Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Hyvinvointikertomus 2019

ROIDno-2020-1820

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki (1§) edellyttää että palvelut järjestettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. (Terveydenhuoltolaki 12 §). 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu siten kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia. Se vastaa mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§). Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana ja muina vuosina suppeana.

Kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteita on Rovaniemellä seurattu vuodesta 2006 lähtien. Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§ 162). Se sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin ja hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 saakka.

Hyvinvointikertomus vuodelta 2019 on suppea ja se sisältää keskeisimmät ja eniten muuttuneet indikaattorit. Lähteinä ovat olleet mm. sähköinen hyvinvointikertomus, Sotkanet, Kelan tilastot. Hyvinvointikertomukseen on koottu aihepiireittäin tehdyt toimenpiteet. Lähteinä siinä on käytetty tilinpäätöstä 2019 ja toimielinten tuloskortteja.

Hyvinvointikertomus 2019 täyttää kunnan lakisääteisen velvoitteen hyvinvointitiedon keräämisestä ja seurannasta. Hyvinvointikertomus on tarkoitettu työkaluksi luottamushenkilöille ja viranhaltijoille asukkaiden hyvinvoinnin seurantaan ja toiminnan suunnitteluun.

Hyvinvointikertomus on käsitelty hyvinvointiryhmän kokouksessa 25.5.2020, joka saattaa kertomuksen edelleen HYTE-jaostolle. 

Hyvinvointikertomuksen valmistelijat esittelevät hyvinvointikertomuksen sisältöä sekä järjestöjen osalta valmisteluun osallistunut järjestökoordinaattori Marika Ahola Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:stä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden jaosto kuulee valmistelijoiden esityksen ja hyväksyy vuoden 2019 hyvinvointikertomuksen ja saattaa sen kaupunginhallituksen 8.6.2020 kokoukseen. 

Jaosto oikeuttaa vs. erityissuunnittelijan ja vs. erityisasiantuntijan tekemään hyvinvointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista, vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä, perusturvan kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n järjestökoordinaattori Marika Aholaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto piti tauon klo 15.05-15.10.

Jäsen Riku Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.15. 

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomuksen 2019 liitteen yksi mukaisena.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista, vs. eritysasiantuntija Riina Koskiniemeä, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä sekä järjestöjen edustajaa Marika Aholaa.

Hyte-jaoston puheenjohtaja Sanna Karhu käytti kommenttipuheenvuoron esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.