Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Vihreän valtuustoryhmän hallintosäännön 133 §:n mukainen kysymys (lisäpykälä)

ROIDno-2020-4010

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä on lähettänyt valtuuston puheenjohtajalle 11.12.2020 seuraavan hallintosäännön 133 §:n mukaisen kysymyksen.

"Vihreän valtuustoryhmän kysymys valtuuston kokoukseen 14.12.2020:

Miksi Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä ei ole mainittu ympäristölautakunnan vesilain ja ympäristösuojelulain mukaista velvollisuutta toimia vesitalous- ja ympäristölupien valvontaviranomaisena?

Vesilaki 7 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtion valvontaviranomainen) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimivat tässä laissa tarkoitettuina valvontaviranomaisina.

Ympäristönsuojelulaki 23 § 

Yleiset valvontaviranomaiset: Tämän lain mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtion valvontaviranomainen) sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Valtion valvontaviranomaisen on ilmoitettava valvonnassa havaitsemistaan puutteista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tämän toimivaltaan kuuluvia mahdollisia toimenpiteitä varten. Vastaavasti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava valvonnassa havaitsemistaan puutteista valtion valvontaviranomaiselle.

Mielestämme hallintosääntö pitää muuttaa kevään 2021 muutosprosessissa seuraavasti:

Hallintosääntö 37 §

Ympäristölautakunta toimii Rovaniemen kaupungissa:

12. vesilain ja ympäristösuojelulain tarkoittamana valvontaviranomaisena koskien vesitalous- ja ympäristölupia."

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan kaupunginlakimies Miikka Ruokamon vastaus Vihreät valtuustoryhmän 11.12.2020 lähettämään hallintosäännön 133 §:n mukaiseen kysymykseen:

"Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa kunnan määräämä toimielin (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), jona ei voi toimia kunnanhallitus.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta toimii Rovaniemen kaupungissa:

1.      kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena;

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 6 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 

1)     huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; (5.12.1996/1013) [HE 212/1996]

Pykälän perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on mm. huolehtia sille laissa hoidettavaksi säädetyt tehtävät. Rovaniemen kaupungissa nämä tehtävät kuuluvat ympäristölautakunnalle, joka on hallintosäännössä määrätty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseksi.

Vihreiden valtuustoryhmä on esittänyt kysymyksen, että miksi Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä ei ole mainittu ympäristölautakunnan vesilain ja ympäristösuojelulain mukaista velvollisuutta toimia vesitalous- ja ympäristölupien valvontaviranomaisena?

Vesilain 1 luvun 7 §:ssä ja 14 luvun 1 §:ssä säädetään valvontaviranomaisista. Vesilain 1 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtion valvontaviranomainen) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimivat tässä laissa tarkoitettuina valvontaviranomaisina. Vesilain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valtion valvontaviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Valvontaviranomaiset on määritelty myös ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain 23 §:n mukaan tämän lain mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtion valvontaviranomainen) sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Saman lain 22 §:n mukaan kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä sekä ilmoitusmenettelyistä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Rovaniemen ympäristölautakunta) on vesilain ja ympäristönsuojelulain tarkoittama valvontaviranomainen. Valvontaviranomaisen tehtävät on säädetty ympäristönsuojeluviranomaiselle vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa, joten lakeja ei erikseen tarvitse hallintosäännössä mainita."

Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymyksen ja annetun vastauksen tiedoksi.

Tiedoksi

Vihreä valtuustoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.