Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

ROIDno-2021-4041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:ssä on säädetty kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi eli suunnitelmakaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Rovaniemen kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintaympäristön seuranta ja siitä johdettavat kehittämistavoitteet sekä palvelutarpeet. Toimintaympäristö asettaa kaupungin toiminnalle haasteita ja mahdollisuuksia sote-uudistuksen toteutumisen, talouden ja palvelutarpeiden kasvun sekä esimerkiksi yhtäaikaisen työttömyyden ja työvoimapulan muodossa.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että verorahoituksella katettavat nettomenot (toimintakate) kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna noin 8,1 prosenttia. Talousarvioesityksessä vuoden 2022 toimintakate on yhteensä 413,9 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän noin 285,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 valtionosuuksia arvioidaan saatavan yhteensä noin 126,2 miljoonaa euroa, joka on noin 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen ei sisälly veronkorotuksia. Rovaniemen kaupungin talous on taloussuunnitelman toteutuessa suunnittelukaudella tasapainossa.

Rahoitettavien nettomenojen taso on vuonna 2022 yhteensä noin 466,8 miljoonaa euroa, kaupungin verorahoitus on noin 411,5 miljoonaa euroa ja rahoitustuotot noin 11,45 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenojen kattamisen jälkeen jää vuosikatetta investointien rahoittamiseen noin 9,0 miljoonaa euroa ja tulos muodostuu 3,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. 

Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksessä 26,2 miljoonaa euroa. Koska kaupungin talousarvio on vuodelle 2021 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuosina 2023-2025 yhteensä 20,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, suunnittelukauden 2022-2025 yhteenlaskettu ylijäämä olisi siten 16,9 miljoonaa euroa.

Toimialojen määrärahat ovat vuonna 2022 yhteensä 424 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2021 määrärahoihin on noin 31 miljoonaa euroa. Määrärahoja esitetään hyvinvointilautakunnalle yhteensä 251,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoteen 2021 verrattuna noin 20 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnalle määrärahoja esitetään 142,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoteen 2021 verrattuna noin 6,8 miljoonaa euroa. Elinvoimalautakunnalle esitetään 22,57 miljoonan euron määrärahaa ja ympäristölautakunnalle 7,1 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate vuodelle 2022 on yhteensä -0,2 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen peruskaupunki investoi vuosien 2022–2025 suunnittelukaudella yhteensä 132,8 miljoonalla eurolla (netto), josta 49,5 miljoonaa euroa kohdistuu elinvoimalautakunnalle. Kaupunkikonsernin nettoinvestointien määrä vuonna 2022 on yhteensä 46,5 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella yhteensä noin 247,3 miljoonaa euroa. Peruskaupungin lainakannan ennakoidaan pienenevän vuonna 2022 noin 7,8 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaan liittyvät kokouksessa tehtävät esittelyt. Kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle 3.11.2021 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa seuraavia henkilöitä:

 • kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
 • talouspäällikkö Jari Airaksinen
 • erityisasiantuntija Janne Sandgren
 • toimialajohtaja Antti Lassila
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi
 • sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi
 • tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala
 • vastuualuepäällikkö Antti Määttä
 • vs. erityissuunnittelija Tuomas Mathelin 
 • vastuualuepäällikkö Ville Vitikka


Kaupunginhallitus piti tauon klo 10.51-10.57. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että Pekka Latvalaa ja Antti Määttää lukuunottamatta läsnä olivat samat henkilöt, kuin ennen taukoa.
Heikki Autto liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 11.00.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 11.55-12.25. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että  Juha-Pekka Mikkola otti osaa kokoukseen kokoustilassa, poissa oli Mikkel Näkkäläjärvi. Jaakko Rantsi ja Antti Lassila poistuivat kokouksesta tauon aikana.

Tauon jälkeen kaupunginhallitus kuuli seuraavia henkilöitä:

 • toimitusjohtaja Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • toimitusjohtaja Jan Palo, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
 • toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari, Napapiirin Residuum Oy
 • toimitusjohtaja Sari Alatalo, Lapin Alueteatteriyhdistys ry, 
 • toimitusjohtaja Heli Välikangas, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä
 • toimitusjohtaja Riitta Harmanen, Eduro-säätiö

 

Päivi Alaoja poistui esteellisenä kohdan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n talousarvion esittelyn ja käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Mikkel Näkkäläjärvi liittyi etänä kokoukseen klo 12.45. Heikki Autto poistui klo 13.00 ja saapui klo 14.11. Kaisa Laitinen poistui klo 13.09 ja palasi klo 14.05. Sihteerinä toimi Miikka Ruokamo.

