Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Rovaniemen kaupungin lausunto / hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta

ROIDno-2020-1492

Valmistelija

 • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laajakaistarakentamisen tuesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä.

Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen valtiontuen julkista hakumenettelyä. 

Hallituksen esitysluonnos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Ohjelma suunataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025 ja siinä huomioidaan myös taajamien ongelmat.

Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella vuoden 2010 alusta, jolloin laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki (1186/2009) tuli voimaan. Tukiohjelmaan liittyvä tukihakemus on tullut tehdä Liikenne- ja viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Nyt esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta kaupungin lausuntoa 12.6.2020 mennessä.

Esitysluonnos on liitteenä.

Esitys Rovaniemen kaupungin lausunnoksi:

Laajakaistalain perusteella on tarkoitus rakentaa 10 000 laajakaistaliittymää ei-markkinaehtoisille alueille 5 milj. eurolla. Ehdotettu laki kumoaa edellisen laajakaistalain.

Edellissä laajakaistalaissa oli perusteena, että kunta ei voi suoraan hakea tukea. Valtion tukea oli mahdollista hakea laajakaista-/ teleyritykset.  Tämän johdosta ja yhtenä perusteena Rovaniemen kaupunki perusti laajakaistayrityksen, jonka tehtävä oli rakentaa sekä markkinaehtoisia ja tukikelpoisia laajakaista-alueita taloudellisesti kannattavasti. 

Kuituyhtiö rakensi ja rakentaa markkinaehtoisia alueita, mutta ei tukikelpoisia alueita, koska rahoitusmahdollisuuksia ei ole ollut tarjolla. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja vaikeutuu COVID-19 tilanteesta johtuen. 

Lakiesityksessä on esitetty 5 milj. euroa koko Suomeen. Esitetty rahasumma on pieni jo Rovaniemen kaupungin ei-markkinaehtoisten alueiden tasavertaiselle rakentamiselle. 

Rovaniemen kaupunki esittää, että 

 • Esitetyssä uudistetussa laajakaistalaissa on huomioitava selkeät vastuut laajakaista-alueiden rakentamisvelvoitteista.
 • Laista on poistettava kuntien maksuosuus ja vastuut.
 • Laissa on määriteltävä selkeästi tuen perusteet ja määrä kiinteistökohtaisesti.
 • Laaja-kaistan rakentamisvastuu tulee olla liikenne- ja viestintävirastolla, koska virastolla on tarvittava pohjatiedot olemassa olevista kuituyhteyksistä.
 • Laissa tulee märitellä vastuut selkeästä viestinnästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle yllä olevan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tietohallintojohtaja Harri Ihalaista.

Sanna Karhu esitti Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän, Kalervo Björkbackan ja Juhani Juuruspolven kannattamana, että lausuntoon lisätään alla olevat kohdat  ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupugninjohtajan esityksen mukaisesti :

 • kunnan omarahoitusosuudesta tulisi kokonaan luopua. Hankkeiden toteuttaja kattaa hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista 34 % ja valtion tuki tulee nostaa vähintään 66 prosenttiin, mielellään samalle tasolle, kuin maaseuturahaston kyläverkkohankkeille myöntämän tuki. 
 • asetukseen esitetyt kuntien maksuosuukriteerit ovat kestämättömät Lapin kannalta, koska niissä ei huomioida lainkaan kuntien laajuutta. Rakennettavan verkon pituus/asukas on Lapissa moninkertainen eteläisimpiin kuntiin verrattuna pitkistä välimatkoista johtuen ja siitä huolimatta asetusluonnoksen kriteerit nostavat Lapin kuntien maksuosuudet joko korkeimpaan tai toiseksi korkeimpaan luokkaan. 
 • haja-asutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin haaste on vähäinen asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on keskeistä, laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin, yhteydet tulee varmistaa kaikki toiminnalliset alueet huomioiden.
 • valtion rakentamiseen varaama rahoitus 5 M€ on asetettuun tavoitteeseen, Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä, nähden riittämätön. Valtion tuki tulee taata kaikille ehdot täyttäville ja toteuttamiskelpoisille hankkeille.
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallintojohtaja vie kaupungin lausunnon lausuntopalveluun.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.