Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Suunnitteluvaraus ja asemakaavan muutoksen käynnistäminen, Verstaantien alue

ROIDno-2021-3285

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Senaatti-kiinteistöt on 12.8.2021 pyytänyt Rovaniemen kaupunkia varaamaan 8. kaupunginosassa sijaitsevalta Verstaantien alueelta liitekartan mukaisen alueen Senaatti -kiinteistöille poliisihallinnon, Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeushallinnon tilojen suunnittelua sekä kaavoittamista varten. Valtion tavoitteena on kehittää eri toimijoiden yhteistilaratkaisuja, jotka tukisivat tilojen käyttäjien prosesseja, toimintoja sekä mahdollistaisi tehokkaan tilojen käytön. Tavoitteena on selvittää voiko Sopimusalueelle toteuttaa tilat pääpoliisiasemalle, tutkintavankilalle sekä muita tiloja yhteensä n. 18.000 kem2 sekä mahdollisen myöhemmin tarvittavan n. 3.000 kem2 laajennuksen. Suunnittelualueen varauksessa on huomioitu lisäksi toiminnan vaatimat henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköintipaikat.

Alueen suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa, jotta toimintojen erityistarpeet, erityisesti turvallisuusnäkökulmat, voidaan huomioida kaavoituksessa. Senaatti-kiinteistöt sitoutuu maksamaan kaupungin käytäntöjen mukaisesti asemakaavan muutoksen laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on ostaa alue em. käyttöön, mikäli kaavalliset ja hankkeen edellytykset täyttyvät. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen alueen varaamisesta ja kaavoituksen käynnistämisestä. Sopimusalueen pinta-ala on n. 67.100 m2 ja se rajoittuu liitekartan mukaisesti Verstaantiehen ja Varikkotiehen. Sopimusalue sisältää asemakaavan mukaiset 8. kaupunginosan korttelin 8157 KL-tontit 3–5, korttelin 8156 KL-6 -tontit 4–6, korttelin 8201 KL-6 –tontit 1 ja 2 sekä kortteleihin rajoittuvat EV ja viheralueet, jotka muodostuvat kiinteistöistä 401-152-0, 401-170-0, 401-24-69, 401-149-0 sekä yleisestä alueesta 8-9908-0 ja 8-9903-0.

Sopimusaluetta koskeva asemakaava on tullut voimaan 18.11.2015. Sopimusalueella sijaitsevat asemakaavan mukaiset tontit ovat olleet julkisesti haettavina rakentamista varten, mutta niihin ei ole tullut hakemuksia. Maapoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin omistamalle maa-alueelle voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti tehdä yhteistoimintasopimuksia, joissa asemakaava laaditaan yhteistyönä alueen rakentajan kanssa. 

Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki varaa Sopimusalueen Senaatti-kiinteistölle 31.12.2024 saakka tai kunnes aluetta koskeva asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Senaatti-kiinteistöt maksaa Sopimusalueen varausmaksuna 16.800 euroa. Varausmaksu hyvitetään aluetta koskevan mahdollisen maanvuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus raukeaa Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli asemakaavan muutos ei ole lainvoimainen 31.12.2024 mennessä tai hankkeen suunnittelua pitää jatkaa sopimuksen päättyessä, osapuolet voivat sopia varauksen jatkosta.

Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sitoutuvat neuvottelemaan mahdollisen asemakaavan muutosluonnoksen/-ehdotuksen julkisesti nähtävillä olon jälkeen Sopimusaluetta koskevan maanvuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan voimassa olevaan Kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan kirjattujen ja kaupungin yleisen käyttämien hinnoittelu- ja muiden sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen alueen varaamisesta ja asemakaavoituksen käynnistämisestä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa sekä Marko Lassilaa ja Jukka-Pekka Flygarea Senaatti kiinteistöistä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen; Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.