Pertti Lakkala poistui esteellisenä kohdan Napapiirin Residuum Oy:n talousarvion esittelyn ja käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
 

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.10-14.25. Miikka Ruokamo poistui klo 14.16. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuuodossa olivat läsnä myös Antti Lassila ja Paula Reponen. Jaakko Rantsi saapui klo 14.50.

Kaupunginhallitus kuuli seuraavia henkilöitä:

 • hallituksen puheenjohtaja Paula Reponen, Lappica Oy
 • hallintoylilääkäri Paula Reponen esitteli lasten mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi
 • työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu


Kaupunginhallitus päätti merkitä esittelyt tiedoksi sekä päätti jatkaa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman käsittelyä 3.11.2021 pidettävässä kokouksessa.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että  talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2025 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa seuraavia:

 • talouspäällikkö Jari Airaksinen
 • erityisasiantuntija Janne Sandgren
 • vs. erityissuunnittelija Tuomas Mathlein
 • toimialajohtaja Antti Lassila
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi
 • sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi


Kaupunginjohtajan muutettu esitys sivulle 47:

"Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto

 • Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kpl / vuokraus kpl)
 • Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl 
 • Kaavavaranto 300 kpl
 • Kaavavarannon laatuluokittelu ja ajankäytön fokusointi on tehty

Elinkeinopalvelut

 • Hankerahoituksen vuotuinen euromäärä tuplaantuu
 • Hankehakemusten kappalemäärät kasvavat vähintään 50 %
 • Asiakaskohtaamiset kasvavat 1 kpl/pvä/palveluneuvoja
 • Yritystoimipaikkojen määrän kasvu (Tilastokeskus)


Työllisyyspalvelut

 • Aktivointiaste ja työttömyyden päättyminen työllistymiseen tai koulutukseen


Asiakastyytväisyys

 • Yksikkökohtaiset asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettu (NPS 7 <)


Tavoitteet

 • Yksilösuoritteet yhdyskuntatekniikka, kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut
 • Rovaniemen kylien yritysten yhteistyön lisääminen ja kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
 • Toteutuneet maisemanhoitosuunnitelmat
 • Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen kasvattaminen
  • Matkat (nousut) kpl, vertailu edeltävään vuoteen


LAADULLISET TAVOITTEET

 • Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty
 • Toimialan yksikkökohtaiset tavoitteet on tarkennettu
 • Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu
 • Konkreettinen toimintasuunnitelma viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön toteutumiseen laadittu kuntalaisia osallistaen
 • Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu
 • Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisäämisen toimintasuunnitelma on toteutettu
 • Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ja periaatteet ovat tarkennettu
 • Yritysilmapiiri parantuu (kuntabarometri/Suomen yrittäjät ry)
 • Lähipalveluiden kehittäminen tarpeiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa


TALOUDELLISET TAVOITTEET

 • Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueella
 • Toimialan vuotuinen kustannusten kasvu maksimissaan 1,5 % toimikaudella 2023–2025
 • Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus pienenee
 • Alueellisten palvelujen ulkoisen rahoituksen lisääminen"


Kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun. Kaupunignhallitus piti neuvottelutauon klo 9.50 - 12.24.


Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa olivat läsnä kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajista Pertti Lakkala, Mikkel Näkkäläjärvi sekä Juha-Pekka Mikkola. Todettiin, että Terhi Heikkilä oli myös läsnä kokoushuoneessa. Viran- ja toimenhaltijoista paikalla olivat kaupunginjohtaja, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, viestintä- ja markkinointijohtaja, hallintosihteeri sekä talouspäällikkö Jari Airaksinen, erityisasiantuntija Janne Sandgren ja vs. erityissuunnittelija Tuomas Mathlein.


Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 15 kohdan Kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka, ensimmäinen kappale muutetaan muotoon: "Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteuttamisen tavoite on ottaa huomioon ympäristöön ja luontoon vaikuttavat tekijät siten, että luodaan hyvät mahdollisuudet saavuttaa lähipalvelut ja samalla turvata viihtyisän ja turvallisen elinympäristön kehittäminen koko kaupungin alueella. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan toimivan joukkoliikenteen toteuttamiseen, kehitetään jalankulku- ja pyöräily reitistöjä sekä hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntatekniikan verkostoja. Maankäytön suunnittelussa turvataan puistojen ja virkistysalueiden riittävyys sekä otetaan huomioon erilaisten elinympäristöjen vahvuudet kaupunginosissa ja kylä-alueilla. Suunnitelmakauden merkittävimpiä kaavahankkeita ovat koko kaupungin yleiskaavan käynnistäminen, sekä Sairaalanniemen, Valionrannan, Pöyliörannan ja ydinkeskustan asemakaavahankkeet.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 15 kohdan Rovaniemen kaupungin energiatuotanto -otsikon alle lisätään teksti: Suunnittelukaudella tehdään kaupungin energiapoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan monipuoliset ja tehokkaat energiantuotannon mahdollisuudet.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 15 kohdan ympäristötekijät -otsikon alle lisätään teksti: "Rovaniemellä selvitetään kestävän kehityksen budjetoinnin mahdollisuuksia. 
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 15 kohtaan Luonnonsuojelu lisätään teksti: ”Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan myös keskusta-alueilla Kaupungin omissa metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa. Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään. Luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista seurataan ja sitä valvotaan säännölllisesti. ”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 15 otsikon Kiertotalous ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään tekstit:

 • ”Kiertotalouden osalta on asetettava selkeät mitattavat ja seurattavat tavoitteet. Kiertotaloutta edistetään yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa."
 • "Rovaniemi liittyy uudestaan vapaaehtoiseen Kuntien energiansäästösopimukseen (KETS), asettaa energiansäästölle tavoitteita ja sitoutuu taloudellisesti järkeviin toimenpiteisiin oman toiminnan ja kiinteistöjen energiankäytön vähentämiseksi ja päästöttömän energian omavaraisuuden lisäämiseksi."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Miikka Keränen esitti Henri Rambergin kannattamana, että s. 15 kohdan kaupungin energiatuotanto lisätään teksti:" Rovaniemi sitoutuu korvaamaan turpeen ja muut fossiiliset polttoaineet ensisijaisesti polttoon perustamattomilla menetelmillä. Hiilineutraalien energialähteiden käyttöä edistetään kaikessa toiminnassa, niin että hiilineutraalisuustavoite saavutetaan."
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä. 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tältä osin tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

Miikka Keränen esitti, että s. 15 kohta Rovaniemen kaupungin hiilitase: Poistetaan ensimmäinen kappale. Korvataan tekstillä:"Rovaniemi ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla, joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa. Rovaniemellä otetaan käyttöön SYKE ja Hiilineutraali Suomi hankkeen tarjoamat laskentamenetelmät, jolla päästöjä voi seurata ja jolla voi lisäksi laskea erilaisten skenaarioiden avulla parhaita päästöjen alentamisen malleja. Laskennan tuloksen valmistuttua otetaan vuoden 2022 aikana aikataulutettu toimintepideohjelma päästövähennysten toteuttamisesta. Rovaniemi sitoutuu HINKU-kuntien tavoitteeseen saavuttaa 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna.”
Puheenjohtaja totesi, että Keräsen esitys kannattamattomana raukeaa.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Henri Rambergin kannattamana, että s. 17 kohta Yleinen taloustilanne ensimmäisen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon “Kasvupyrähdyksen jälkeen bruttokansantuotteen kasvu ennakoidaan hidastuvan 1,0-1,5 prosentin haarukkaan.” ja että s. 17 viimeinen teksti: "kunnan" muutetaan muotoon "kuntien".
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattaman, että s. 29 kohtaan

