Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen / tarkistettu esitys

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin, myös verotulotilitykset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Valtion odotetaan korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä valtionosuuksien muodossa.

Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2021 talouden toteumaa ja esittäneet talousarviomuutoksia. Lautakuntien esitykset ovat päätösesityksen liitteenä ja yhteenveto lautakuntien esityksestä oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen osalta muutostarve selittyy ennakoitua alhaisemmista pysyvien vastaavien myyntituotoista, sekä vähäisemmistä määrärahojen tarpeista etenkin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kohdilla.

Lisäksi liitteenä ovat muutetut määrärahat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

 

 

TA 2021

Muutos €

Muutettu

TA 2021

Toimintakate -382 954 180 -19 760 000 -402 714 180
Vuosikate 12 536 820 -937 115 11 699 705
Tilikauden yli-/alijäämä -1 494 180 -624 239 -2 118 419

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarviota lisätään 6 577 385 euroa, muutettu verotuloarvio on 277 048 885 euroa
 2. Valtionosuusarviota lisätään 11 995 500 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 200 000 euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 18 360 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -411 484 180 euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta pienennetään 1 400 000 euroa, tilapalvelukeskuksen muutettu toimintakate on 11 570 000 euroa ja muutettu tulos on -2 730 000 euroa
 5. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.

Riku Tapio esitti Terhi Heikkilän, Raija Kerättären ja Sara Seppäsen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on valtuuston käsiteltävänä joulukuussa. Perustelut: Pyydetään tilintarkastajalta lausunto muutosten kirjaamisesta. Arvioidaan muutosten vaikutukset valtuuston asettamiin tavoitteisiin sekä palveluiden laatuun, määrään ja saatavuuteen. Kaupunginhallituksen esitys joulukuun valtuuston kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että se tuodaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa.

Valmistelija

Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 pykälässä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin. Valtion odotetaan korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä. Verorahoituksen osalta huomioitavaa on myös verotulotilitysten ennakoitua suurempi toteutuminen.

Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2021 talouden toteumaa ja esittäneet talousarviomuutoksia. Talousarviomuutoksien taustalla on ennakoitua suurempi eri palvelujen kysyntä. Lautakuntien esitykset ovat päätösesityksen liitteenä ja yhteenveto lautakuntien esityksestä oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen osalta muutostarve selittyy ennakoitua alhaisemmista pysyvien vastaavien myyntituotoista, sekä vähäisemmistä määrärahojen tarpeista etenkin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kohdilla.

Lisäksi liitteenä ovat muutetut määrärahat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

 

  TA 2021 Muutos €

Muutettu

TA 2021

Toimintakate -382 954 180 -17 139 000 -400 093 180
Vuosikate 12 636 820 1 683 885 14 320 705
Tilikauden yli-/alijäämä -1 494 180 1 596 761 102 581

 

Covid-19-epidemiasta aiheutuvilla kustannuksilla on huomattava vaikutus talouden toteumaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (126/2021) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin saatava kohdennettu avustus kirjataan tuloslaskelman toimintatuottojen ryhmään Tuet ja avustukset. Asetuksen mukaiset toimintokohtaiset avustuserät sekä muut varmuudella toteutuvat ja määrältään arvioitavissa olevat erät jaksotetaan tilikauden 2021 tuotoksi ja saamiseksi erityistä varovaisuutta noudattaen. Asetuksen mukainen harkinnanvarainen osuus ja muut epävarmat erät kirjataan varovaisuuden periaatetta noudattaen vasta silloin, kun niitä koskeva päätös on saatu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarviota lisätään 6 577 385 euroa, muutettu verotuloarvio on 277 048 885 euroa
 2. Valtionosuusarviota lisätään 11 995 500 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 200 000 euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 18 379 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -411 503 190 euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen toimintakatetta heikennetään 1 100 000 euroa ja poistoja lisätään 400 000 euroa. Tilapalvelukeskuksen muutettu toimintakate on 9 070 000 euroa ja muutettu tulos on -2 830 000 euroa
 5. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vs. talous- ja rahoitusjohtaja Jari Airaksista ja erityisasiantuntija Janne Sandgrenia.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
 • Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 464 esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarviota lisätään 6 577 385 euroa, muutettu verotuloarvio on 277 048 885 euroa
 2. Valtionosuusarviota lisätään 11 995 500 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 200 000 euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 18 379 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -411 503 190 euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen toimintakatetta heikennetään 1 100 000 euroa ja poistoja lisätään 400 000 euroa. Tilapalvelukeskuksen muutettu toimintakate on 9 070 000 euroa ja muutettu tulos on -2 830 000 euroa
 5. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.