Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin johtamisesta

ROIDno-2019-3542

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 24.11.2020 siirtää §:n 120 käsiteltäväksi ja päätettäväksi torstaina 26.11.2020 pidettävään jatkokokoukseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen johtamista koskevan arviointiraportin. Lautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään raporttiin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset. Lautakunta saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy johtamisen arviointi. Lautakunta päätti toteuttaa sen teema-arviointina ja antaa siitä valtuustolle erillisen raportin. Tämän mahdollistaa Kuntalain 121§, jonka nojalla tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle arviointikertomuksen ohella myös muita tarpeellisena pitämiään selvityksiä. Tämä lisäraportoinnin mahdollisuus on tarkastuslautakunnalle osoitettu myös valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä (84§).

Suunnitelman mukaan johtamisen arvioinnissa huomioitaisiin mm. virkajohdon vastuulla olevien valmistelu-​ ja esittelyvastuun sekä täytäntöönpanon toteutuminen, virkajohtamisen ja poliittisen johtamisen rajapinta sekä uudistetun organisaation ja hallintosäännön täytäntöönpano. Suunnitelmaan alunperin sisältynyt esimiestyön arviointi päätettitiin huomioida vasta myöhemmin eli keväällä 2021 annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan laatimassa arvioinnissa on nostettu johtamiseen liittyviä havaintoja, jotka on kirjoitettu kehystettynä tekstin sisälle. Lautakunta ei esitä arviointikertomuksen käsittelyn tapaan, että valtuusto pyytäisi kaupunginhallituksen vastaukset lautakunnan arviointihavainnoista.  Mutta tärkeänä lautakunta kuitenkin pitää, että että raportista käytäisiin valtuustossa laaja keskustelu ja että johtamisen kysymykset nostettaisiin esimerkiksi seuraavaksi pidettävän valtuustoseminaarin teemaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen johtamista koskevan arviointiraportin. Lautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään raporttiin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset. Lautakunta saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää, että § 120 siirretään käsiteltäväksi ja päätettäväksi torstaina 26.11.2020 kello 16:00 pidettävään jatkokokoukseen (Hallintosääntö § 103). Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta 26.11.2020 § 126 saattaa lautakunnan arviointiraportin kaupungin johtamisesta kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

  • Kalervo Björkbacka (PS)
  • Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
  • Raimo Miettunen (KD)
  • Matti Torvinen (Siniset)
     

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti merkitä raportin tiedoksi.

Petteri Pohja poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.00.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.