Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Lapin musiikkiopiston ja tanssiopiston yhdistäminen

ROIDno-2021-1945

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.9.1992 hyväksynyt taiteen perusopetuksen aloittamisen tanssin alalla. Tämän jälkeen 6.11.1995 on päätetty, että tanssin taiteen perusopetus vakinaistetaan 1.1.1996 lähtien yhteistyössä Lapin musiikkiopiston ja Lapin Balettiopiston eli nykyisen Lapin Tanssiopiston kanssa. Tällä hetkellä Lapin musiikkiopisto hankkii ostopalveluna tanssin syventävien opintojen opetuksen Lapin Tanssiopistolta.

Toiminta ja valtionosuudet

Opetusministeriö on 29.3.1999 myöntänyt Rovaniemen kaupungin opetuksen järjestämislupaan musiikin lisäksi tanssin. Opetusministeriö on 22.6.2000 päättänyt muuttaa Rovaniemen kaupungille 29.3.1999 myönnetyn luvan saada laskennallisten opetustuntien mukaan määrättyä valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen taiteenaloina: kuvataide, musiikki ja tanssi. 

1980-luvulla alkanut kuvataidekerhotoiminta muutettiiin valtuuston päätöksellä Rovaniemen kuvataidekouluksi 1.1.1990. Opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvan myötä toiminta on voitu vakinaistaa ja kehittää sitä yhdessä muiden taiteenalojen kanssa.  Rovaniemen kaupungille 29.3.1999 tanssille myönnetyllä koulutuksen järjestämisluvalla tanssin taiteen perusopetuksen toimintaa ei kuitenkaan oltu vakinaistettu. 

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta on 28.5.2020, § 63, kokouksessa hyväksynyt Lapin musiikkiopiston päivitetyn opetussuunnitelman, joka sisältää varhaisiän musiikkikasvatuksen, musiikin perusopinnot, musiikin syventävät opinnot ja tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot. Opetussuunnitelmasta puuttuvat  varhaisiän tanssikasvatus ja tanssin perusopinnot, vaikka Taiteen perusopetuslain (21.8.1998/633) 1 § edellyttää taiteen perusopetuksen olevan tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta. Tanssin taiteen perusopetuksessa tasolta toiselle etenevä opetus ei toteudu.

Taiteen perusopetuslain (21.8.1998/633) 11 § mukaan koulutuksen järjestäjälle, Rovaniemen kaupungille, on  myönnetty 22 326 laskennallista valtionosuustuntia taiteenaloina musiikki ja tanssi. Valtionosuustunneista varhaisiän musiikkikasvatukseen, musiikin perusopintoihin ja musiikin syventäviin opintoihin käytetään yhteensä 21 696 tuntia. Näissä opintokokonaisuuksissa opiskelee tällä hetkellä 731 oppilasta. Musiikille ja tanssille myönnetyistä valtionosuustunneista käytetään 630 tuntia tanssin syventävien opintojen järjestämiseen. Tanssin syventävissä opinnoissa on 12 oppilasta. 

Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:lle myönnetyillä 1 938 valtionosuustunnilla varhaisiän tanssikasvatuksessa ja tanssin perusopinnoissa opiskelee 154 oppilasta. 

Musiikissa yhtä oppilasta kohden kohden käytetään vuodessa 29,68 valtionosuustuntia. Tanssissa vastaava luku on 12,58 tuntia.

Yhdistymisen toiminnalliset edut

Yhdistymisen myötä taiteen perusopetuksen saatavuus paranee. Samalla toimintaedellytykset vahvistuvat ja tanssin asema vakiintuu. Laajan oppimäärän opintopolku turvataan myös tanssissa saman organisaation sisällä. Yhdistymisen myötä oppiminen syventyy, moninaistuu ja laajenee.

Taiteen perusopetus on myös osa kulttuuripalveluja, siksi sen kehittäminen palvelee sekä koulutus- että kulttuuripolitiikan tarpeita. Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseksi on yhä voimakkaammin huomioitava yhteiskunnan väestörakenteen muutokset, mm. maahanmuuttajat ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kirjo. Yhdistymisen myötä taiteen perusopetusta voi tarjota yhä useammalle lapselle ja nuorelle.

