Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Valtuustoaloite lobbarirekisteri (lisäpykälä)

ROIDno-2020-4005

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää avoimuusrekisterin eli niin sanotun lobbarirekisterin perustamista.

Rekisterin tulisi olla julkinen alusta, jonka avulla voisi esimerkiksi antaa yritysten ilmoittaa etukäteen tietoja itsestään ja ja yhteydenottoonsa liittyvistä taloudellisista seikoista. Vastaavasti luottamushenkilöt voisivat kertoa julkisesti tapaamisistaan ja yhteyksistään eri toimijoihin. Rekisterissä voisi olla esillä myös esimerkiksi virkamatkat ja katsaus kaupungin käyttämistä konsulttipalveluista.

Rekisterin tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta ja kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Tarkoituksena ei ole estää lobbausta vaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi lobbarirekisteristä luotava sähköinen palvelu voisi keskittää jo nykyisellään kertyvää tietoa hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten tietoa viranomaisten sidonnaisuuksista, karenssisopimuksista ja virallisista kuulemisista.

Rekisterin tulisi olla mahdollisimman kattava ja sen tulisi sisältää tietoa lobbaukseen liittyvistä toimijoista, teemoista, volyymistä ja kohteista. Rekisterin tulisi olla selkeä, yksinkertainen ja luotettava."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.