Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Auttijärven ranta-asemakaava

ROIDno-2018-2155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2019:

Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueen maanomistajat sekä Metsähallitus ovat hakeneet Auttijärven, Venejärven sekä Karjalanjärven ranta-alueille ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava laaditaan Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueille samanaikaisesti, mutta se käsitellään omina alueinaan molempien kuntien päätöksenteon ja sen hyväksymisen osalta. Ranta-asemakaavan laatijaksi maanomistajat sekä Metsähallitus ovat valtuuttaneet diplomi-insinööri Kimmo Mustosen KimmoKaava:sta ja sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Kaavan laatija on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistää Auttijärven ranta-asemakaavan laatimisen Rovaniemen kaupunginpuoleíselta osalta. Kaavan laatiminen saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Auttijärven ja sen ympäristön ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan Rovaniemen kaupunginpuoleisella alueella. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.8.2020:

Auttijärven ranta-asemakaava on pidetty uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5.2020. Uudelleen nähtäville asettamisesta sovittiin 29.11.2019 pidetyssä 1. viranomaisneuvottelussa. Nähtävilläpito ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Ranta-asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui asianhallintajärjestelmään kirjattuja mielipiteitä 2 kpl ja kirjattuja lausuntoja 3 kpl. Saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Alueelle on laadittu 1.6.2020 päivätty ranta-asemakaava, joka käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa osat 1 ja 2. Kaavakartoissa on kolme erillistä kaava-aluetta. Yksi sijoittuu Auttijärven luoteisosaan, toinen Auttijärven kaakkoisosaan ja kolmas Karjalanjärven ja Venejärven alueelle.

Ranta-asemakaavassa alueelle on muodostettu 11 korttelia, jotka sisältävät yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoa käsittävän rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2/rakennuspaikka. Lisäksi jokainen rakennuspaikka mahdollistaa toteuttaa 100 k-m2 talousrakennuksia. Kaavassa alueelle on muodostettu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta M sekä retkeily- ja ulkoilualuetta VR. Ranta-asemakaavan laadinnassa on huomioitu 1. viranomaisneuvottelussa sovitut kaavaan kohdistuvat toimenpiteet sekä valmisteluvaiheessa saapuneet Lapin maakuntamuseon, Lapin liiton sekä Lapin ELY -keskuksen lausunnot.

Kaavoitus esittää, että Auttijärven ranta-asemakaavan luonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 5.11.2020:

Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 7.9.-6.10.2020. Nähtävilläpito kuulutettiin Lapin Kansassa 4.9.2020 sekä ilmoitettiin kirjeellä kaava-alueeseen liittyville maanomistajille. Ranta-asemakaavaan ja aineistoon on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui yksi muistutus, jossa maanomistaja ilmoittaa, ettei ole halukas olemaan kyseisen alueen kaavoituksessa mukana. Kaavan laadinta ei ole koko prosessin aikana kohdistunut kyseiseen kiinteistöön. Pyydettyjä lausuntoja saapui Lapin Ely -keskukselta ja Lapin maakuntamuseolta. Lapin liitolta ei lausuntoa saatu. Lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Lapin Ely -keskuksen lausunnon osalta on kaavanlaatija täydentänyt kaavamerkintöjä ja aineistoa mm. jätevesimääräyksen ja rakentamismääräyksen osalta. Lapin maakuntamuseolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Autti- Vene- ja Karjalanjärven 9.6.2019 päivätyssä ja 20.10.2020 korjatussa ranta-asemakaavassa alueelle muodostuu 11 korttelialuetta, joissa on yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoaluetta alueelle muodostuu 12,2 ha, virkistysaluetta 63,7 ha ja maa-ja metsätalousaluetta 123,8 ha. Koko kaava-alue on kooltaan n. 200 ha.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven alueelle laadittu ranta-asemakaavaehdotus esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven alueille laaditun 9.6.2019 päivätyn ja 20.10.2020 korjatun ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavasta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000€ ja kuulutuskustannukset 300€/kaavakuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Miikka Ruokamo saapui tämän asian esittelyn aikana klo 12.48.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 381 esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven alueille laaditun 9.6.2019 päivätyn ja 20.10.2020 korjatun ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavasta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000€ ja kuulutuskustannukset 300€/kaavakuulutus.

Päätös

Riku Tapio ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 28 § kohta 7).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Riku Tapio

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.