Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite asiantuntijaluennoitsija historian tunneille (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3874

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viime viikolla ollessani JP 27 Perinneyhdistys Ry:n ja Lapin Rajavartioston Kilta Ry.n vuosikokouksessa, saimme kuulla asiantuntevan luennon sotiemme vuosista. Tuolloin heräsi keskustelu kyseisten asaintuntijaluentojen jalkauttamisesta myös alueemme oppilaitosten historian tunneille kyseistä aihetta käsiteltäessä. Näin nuorisomme saisi parhaan mahdollisen opastuksen lähihistoriamme, jota ei pidä meidän jälkipolvien unohtaa. Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Rovaniemen kaupunki kartoittaa toimenpiteet tämän hyvän asian toteuttamiseksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.