 • Tavoitteet lisätään: neljäs kohta:"mm. vakituisten varahenkilöstön määrän kasvattaminen"
 • Rekrytoinnit lisätään kohdat: 
  • Henkilöstön rekrytoinneissa käytetään avointa hakumenettelyä
  • Rekrytointiprosessien laadun vakiinnuttaminen prosessin selkiyttämisellä ja laadun seurannalla sekä esihenkiöitä ja rekrytointien valmistelijoita kouluttamalla.
  • Toteutetaan toimestaan tai virastaan lähteville työntekijöille “lähtöhaastattelu” aiemmin kehitetyn mallin mukaisesti työn ja työyhteisön kehittämiskohtien  tunnistamiseksi.
 • Työhyvinvointi lisätään kohdat:
  • Työhyvinvointia seurataan työyksiköissä ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti säännöllisesti anonyymin sähköisen palvelun avulla ja erikseen tarpeen ilmetessä. Työhyvinvoinnin seuranta tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
  • Varmistetaan esihenkilöiden osaaminen henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden tunnistamisessa ja tukemisessa.
 • Rekrytoinnit lisätään kohta:
  • Perustetaan harjoittelu– ja kesätyöpooli pitovoiman lisäämiseksi.
 • Osaamisen kehittäminen -otsikon alle lisätään teksti: 
  • “Henkilöstöä osallistetaan työn kehittämiseen”
 • Henkilöstösuunnitelma vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma: Konsernihallinnon henkilöstölisäys (virat ja toimet, vuosina 2021-2024): poistetaan 3 tehtävää (omistajaohjauksen erityisasiantuntijat 2 kpl ja senior advisor 1 kpl)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Eemeli Kajula esitti ryhmienpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä Riku Tapion kannattamana, että s. 30 muutetaan lause "Konsernihallinnon henkilöstölisäys (virat ja toimet, vuosina 2021-2024): poistetaan 3 tehtävää (omistajaohjauksen erityisasiantuntijat 2kpl ja senior advisor 1 kpl). Muotoon: Konsernihallinnon henkilöstölisäys (virat ja toimet, vuosina 2021-2024): poistetaan 3 tehtävää (omistajaohjauksen erityisasiantuntijat 2kpl ja senior advisor 1 kpl) ja tilalle rakennusalan erityisasiantuntija.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kajulan esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Henri Rambergin kannattamana, että s. 31 viidennen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon:" Whistleblow ilmoituskanavan hyvät käytännöt selvitetään ja ilmoituskanava otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 35  kohda Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen suunnittelu ensimmäisen kohdan viimeinen lause "Hyvinvointiryhmä vastaa suunnitelman laadinnasta" poistetaan ja lisätään teksti: "Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen suunnitelma laaditaan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta sekä raportteja hyödyntäen laajalla eri toimielinten, vaikuttamistoimielinten ja hyvinvointiryhmän yhteistyöllä."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtaien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 38 kohtaan Osallisuus ja vakuttaminen talousarviovuonna 2022 tekstin "Otetaan käyttöön osallisuuden toimintamalli, jolla edistetään asukkaiden omaehtoista osallisuutta ja lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan päätöksenteon prosesseihin.” jälkeen lisätään teksti: “Lisätään vaikuttamismahdollisuuksia pitämällä toimielinten pöytäkirjat neljä vuotta nähtävillä julkisessa tietoverkossa.”  ja että lauseen “Edistetään digitaalisten osallisuusalustojen käyttöönottoa." jälkeen lisätään teksti: "Hankitaan CaseM -lisäosa, joka lukee ääneen pöytäkirjat sekä esityslistat suoraan selaimessa.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Eemeli Kajula esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksen puheenjohtajan kannattamana, että s.38 lisätään kohta " Rakennusalan osaamisen vahvistaminen (rakennusalan erityisasiantuntija)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kajulan esityksen mukaisesti.
 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen tehtäväalueen toimintakate muutetaan vastaamaan muutettua henkilöstösuunnitelmaa.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 40 lisätään tekstit:

 • "Selvitetään tilapalvelukeskuksen roolia toimia kaupunkikonsernin tilojen käytön koordinoijana."  
 • "Tilapalvelukeskuksen investoinnit ja työohjelma eriteltynä."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Sara Seppäsen kannattamana, että s. 41 ja 42 kohdan 4.3 Hyvinvointilautakunnan toiminta ja talous, kohtaan Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2022 tehdään seuraavat muutokset: 

