Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Valtuustoaloite Ilmasto-ohjelman päivittäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4677

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi käynnistää Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012-2020:n päivittämistyön vuoden 2022 aikana ja saattaa päivitystyön loppuun nykyisen valtuustokauden aikana. Ilmasto-ohjelman päivitys tukee Rovaniemen Kaupunkistrategia 2025:n toteutumista. 

TAUSTA

Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012 - 2020” on hyväksytty noin 10 vuotta sitten ja se alkaa olla sisällöllisesti aikaansa jäljessä. Osa ohjelman tavoitteista on saavutettu tai toimenpiteistä on siirtynyt osaksi arkea, joten ohjelman päivitys on perusteltua aloittaa pikaisesti. 

HUOMIOITAVAT ASIAT

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027 on alkanut, jossa erityistä painoarvoa saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan kohdistuvat hankkeet. Rovaniemen kaupunki selvittää, voiko ilmasto-ohjelman päivittämiseen saada EAKR-rahoitusta (tai muuta EU-rahoitusta) yksin tai kumppanien kanssa.

Päivitystyössä on huomiota kiinnitettävä myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen sekä ilmaston kiihtyvään lämpenemiseen. Ohjelmassa on kiinnitettävä huomioitava muuttuvaan Arktiseen toimintaympäristöön ja huomioitava paikalliset erityiskysymykset kuten Lapin lennoston tuottamat päästöt. Ilmasto-ohjelman päivttämiseen on osallistettava laajasti eri toimijat kuten asukkaat, viranomaiset, kolmas sektori sekä yritykset.

Päivittämisen yhteydessä erityistä tarkastelua olisi tehtävä myös ilmasto- ja ympäristökasvatuksen tehostamiseksi osana jokapäiväistä arkea esimerkiksi Iin kunnan mallista oppia ottaen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.