Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Talousarvion 2023 osavuosikatsaus 1-8/2023 ja talousarvion muuttaminen

ROIDno-2022-2496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, kaupunginhallituksen ja lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset. Kaupunginhallituksen osavuosikatsaus sisältää lisäksi strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuman. (Liite 1.) Osavuosikatsauksen yhteydessä esitellään sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset (liite 2).

Liitteenä 1 olevalla osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 hyväksymät talousarviomuutokset. Osavuosikatsaus on koostettu 31.8.2023 voimassa olevan organisaation mukaisesti sillä erotuksella, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitellään teknisenä lautakuntana.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehdään määrärahan lisäys 6500 euroa Aallon Rovaniemi- hankkeen omarahoitusosuutta varten. Vastaava 6500 euron määräraha katetaan vähentämällä  päätöksenteon ja johdon palveluille varattua henkilöstömäärärahaa. Määrärahamuutos yksikön sisällä ei muuta kaupunginhallituksen eikä henkilöstö- ja hallintopalveluiden toimintakatetta. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan tehdään lisäksi seuraavat toimintakatetta muuttavat määrärahamuutokset:

 • Hyvinvointialueuudistuksen ns. sotehännät on kirjattu kaupunginhallituksen toimielimen alaisen toiminnan kustannuspaikalle 1179, jonka toteuma on jo tässä vaiheessa vuotta -514 000 euroa. Kaupunginhallituksen arvio toimintakatteeksi on -650 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 563 000 euroa.
 • Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden osallistavan budjetointiin asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa pienennetään 60 000 eurolla, joka  siirretään hyvinvointilautakunnan investointimäärärahoihin osallistuvan budjetoinnin investointien toteuttamiseen. Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden toimintakate on muutoksen jälkeen -970 112,28 euroa.
 • Edellä mainitut määrärahamuutokset muuttavat kaupunginhallituksen toimintakatetta niin, että muutetun talousarvion mukainen kaupunginhallituksen toimintakate kasvaa 503 000 euroa ollen täysiin tuhansiin pyöristettynä -2 991 000 euroa.

Lisäksi poistoihin varattuja määrärahoja on tarpeen kasvattaa niin, että kertaluontoisiin poistoihin varataan 1 440 000 euron määräraha. Vuoden 2023 päivitetyt valtionosuuslaskelmat näyttävät vuoden 2023 valtionosuuksiksi 18 073 082 euroa. Vuoden 2023 talousarviolle valtionosuusmääräarvioksi päivitetään varovaisuuden periaatteella 18 070 000 euroa. Valtionosuuksiin varattua määrärahaa pienennetään 574 851 euroa.

Kaikki lisämäärärahat käyttötalouteen ja investointeihin katetaan vero- ja osinkotuloihin varattuja määrärahoja kasvattamalla niin, että kaupungin tytäryhtiöistä saatavaa osinkotuloarviota kasvatetaan edellä mainittujen muutosten mukaisesti 2 014 851 euroa. Edellä mainittujen määrärahamuutosten lisäksi muihin rahoitustuottoihin lisätään tuloarviota 1 385 014 euroa. Muiden rahoitustuottojen uudeksi kokonaismäärärahaksi päivitetään 13 000 000 euroa.

Kaupunginhallituksen lisämäärärahan tarve katetaan verotuloarviota päivittämällä. Verotuloarviota tulee päivittää määrärahaa varten 503 000 euroa, jonka lisäksi verotulojen määrärahaan lisätään 4 810 000 euroa. Kaupungin saamat verotulot näyttävät toteutuvan reilusti talousarviossa ennakoitua paremmin. Kaupungin saamien tuloverojen määrärahaarvioksi muutetaan 122 000 000 euroa, jonka jälkeen muutetun talousarvion mukaiset verotulot ovat 168 708 000 euroa. (muutos 5 313 000 euroa).

Koko kaupungin osalta muutetun talousarvion tilikauden ylijäämäksi muodostuu täysiin tuhansiin pyöristettynä 7 682 000 euroa.

Hyvinvointilautakunnan investointiosaan kaupunginhallituksen käyttötaloudesta siirrettävä 60 000 euron määräraha muuttaa peruskaupungin investointien nettomäärärahoiksi -32 500 000 euroa ja hyvinvointilautakunnan investointien nettomäärärahaksi -715 000 euroa.

Tarkemmin määrärahamuutokset avataan liitteessä 1 kohdassa 5.1. käyttötalousosa ja 5.3 investointiosa. Poistoihin, verotuloihin sekä rahoitustuottoihin ja korkoihin tehdyt muutokset näkyvät liitteen 1 kohdassa 5.2. Toimielinkohtaiset toimintakatteet ja osavuosikatsauksen liitteet 1 ja 2 täydennetään esityslistaan toimielinkäsittelyiden jälkeen.

