Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Valtuustoaloite Rovaniemen ydinkeskusta kehittäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4848

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen ydinkeskustan kehittäminen on nimetty yhdeksi kaupungin strategiseksi kehittämispainopisteeksi. Asian eteenpäin viemiseksi on asiassa luotu myös kolmivuotinen kehittämishanke. Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen kiteytyy mielestäni tiettyihin ongelmakohtiin, joiden olemassaolo olisi hyvä tiedostaa ja tuoda myös päättäjien tietoisuuteen. Tarvitsemme pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, jolloin alueen yrittäjät voisivat sitoutua alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen toisin kuin nyt. Yksi keino alueen rakentautumiselle viihtyisäksi olisi kävelykatualueen muuttaminen puistoalueeksi nykyisen katualueen sijaan. Toimi mielestäni tehokkaasti edesauttaisi alueen kehittämistä kuntalaisten, matkailijoiden sekä alueen yrittäjien tarpeita paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemen kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet joilla kävelykatu ja Lordiaukion kehittäminen ympärivuotiseksi viihtyisäksi tapahtuma ja matkailualuekeskittymäksi mahdollistuu."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.