Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Valtuustoaloite työryhmän valmistelemaan Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston sääntöjen muutosesitystä kaupunginvaltuustolle (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4847

Perustelut

Vesa Puuronen ja Laura Tarvainen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahasto, jonka peruspääoma on lähes 6,4 miljoonaa euroa. Rahaston ensisijainen tarkoitus on rahaston sääntöjen mukaan edistää ja tukea Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa ja toissijaisesti lisäksi edistää Rovaniemen kaupungin kehittämistoimintaa sekä tukea kaupungin elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Rahaston pääomia tai pääoman tuottoa ei ole käytetty tarkoituksena mukaisesti, vaikka on ilmeistä, että Rovaniemen kaupungin toiminnan kehittäminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun kanssa.

Rahaston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi esitämme, että asetetaan työryhmän valmistelemaan Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston sääntöjen muutosesitystä kaupunginvaltuustolle. Rahaston asianmukainen hyödyntäminen edellyttää, että sitä hoitamaan nimetään tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijoista, kaupungin, Yliopiston Ammattikorkeakoulun edustajista muodostuva hoitokunta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.