Talousvaikutukset

Lapin musiikkiopiston vuoden 2020 tuloslaskelmassa menoista henkilöstökulut olivat n. 73 %, vuokrat n. 17 %, palvelujen ostot n. 9 % ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 %. Tuloista valtionosuus kattoi n. 54 %, Rovaniemen kaupungin osuus oli n. 28 %, sopimuskuntien osuus n. 3 %, lukukausimaksuja n. 14 % ja muut tuotot n. 1 %.  Lapin musiikkiopiston kulut vuonna 2020 olivat yhteensä noin 1 900 000 euroa.

Tanssiopetuksen syventävien opintojen ostopalvelun osuus vuoden 2020 tuloslaskelmassa oli 34 832 €. Menoista lukukausimaksuilla katettiin 9 500 €. Tanssin syventävien opintojen järjestämistä varten Rovaniemen kaupunki on saanut valtionosuutta 28 835 €. Vuoden 2020 tuloslaskelmassa toimintakate oli 25 332 €. Tilikauden ylijäämä oli 3 503 €.

Lapin Tanssiopiston tulot koostuvat lukukausimaksuista sekä valtion ja kaupungin avustuksista. Avustusten osuus tuloista oli 65 %.  Vuonna 2020 tulot olivat noin 337 200 €, joista avustuksia 218 975 €.  Tanssiopiston suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut ja tilavuokrat.  Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat noin 182 600 (72 % kuluista) ja tilavuokrat noin 41 400 € (17 % kuluista).  Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 85 311 €.  Tulos oli ylijäämäinen saatujen koronatukien johdosta. 

Tanssiopiston ja musiikkiopiston yhdistymisen kustannussäästöt

Selkeää säästöä palkoissa tapahtuu, kun Tanssiopistolla ja musiikkiopistolla on yhdistymisen myötä yhteinen toimistosihteeri. Tanssiopiston nykyisen taloussihteerin palkkauskulut ovat noin 20 000 €/vuosi. Tanssiopiston vuokrasopimus sitoo vuoteen 2023 asti, vuokravastuun määrä kesäkuusta 2021 sopimuksen loppuun on 84 000 €.

Muita taloudellisia vaikutuksia

Lapin Tanssiopistolle myönnettyjen valtionosuustuntien rahoitus ja opetuksesta perittävät maksutuotot siirtyvät Rovaniemen kaupungille. Henkilöstön osalta saadaan yhdistämishyötyjä, kun musiikkiopiston nykyisen apulaisrehtorin huojennus opettamisesta ja TVA-lisä poistuvat nykyisen tanssiopiston rehtorin toimiessa apulaisrehtorina. Lisäksi rehtorin ja taloussihteerin vastuulla on jatkossa koko musiikki- ja tanssiopiston toimintaan liittyvät tehtävät. Päällekkäiset kustannukset esimerkiksi ohjelmistojen  ja taloushallintopalvelujen osalta poistuvat.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Tanssiopiston valtionosuustuntien siirtämistä Rovaniemen kaupungin ylläpitämälle Lapin musiikkiopistolle. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy valtionosuustuntien siirtämisen, niin Lapin Tanssiopiston toiminta siirtyy Lapin musiikkiopiston yhteyteen 1.1.2022 alkaen. Yksikön nimeksi tulee 1.1.2022 alkaen Lapin musiikki- ja tanssiopisto. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi
Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta taiteenaloina musiikki ja tanssi. Varhaisiän musiikkikasvatuksen jälkeen opintoja voi jatkaa klassisen tai rytmimusiikin perus- ja syventävissä opinnoissa. Opinnot antavat valmiudet ammattiopintoihin. Tanssin syventävät opinnot hankitaan ostopalveluna Lapin tanssiopistolta. Varhaisiän tanssikasvatusta eikä tanssiperusopintoja järjestetä olleenkaan, vain syventävät opinnot.

Lapin Tanssiopisto tarjoaa tasolta toiselle etenevää tanssin taiteen perusopetusta. Opetuksessa noudatetaan tanssin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Varhaisiän tanssikasvatuksen jälkeen opinnot jatkuvat  tanssin perus- ja syventävissä opinnoissa. Tanssinopetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Tanssiopinnot antavat oppilaille tiedolliset ja taidolliset valmiudet hakeutua tanssin jatko-opintoihin.