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut:
  • Lisätään teksti: "Otetaan maksuton synnytysvalmennus käyttöön Rovaniemellä ja kannustetaan synnyttäjiä osallistumaan valmennukseen."
  • Lisätään viimeiseksi kappaleeksi: "Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään nykyistä enemmän tavoitteelliseksi toiminnaksi ja varmistetaan siihen liittyvä riittävä ohjaustyön osaaminen. Varmistetaan, että työtoimintaa tukevissa palveluissa on tarvittava sosiaalityön tuki ja resurssit."
 • Ikäihmisten palvelut:
  •  Poistetaan ensimmäinen kappale: "Ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen kotihoidossa ja asumispalveluissa niin palveluja lisäämällä kuin palveluprosessien sujuvuutta parantamalla ja toimintamalleja uudistamalla. "
  • Lisätään teksti:"Arvioidaan ikääntyvän väestön kasvava palvelutarve ja palvelupolkujen kehittämisen tarve erikoissairaanhoidosta siirtyvien, kuntoutussairaalan, kotihoidon ja asumispalveluiden resurssien sekä omaishoidon näkökulmasta. Tehdään kokonaissuunnitelma näiden palvelupolkujen ja toimitilojen kehittämisestä. Palveluasumisen paikkojen riittävyys turvataan vuokraamalla lisätilat Muurolan sairaalan tiloista vuoden 2022 loppuun saakka."
 • Terveydenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoidon):
  • Lisätään teksti: "Varmistetaan kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten resurssien riittävyys erityisesti haavoittuvimpien kaupunkilaisten terveyspalveluissa."
  • Lisätään teksti: "Vahvistetaan kuntouttavan hoitotyön ja kuntoutuksen osaamista kaupunkilaisten toimintakyvyn kohentamiseksi."
  • Lisätään teksti: "Varmistetaan suun terveydenhuollon palveluiden riittävyys asianmukaisten hoitoyksiköiden(mukaan luettuna Muurolan ja Sinetän hoitoyksiköt) pitkäjänteisillä tilaratkaisuilla." 
  • Lisätään teksi: " Tehostetaan yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa sairaalasiirtoa odottavien potilaiden määrän ja kustannusten seuraamisella ja esille tulevien tarpeiden mukaisten palveluiden (kuntoutussairaala, palveluasuminen, kotipalvelu) riittävällä resurssoinnilla."
  • Lisätään sana "mielenterveyspalveluissa" virkkeeseen sivulla. 41: “Hoidon saatavuuden parantaminen palvelutarpeen kasvaessa, koskien niin kiireellistä kuin kiireetöntä hoitoa avovastaanotolla, mielenterveyspalveluissa, suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa.”
  • Lisätään teksi: “Selvitetään terveyskeskustasoisia akuuttisairaanhoidon paikkojen lisäyksen tarvetta (5 päivystyspaikkaa/vrk).”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.


Sara Seppänen esitti Timo Tolosen, Riku Tapion ja Päivi Alaojan kannattamana, että s. 42  kohtaan 4.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut lisätään teksi: “Tehostetaan kotouttamispalveluja siten, että kotoutettavat integroituvat kotouttamispalveluista mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopeasti yhteiskuntamme jäseniksi. Mittarina voidaan käyttää kotoutettavien työllisyysastetta. Kotouttamiskustannukset selvitetään ja ilmoitetaan valtuustolle.”
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Seppäsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Seppäsen esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä puheenjohtajan kannattamana, että s. 43 Sivistyslautakunnan toiminta ja talous, tehdään seuraavat muutokset:

 • Varhaiskasvatuspalvelut, kohdan Palveluiden järjestämisen painopisteet, neljäs kohta muutetaan muotoon "Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja yhteistyömuotojen lisääminen"
 • Koulutuspalvelut, 
  • Kohtaan Sivistyslautakunnan perustehtävät / Koulutuspalvelut lisätään teksti: "Henkilöstön osaamiseen, opetusmateriaalien ja opiskeluun tarvittavien välineiden riittävyyteen ja laatuun panostamalla, turvataan riittävän tasoinen opetus kaikilla koulutustasoilla."
  • Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet ovat kohtaan tehdään seuraavat muutokset:
   • Lisätään teksti: "Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä varmistamalla oppilashuollon riittävät resurssit ja varhainen reagointi."
  • Sivu 44, lisätään määrärahaa +200 000 euroa
   • Oppimateriaalikustannuksiin 200 000 euron lisäys määrärahoihin vuodelle 2022.
   • Lisätään teksti "Sivistyslautakunta selvittää hankintayksikön kanssa yhteistyössä olisiko oppimateriaalien hankinnassa mahdollista saada kustannussäästöjä volyymisäästönä kilpailutettaessa suurempia kokonaisuuksia koko kaupungin kouluille”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 45 Elinvoimalautakunnan toiminta ja talous tehdään seuraavat muutokset: 