Ruokapalveluiden lisämäärärahan tarvetta seurataan ja mahdollinen lisätalousarvio käsitellään syksyn 2023 aikana. Samoin verotulojen ja rahoituserien tilannetta seurataan.Määrärahamuutosten syötössä ja laskelmissa huomioidaan mahdolliset pyöristyserot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion toinen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi ja että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteenä (liite 1) olevan osavuosikatsauksen mukaisesti seuraavasti: 

 1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate (pl. tilapalvelukeskus) on yhteensä -187 070 000 euroa (täysiin tuhansiin pyöristettynä) ja vuoden 2023 ylijäämä 7 682 000 euroa (tuhansiin pyöristettynä). 
 2. Koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 32 500 000 euroa. 
 3. Peruskaupungin talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen 1 mukaiseksi.
 4. Peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset merkitään tiedoksi liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä niin, että pohjaehdotukseen lisätään, että koko kaupunkikonsernin osavuosikatsaus käsitellään myöhemmin kirjanpidon valmistuttua. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Eemeli Kajula saapui kokoukseen kello 13.44.

Valmistelija

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, kaupunginhallituksen ja lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset. Kaupunginhallituksen osavuosikatsaus sisältää lisäksi strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuman. (Liite 1.) Osavuosikatsauksen yhteydessä esitellään sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset (Liite 2).

Kaupunginhallitus on käsitellyt liitteenä 1 olevan osavuosikatsauksen 2.10.2023 § 321. Liitettä 2 ei ole tarpeen päivittää. Liitteeseen 1 on päivitetty 2.10.2023 § 321 käsittelyn jälkeen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen investointien nettomäärärahakehys, jotka olivat virheellisiä. Kaupunginhallitus päätti esittää 2.10.2023 § 321 peruskaupungin nettoinvestointimäärärahoiksi 32 500 000 euroa. Liitteeseen 1 on päivitetty investointiosa. Oikea peruskaupungin investointien nettomäärärahakehys on muutoksien jälkeen -32 445 000 euroa. Hyvinvointilautakunnan investointien nettomäärärahoina säilyy edelleen -715 000 euroa. Muilta osin kaupunginhallituksen 2.10.2023 § 321 päätökset peruskaupungin osalta pysyvät ennallaan. Kaupunginhallituksen nettoinvestointimäärärahoista investointiosalta puuttui 55 000 euroa huhtikuun 2023 talousarviomuutosten hyväksymisen yhteydessä hyväksytty määrärahan siirto investointiosalta elinvoimapalveluiden toimialan määrärahoihin.

Kaupunginhallituksessa 2.10.2023 on päätetty, että kaupunkikonsernin osavuosikatsaus käsitellään myöhemmin kirjanpidon valmistuttua. Kaupunkikonsernin kirjanpito on valmistunut 13.10.2023, jonka vuoksi liitteeseen 1 täydennetään luku "7 KAUPUNKIKONSERNIN JA KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS".

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion toinen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi ja liite 1 hyväksytään luvun 7 ja peruskaupungin investointiosaa koskevin täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 talousarviota muutetaan liitteinä 1 olevan osavuosikatsauksen mukaisesti seuraavaksi: 

 1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate (pl. tilapalvelukeskus) on yhteensä -187 070 000 euroa (täysiin tuhansiin pyöristettynä) ja vuoden 2023 ylijäämä 7 682 000 euroa (tuhansiin pyöristettynä). 
 2. Peruskaupungin nettoinvestoinnit ovat -32 445 000 euroa. 
 3. Peruskaupungin talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen 1 mukaiseksi.
   

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi: 

 1. Peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset liitteen 2 mukaisesti.
 2. Kaupunkikonsernin talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman liitteen 1 luvun 7 mukaisesti. 

Päätös

Talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari ja konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
 • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 339 esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion toinen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi ja liite 1 hyväksytään luvun 7 ja peruskaupungin investointiosaa koskevin täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteinä 1 olevan osavuosikatsauksen mukaisesti seuraavaksi: 

 1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate (pl. tilapalvelukeskus) on yhteensä -187 070 000 euroa (täysiin tuhansiin pyöristettynä) ja vuoden 2023 ylijäämä 7 682 000 euroa (tuhansiin pyöristettynä). 
 2. Peruskaupungin nettoinvestoinnit ovat -32 445 000 euroa. 
 3. Peruskaupungin talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen 1 mukaiseksi.


Lisäksi kaupunginhallitus 2.10.2023 § 321 esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 1. Peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset merkitään tiedoksi liitteen 2 mukaisesti. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tehdään tekninen korjaus päätösehdotuksen vuosilukuun.

Tiedoksi

Lautakunnat, talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.