Kaupunginhallitus, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Suunnitteluvaraus ja sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, KOy Sky Ounasvaara

ROIDno-2020-3524

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Sky Ounasvaaralle on kaupunginhallituksen päätöksellä vuokrattu lyhytaikaisella vuokrasopimuksella ajalle 1.2.2016 - 1.2.2021 karttaliitteen mukainen n. 4,21 ha:n suuruinen alue tilasta 698-401-139-0. Sopimuksen tarkoitus on ollut antaa vuokralaiselle varaus alueeseen, jolle laaditaan asemakaava. Aluetta koskeva yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 § 122.

Yleiskaavassa alueen käyttötarkoitus on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM). Alueella rakennusten korkeus ei saa ylittää puuston korkeutta. Alueelle saa sijoittaa kytkettyjä tai erillisiä lomarakennuksia ja yksittäisen rakennuksen eninmäiskoko on 250 k-m².

Alueen asemakaavoitusta ei ole käynnistetty ja KOy Sky Ounasvaara on hakenut vuokrasopimuksen jatkamista. Yleiskaavan mukaisella RM-alueella yksityiset maanomistajat ovat myös hakeneet alueen asemakaavoitusta ja maanomistajien kanssa on valmisteltu kaavoituksen käynnistämissopimukset, jotka on hyväksytty elinvoimalautakunnan kokouksessa 28.9.2021. Sopimuksilla sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä, kustannusten kohdistamisesta sekä asetetaan tavoitteet ja lähtökohdat asemakaavan laatimiselle. 

KOy Sky Ounasvaaran kanssa tulee lyhytaikaisen maanvuokrasopimuksen sijaan laatia sopimus alueen varaamisesta ja kaavoituksen käynnistämisestä. Alueen luovuttamisesta tulee tehdä erillinen päätös asemakaavan saatua lainvoiman. 

Maapoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin omistamalle maa-alueelle voidaan kaavoittaa yhteistyössä hankkeen toteuttajan kanssa, kun toteuttaja sitoutuu maksamaan hankkeeseen liittyvät kaavoituksen kustannukset. Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että lyhytaikaista maanvuokrasopimusta ei jatketa, mutta KOy Sky Ounasvaaralle myönnetään suunnitteluvaraus liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti alueeseen kunnes Sopimusaluetta koskeva asemakaava on saanut lainvoiman tai viimeistään 31.12.2023 saakka elleivät osapuolet erikseen muutoin sovi sopimuksen jatkamisesta. 

KOy Sky Ounasvaara maksaa sopimusalueen varausmaksuna 7500 euroa, joka on 20 % Sopimusalueen arvioidusta vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään aluetta koskevan mahdollisen maanvuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli kaavoituksen lopputulos oleellisesti poikkeaa sopimuksessa asetetuista tavoitteista, on KOy Sky Ounasvaaralla oikeus vetäytyä sopimuksesta ja varausmaksu palautetaan. Mikäli KOy Sky Ounasvaara muutoin päättää vetäytyä sopimuksesta kaavoituksen aikana, varausmaksua ei palauteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen suunnitteluvarauksesta ja asemakaavan käynnistämisestä KOy Sky Ounasvaaran kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

KOy Sky Ounasvaara; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen; Kaavoitus, Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.