 • Elinkeinopalvelut 
  • Lisätään teksti: "Elinkeinopalveluiden tehtävänä on edistää monipuolisen elinkeinorakenteen syntymistä. Rovaniemeä ryhdytään suunnitelmallisesti markkinoimaan teollisten ja muiden alojen yritysten ja työpaikkojen sijoittumiseksi tänne."
  • Lisätään teksti: "Panostetaan luontomatkailun kehittämistyöhön kartoittamalla luontomatkailukohteet ja selvitetään maastopyöräilyreitistön toteuttamismahdollisuudet osana luontomatkailun kehittämistyötä."
 • Alueelliset palvelut
  • Tekstin Kylien Rovaniemi -hankkeessa toteutetaan konkreettisesti maaseutustrategian toimenpiteitä yhteistyössä alueen asukkaiden, kyläyhdistysten, yritysten ja kylien kehittämisjaoston jäsenten kanssa jälkeen lisätään kohdat:
   • Kylien sähköisten palveluiden parantaminen ja valokuitu verkoston laajentaminen
   • Maaseudun kehittämisohjelman laatiminen
  • Lisätään teksti: "Alueellisen elinvoiman, ympärivuotisen liikuntamatkailun lisäämiseksi sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi käynnistetään hanke Rovaniemen sivukylien ja paikallisten nähtävyyksien kautta kiertävän ulkoliikunta reitin toteuttamiseksi."
 • Työllisyyspalvelut 
  • Lisätään toiseksi kappaleeksi teksti: "Työllisyydenhoito lisää kaupungin elinvoimaa. Työllisyyden hoitoon käytettävien panosten ja tuotosten seurantaa tehostetaan, jotta tietoisuus toiminnan vaikuttavuudesta Rovaniemellä lisääntyy."
  • Lisätään teksti: "Valmistellaan v. 2022 aikana Rovaniemen Työllisyyden hoidon ohjelma yhteistyössä eri viranomaisten kanssa."
 • Kaavoitus:
  • Poistetaan kappale:"Täydennyskaavoituksen jatkaminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin keskustassa. Mahdollistavan kaavoituksen ja vaihekaavan käyttöönotto."
  • Lisätään teksti: "Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma päivitetään ottamalla huomioon yleis- ja asemakaavojen ajantasaisuus lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaavoituksella tuetaan elinympäristöjen viihtyisyyttä, elinkeinoelämän tarpeita ja asumisen eri muotoja. Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin keskustassa.
 • Yhsyskuntatekniikka
  • Muutetaan kappaleen toinen lause muotoon: “Toteutetaan optimoidut toimenpiteet katuverkon ja kevyenliikenteenväylien kunnon parantamiseksi: päällysteet, elinkaarikorjaukset ja peruskorjaukset.”
  • Lisätään teksti: "Toteutetaan kuntalaisille kysely ulkoistettujen palveluiden toteutumisesta ja laadusta vuonna 2022. Arvioidaan suunnittelukaudella päättyvien merkittävien sopimusten tarkoituksenmukaisuutta."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.


Miikka Keränen esitti Henri Rambergin ja Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 45 Työllisyyspalvelut -kappaleen loppuun lisätään teksti: "Rovaniemi sitoutuu tarjoamaan osatyökykyisille joustavia tapoja toimia työelämässä. Rovaniemellä sitoudutaan tarjoamaan laadukasta ja yhdenvertaista kotoutumiskoulutusta Suomeen muuttaneille sekä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään ja oppia suomen kieltä. Lisäksi tuetaan Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä sekä edistämällä erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille. Rovaniemi sitoutuu edistämään maahanmuuttajien työllistymistä eri tehtäviin."
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Sara Seppäsen ja puheenjohtajan kannattamana, että s. 48 Ruoka- ja puhtauspalvelut kohtaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lisätään tekstit: 

 • "Lisätään kotimaisen kasvisruoan käyttöä. Selvitetään lähiruoan tuottajien kanssa yhteistyössä, miten voidaan lisätä lähiruoan osuutta kouluruoassa. Selvitetään ruokapalveluiden kanssa voidaanko lähiruokaa lisätä vuorotteluperiaatteella kaupungin koulujen kesken.” 
 • "Selvitetetään ulkomaisen soijan ja kalojen käytöstä luopuminen ja niiden korvaaminen kotimaisilla vaihtoehdoilla”
 • “Erikoisruokavaliot pyritään toteuttamaan ensisijaisesti ruokalistan mukaisesti.”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.16-14.37. Todettiin, että läsnä olivat samat osanottajat kuin ennen taukoa.
 

Kaupunginhallitus totesi, että s. 54 tuloslaskelmaosaan korjataan kaupunginhallituksen edellä tekemät määrärahamuutokset.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä puheenjohtajan kannattamana, että s. 55 kohta Kaupungin investointien kehitys ja investiontitaso suunnittelukaudella kolmas kappale muutetaan muotoon: "Suunnittelukaudella 2022-2025 vuokrahankkeita toteutetaan tapauskohtaisesti. Jokaisen investoinnin toteutusmalli arvioidaan hankekohtaisesti."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Henri Ramberg esitti Miikka Keräsen kannattamana että s. 55 lauseen "Investointien tulee ensisijaisesti palvella julkisten palveluiden tuotantoa, asumisen, liikkumisen ja elinkeinojen tarpeita sekä edistää tasapainoisen talouden kehitystä." loppuun lisätään teksti: "Kaikissa investoinneissa arvioidaan ja huomioidaan niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset.”
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Sara Seppäsen, Eemeli Kajulan ja Terhi Heikkilän kannattana, että s. 56 ja 57