Aikaisemmat päätökset

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.5.2021,  § 81, että Rovaniemen kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Tanssiopiston valtionosuustuntien siirtämistä Rovaniemen kaupungin ylläpitämälle Lapin musiikkiopistolle. Yksikön nimeksi tulee 1.1.2022 alkaen Lapin musiikki- ja tanssiopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 29.9.2021 Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:n hakemuksesta ja taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 3 §:n nojalla 1.1.2022 lukien peruuttaa Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry:lle (nyk. Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry) myönnetyn luvan taiteen perusopetuksen järjestämiseen (Dnro 472/530/2008). Päätöstä tehtäessä on huomioitu tarve Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:lle  muutoin vuodelle 2022 kohdennettavien taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisten valtionosuustuntien siirtymisestä uudelle koulutuksen järjestäjälle 1.1.2022 lukien. 

Valtionosuudet

Lapin musiikkiopisto: 22 326 valtionosuustuntia

Lapin tanssiopisto: 1 938 valtionosuustuntia

1.1.2022 alkaen Lapin musiikki- ja tanssiopisto: 24 264 valtionosuustuntia

Yhdistymisen toiminnalliset edut

Yhdistymisen myötä Rovaniemellä on mahdollista opiskella tanssia saman toimijan alla varhaisiän tanssikasvatuksesta aina syventäviin opintoihin asti. Tämä vahvistaa oppilaan polkua aina tanssialan perustutkintoon asti, jonka voi suorittaa Lapin urheiluopistossa. 

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 1992 (7.9.1992, § 824) taiteen perusopetuksen aloittamisen tanssin alalla. Kolmivuotisen kokeilun jälkeen kaupunginhallitus päätti (6.11.1995, § 737), että tanssin taiteen perusopetus vakinaistetaan 1.1.1996 lähtien yhteistyössä Lapin musiikkiopiston ja Lapin balettiopiston (nyk. Lapin tanssiopisto) kanssa. Opetusministeriö tuki kaupunginhallituksen päätöstä vakinaistaa toiminta myös tanssin alalla myöntämällä Rovaniemen kaupungille 29.3.1999 opetuksen järjestämisluvan taiteenaloina musiikki ja tanssi. Tällöin kuitenkin päädyttiin järjestämään tanssin syventävät opinnot niin, että Lapin musiikkiopisto ostaa ne Lapin tanssiopistolta. Yhdistymisen myötä kaupunginhallituksen 7.9.1992 tekemä päätös toteutuu 1.1.2022 alkaen, jolloin myös taiteiden välinen yhteistyö vahvistuu ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee taidekasvatuksen piiriin.

Henkilöstön siirtyminen ja johtaminen

Lapin tanssiopistolta siirtyvä henkilökunta:

 • 2 tanssinopettajaa

 • 1 rehtori

 • 1 siivooja (osa-aikainen)

 • 7 sivutoimista tuntiopettajaa, sopimus 31.5.2022 asti

Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä.

Talousvaikutukset ja säästöt

Lapin musiikki- ja tanssiopiston vuotuinen kokonaistuntimäärä 1.1.2022 alkaen on
24 264. Tanssiopintojen osuus kokonaistuntimäärästä olisi 9,5 %. Yksikköhinnan ollessa sama ryhmä- ja yksilöopetukselle, on taloudellisesti kannattavaa kasvattaa ryhmäopetuksen  osuutta opetuksessa.

 • Lapin tanssiopiston valtionosuustunnit siirtyvät Rovaniemen kaupungille

 • Lapin tanssiopiston maksutuotot siirtyvät Rovaniemen kaupungille

 • Toimistosihteerin vastuualueena olisi sekä musiikki- että tanssiopisto

 • Eepos-oppilashallintaohjelmat yhdistyvät

 • Taloushallintopalvelut yhdistyvät

Toimitilat

Lapin tanssiopisto jatkaa toimintaansa nykyisissä vuokratiloissaan vuokrasopimuksen päättymiseen saakka. Sen jälkeen voidaan tarvittaessa etsiä tiloja kaupungin omista kiinteistöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että  Lapin musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminta yhdistetään 1.1.2022 alkaen siten, että Rovaniemen kaupunki vastaa toiminnan järjestämisestä.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa hallintopäällikkö Risto Varista (klo 15.44-15.52 ).

Heikki Autto poistui klo 15.48.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi
 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
 • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
 • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 476 esittää valtuustolle, että  Lapin musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminta yhdistetään 1.1.2022 alkaen siten, että Rovaniemen kaupunki vastaa toiminnan järjestämisestä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.