Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen vaihe

ROIDno-2017-1329

Valmistelija

  • Satu Räisänen, hankintapäällikkö, satu.raisanen@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt Rovaniemen kaupungin tekstiilihuoltopalveluiden kilpailutusta kokouksissaan 9.1.2017 § 10, 27.3.2017 § 156 ja 26.3.2018 § 124. 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 § 124 valtuuttaa Lapin sairaanhoitopiirin tekemään ratkaisun tekstiilihuoltopalvelujen tuottamistavasta pesularakennuksen investointipäätöksen jälkeen. Päätöksen mukaan, jos Lapin sairaanhoitopiiri päättää kilpailuttaa tekstiilihuoltopalvelut, kilpailutusasiakirjat tuodaan Rovaniemen kaupungin osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  

Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt kokouksessaan 24.10.2018 § 166 Lapin sairaanhoitopiirin laajennushankkeen suunnittelun yhteydessä, että pesulan rakentamisesta sairaalan yhteyteen luovutaan kuitenkin siten, että suunnittelussa mahdollistetaan pesulan rakentaminen myöhemmin tulevaisuudessa ja että vaihtoehtona selvitetään pesulan toteuttaminen ulkopuolisen investoijan avulla. Edelleen Lapin sairaanhoitopiiri on kokouksessaan 20.3.2019 § 50 hyväksynyt päivitetyn hankesuunnitelman, jonka mukaan pesulan rakentamisesta keskussairaalan yhteyteen on päätetty luopua ainakin laajennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Kuuman sairaalan laajennus toteutetaan siten, että pesulan rakentaminen myöhemmin on mahdollista. Jo ennen sairaalan laajennussuunnittelua yhtymähallitus on kokouksessaan 2.11.2016 § 184 hyväksynyt tektiilinhuoltopalveluiden kokonaisvaltaisen kilpailuttamisen ja sen, että kilpailutuksen vastuutahona on sairaanhoitopiiri.  

Tekstiilihuollon operaattorin kilpailutus on edennyt vaiheeseen, jossa kilpailutukselle on hankittu toteuttajakonsulttipalvelun palveluntuottaja Lapin sairaanhoitopiiriin talousjohtajan päätöksellä 11.3.2020 (pykälä19/2020). Palveluntuottajaksi on valittu Asianajotoimisto Roihu Oy. Kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Kilpailutuksen ennakkoilmoitus on tarkoitus julkaista julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) kesäkuussa ja varsinainen Hilma-ilmoitus eli neuvottelumenettelyn käynnistäminen tapahtuisi todennäköisesti elokuun alussa. 

Rovaniemen kaupungin pesulapalveluiden kustannukset ovat vuonna 2018 olleet 678 321 euroa (alv. 0%) ja vuonna 2019 kustannukset olivat 677 255 euroa (alv. 0%).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tekstiilihuollon operaattorin kilpailutuksen tämänhetkisen vaiheen. Kilpailutuksen toteuttamista koskeva yksityiskohtainen suunnitelma, periaatteet ja aikataulutus tuodaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 22.6.2020 ennen varsinaista Hilma-ilmoitusta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa hankintapäällikkö Satu Räisästä, henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyniä, hallintopäällikkö Risto Varista sekä kilpailutusta hoitavan asianajotoimiston edustaja asianajaja Tuomas Ahoa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Johanna Ojala-Niemelä saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 15.36.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiirin hankintayksikkö, Roihu Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.