Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 10/2021

ROIDno-2021-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun valtuuston kokoukset. Valtuustokauden myöhäisen vaihtumisen vuoksi sidonnaisuusilmoitusten tiedoksianto valtuustolle saatetaan poikkeuksellisesti marraskuun kokoukseen. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin valtuustossa 24.2.2021 § 29.

Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.). Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.

Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.

Merkittävän varallisuuden raja-arvon määrä

Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 10/2021 ja merkitsee sen tiedoksi.

Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston 15.11.2021 kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 10/2021 ja merkitsi kokouksessa esitetyn sidonnaisuusrekisterin tilannekatsauksen pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lautakunta päätti saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston 15.11.2021 kokoukseen.

Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse .

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta 12.10.2021 § 140 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan tilanteen (https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse) tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.