Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

ROIDno-2019-1199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin verorahoitukseen. Taulukoissa on kootusti esitetty talousarviomuutokset kaupungin verotuloihin, valtionosuuksiin, määrärahoihin ja investointeihin.

Kuntaliiton lokakuussa päivittämän viimeisimmän veroennusteen mukaan Rovaniemen verotulot vuodelle 2020 olisivat 264,8 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Muutoksesta johtuen tilitysten siirtyminen vaikuttaa täten suhteellisesti samalla tavoin kaikille kunnille ja kiinteistöveron kertymäennustetta vuodelle 2020 on syytä alentaa tässä vaiheessa noin -10 %:lla. Rovaniemen osalta tämä muutos tarkoittaa 3,1 miljoonaa euroa. Verotulojen ennusteissa Rovaniemen osalta on havaittu aikaisempien vuosien toteumien ja arvioiden perusteella säännönmukaista tilastollista poikkeamaa, joka on syytä huomioida verotulojen toteumaennustetta arvioitaessa. Tilastollinen poikkeama vuodelle 2020 on noin 1,3 miljoonaa euroa. Verotulot vuonna 2020 todennäköisesti toteutuvat noin 260,3 miljoonaan euroon.

Kuntaliitto päivitti vuoden 2020 valtionosuuslaskelman valtion vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion (23.10.) päätöksillä 5.11.2020. Merkittävin valtionosuuteen tullut muutos on koronan testauskustannusten korvaus, joka jaetaan vuonna 2020 kunnille laskennallisesti osana peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi valtioneuvosto myönsi torstaina 19. marraskuuta vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. Rovaniemen osalta harkinnanvarainen valtionosuus on 2,0 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuudet ja harkinnanvarainen valtionosuus huomioiden vuoden 2020 valtionosuudet ovat yhteensä noin 126,9 miljoonaa euroa.

 

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

  TA 2020 Muutos € Muutettu TA 2020
Toimintakate -375 431 103 -1 000 000 -376 431 103
Vuosikate 9 364 968 11 477 650 20 842 618
Tulos -5 477 650 11 477 650 6 000 000
       
Investoinnit -17 550 000 2 400 000 -15 150 000

Tarkempi erittely muutosten vaikutuksista on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarviota vähennetään 8 669 230 euroa, muutettu verotuloarvio on 260 328 770 euroa
 2. Valtionosuuksia lisätään 21 146 880 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 900 000 euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 1 500 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -386 757 103 euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta lisätään 500 000 euroa, tilapalvelukeskukusen muutettu toimintakate on 10 326 000 euroa ja muutettu tulos on -2 755 849 euroa
 5. Peruskaupungin kokonaisinvestointeja vähennetään 2 400 000 euroa, muutetut kokonaisinvestoinnit ovat 15 150 000 euroa
 6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 7.12.2020 § 407 esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarviota vähennetään 8 669 230 euroa, muutettu verotuloarvio on 260 328 770 euroa
 2. Valtionosuuksia lisätään 21 146 880 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 900 000 euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 1 500 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -386 757 103 euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta lisätään 500 000 euroa, tilapalvelukeskukusen muutettu toimintakate on 10 326 000 euroa ja muutettu tulos on -2 755 849 euroa
 5. Peruskaupungin kokonaisinvestointeja vähennetään 2 400 000 euroa, muutetut kokonaisinvestoinnit ovat 15 150 000 euroa
 6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Sakke Rantala (Kesk.)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 • Matti Henttunen (PS)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
 • Raimo Miettunen (KD)
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi lautakunnat, toimialat

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.