 • Päivitetään luvut viimeiseen kappaleeseen koskemaan vain Muurolan päiväkotia ja Näsmänkiepin tiloja. 
 • Poistetaan vuokrakohteista Lastenkoti, Vaaranlammen kouluhanke ja Häkinvaaran kouluhanke, Lisätään tilapalvelukeskuken tekstiosioon, että näiden toteuttamistapa arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Lisätään teksti: "Häkinvaaran kouluinvestointi arvioidaan uudelleen."
 • Lisätään teksti: "Kartoitetaan kaupungin varoin toteutettujen sivukylien valaistujen kuntopolkujen ja latu-urien käyttökunto.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti Henri Rambergin, Miikka Keräsen ja Sara Seppäsen kannattamana, että s. 58 poistetaan Ruokasenkadun siltaa koskevat esitykset ja lisätään teksti: "Ruokasenkadun sillan uudelleen arviointi osana laajempaa suunnitelmaa (nelostien kattaminen) taloussuunnitelmakaudella."
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA -ääntä ja kahdeksan (8) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Henri Rambergin, Miikka Keräsen, Sara Seppäsen ja Päivi Alaojan kannattamana, että s. 59 lisätään teksti "Määrärahalla toteutetaan myös uusien asuntoalueiden leikkipaikkojen rakentamistyöt sekä selvitetään Angry Birds- ja Vanhan Torin -leikkipuistojen saniteettitilat sekä Konttisen kesäteatterin kattaminen ja että s. 58 Kehittämishankkeet -loppuun lisätään teksti: "Selvitetään ulkopuolisen rahoituksen saamista vihreään siirtymään sekä ilmasto- ja ympäristötoimiin liittyen. "
Kaupungihallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti Henri Rambergin ja Eemeli Kajulan kannattamana, että s. 60

 • Kohdasta Konserniyhteisöjen investoinnit, Ounasvaaran uimahalli, määrärahat poistetaan
 • Poistetaan kappale:" Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 käynnistää uuden uimahallin suunnittelun Ounasvaaralle myöntämällä hankkeelle suunnittelumäärärahan. Hankkeen suunnittelu on toteutettu kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan toimesta ja toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2019 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019, että uimahallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja uimahalli aloittaa toimintansa vuonna 2024. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2020, että uimahalli-investointi ja operointimalli tulee arvioida uudelleen. Valtuusto päättää uimahallihankkeen jatkosta, investoinnista ja operointimallista yhdessä Redun kanssa vuonna 2021."
 • Lisätään teksti: "Uimahalli-hanke arvioidaan uudelleen taloussuunnitelma kaudella."

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA -ääntä ja kahdeksan (8) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.


Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset korjataan rahoituslaskelmaan.

Päivi Alaoja poistui esteellisenä kohdan 8.1.1 Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Pertti Lakkala poistui esteellisenä kohdan 8.1.3 Napapiirin Residuum Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).
 

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään s. 68 osalta niin, että kohtaan Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022 lisätään teksti: "Kaupunki aloittaa selvitystyön, millä turvataan Kiinteistö Oy Lappi Areenan kestävä talous."
Kaupunginhallitus päätti tältä osin yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.
 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän ja Henri Rambergin kannattamana, että s. 70 lause “Riskinä on opiskelijavuosien, tutkintojen ja tutkinnonosien tavoitteiden saavuttaminen.” muutetaan muotoon “Riskinä on, että opiskelijavuosia, tutkintoja ja tutkinnonosia koskevia tavoitteita ei saavuteta.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.
 

Sara Seppänen siirtyi kokoustilasta etäyhteyteen klo 15.58.


Todettiin, että Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuloskortti täydennetään kaupunginhallituksen esitykseen myöhemmin.


Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Terhi Heikkilän kannattamana, että s. 74 poistetaan teksti: "Talousarviossa on huomioitu Lappia-talon poistoajan muutos sekä siihen liittyvä toiminta-avustuksen tarkistaminen. Päätöksen viivästyminen aiheuttaisi haasteita taloudelliseen tilanteeseen”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukasesti.
 

Todettiin, että sivulle 77 kootaan yhteenvetotaulukko yhtiöiden ja yhteisöjen tuotto- ja tulostavoitteista (€).
 

