Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys.

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin vuosikate oli 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Rovaniemen verotulojen tilitykset kasvoivat 2,7 % eli 6,5 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan rahoitettavat nettomenot kasvoivat 4,3 % eli 15,4 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä supistui 13,9 miljoonaan euroon. Rovaniemi konsernin alijäämä oli 20,8 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviossa vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022, että tavoitteena on saada talous ylijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 siten, että suunnittelukaudella ei muodostu alijäämää. Tämän lisäksi tavoitteena on, että kaupungin investoinnit katetaan vuonna 2022 omalla tulorahoituksella. Asetettu tavoite ei tule toteutumaan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 § 203, että valmistelun lähtökohtana ovat taloussuunnitelman määrärahat 393,62 miljoonaa euroa ja nykyiset veroprosentit.

Toimielinkohtaisessa määrärahojen kohdentamisessa on päästy asetettuun tavoitetasoon. Vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon.

Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2021. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 392,10 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 15,00 miljoonaa euroa. Toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 30.9. mennessä.

Päätös

Controller Janne Juotasniemi esitteli liitteenä 1 olevan suunnitteluohjeen ja sen perusteet. Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli perusturvalutakunnan ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli elinvoimalautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli tilapalvelujen talousarvion 2021 laadintatilanteen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat