetus järjestetään Ylikylän koulun tiloissa, mutta yhtenäisen peruskoulun täydentyessä kaikille vuosiluokille, lisäopetukselle tarvitaan muu opetustila.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden käytössä on koulutuskuntayhtymän tiloja Kairatiellä ja Porokadulla. Kaupunki on luopunut Jokiväylän tilojen käytöstä, mutta siirtänyt merkittävästi hallinnon toimitiloja Kairatielle syksyllä 2021, kun Ylikylän monitoimitalon uudet tilat on otettu käyttöön. Vaaranlammen koulun uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä ja koulun Kairatiellä sijaitsevia väistötiloja tarvitaan uuden yksikön valmistumiseen saakka. 

Urheilulukion ja ammattilukiotoiminnan edellyttämä yhteys peruslukion toimintaan on turvattava jatkossakin. Tilakysymyksillä on selkeä yhteys myös kaksoistutkintojen vetovoimaan tulevaisuudessa. Ounasvaaran lukion toimiminen Porokadulla edellyttää turvalliset ja terveelliset tilat. Toisen asteen tilakysymykset tulee ratkaista yhteisessä työryhmässä kuntayhtymän kiinteistöstrategian valmistuttua. Mikäli Porokadun kiinteistön kunto on turvattu, se soveltuu Ounasvaaran lukion toimintaan erityisesti sijaintinsa vuoksi. Lukion tilantarve ei tule tulevina vuosina merkittävästi kasvamaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.