Todettiin, että sivun 78 yhteenvetotaulukko muutetaan vastaamaan kaupunginhallituksen edellä tekemiä päätöksiä.
 

Todettiin yhteenvetona, että tuloslaskelma, määrärahakehys, investointisa ja rahoituslaskelma päivitetään vastaamaan kaupunginhallituksen päätöksiä ja konserniyhteisöjen tuloskorteissa olevat eri vuosien välillä olevat konsernin sisäiset lainamäärien muutokset huomioidaan rahoituslaskelmassa osana muutoksia.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman tiedoksi ja totesi, että konsernihallinnon henkilöstösuunnitelmaan edellä tehdyt muutokset huomoidaan henkilöstösuunnitelmassa.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Eemeli Kajula, Riku Tapio, Sara Seppänen, Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Susanna Junttila, Timo Tolonen, Terhi Heikkilä, Raija Kerätär

 • Ei 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen

 • Jaa 4 kpl 36%

  Eemeli Kajula, Henri Ramberg, Terhi Heikkilä, Miikka Keränen

 • Ei 7 kpl 64%

  Riku Tapio, Sara Seppänen, Timo Tolonen, Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Raija Kerätär, Susanna Junttila

 • Jaa 7 kpl 64%

  Raija Kerätär, Reijo Jylhä, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Riku Tapio, Susanna Junttila, Timo Tolonen

 • Ei 4 kpl 36%

  Miikka Keränen, Henri Ramberg, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula

 • Jaa 7 kpl 64%

  Susanna Junttila, Reijo Jylhä, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Riku Tapio, Timo Tolonen, Raija Kerätär

 • Ei 4 kpl 36%

  Henri Ramberg, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Miikka Keränen

 • Jaa 3 kpl 27%

  Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Timo Tolonen

 • Ei 8 kpl 73%

  Miikka Keränen, Henri Ramberg, Sara Seppänen, Eemeli Kajula, Raija Kerätär, Riku Tapio, Terhi Heikkilä, Susanna Junttila

 • Jaa 3 kpl 27%

  Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Timo Tolonen

 • Ei 8 kpl 73%

  Eemeli Kajula, Raija Kerätär, Miikka Keränen, Henri Ramberg, Riku Tapio, Susanna Junttila, Terhi Heikkilä, Sara Seppänen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 3.11.2021 § 431 esittää valtuustolle, että talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2025 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti talousarvion esittelypuheenvuoron.

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

 • Riku Tapio (Kesk.)
 • Petteri Pohja (Kok.)
 • Sara Seppänen (PS)
 • Maija Pirttijärvi (SDP)
 • Henri Ramberg (Vas.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Riitta-Maija Hokkanen (KD)

 

Vaikuttamistoimielinten puheenvuoron käyttivät vanhusneuvoston edustaja Raili Kerola ja vammaisneuvoston edustaja Minna Muukkonen.

Valtuusto kävi talousarviosta ja taloussuunnitelmasta yleiskeskustelun.

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 15 kohdan 2.5 Ympäristötekijät kohdan Rovaniemen kaupungin hiilitase otsikko ja ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä: 
“Rovaniemen kaupungin hiilitase ja ilmastotyö Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Rovaniemellä on paljon annettavaa molempiin. Päästövähennystoimien vauhdittamiseksi liitymme HINKU-verkostoon ja määritämme tavoitteet ja toimenpiteet verkoston parhaiden käytäntöjen mukaan. Rovaniemen kaupungin hiilitase arvioitiin ensimmäisen kerran keväällä 2019 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä kartoitettiin Rovaniemen hiilinielut ja – varastot sekä hiilidioksidipäästöt. Rovaniemen kaupungin kasvihuonekaasutaseen mukaan kaupungin hiilinielut ovat noin kolme kertaa suuremmat kuin kasvihuonekaasupäästöt. Rovaniemi hyödyntää tätä laskentaa muun muassa kaupungin maankäyttö- ja yhdyskuntasuunnittelussa, jolla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 JAA -ääntä ja 16 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.
 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään s. 30 Palvelussuhde-otsikon alle uusi pallukka ja seuraava virke:“Selvitetään kevään 2022 aikana kertapalkitsemisluontoisen sitoutumislisän käyttöönoton edellytykset. Selvityksen tulokset tuodaan valtuustoon kesäkuun aikana ja mahdollinen sitoutumislisän käyttöön otosta päätetään myöhemmin.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Sonja Sinisalon, Ella Keski-Panulan, Mikkel Näkkäläjärven, Vesa Puurosen, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s. 38 kohtaan 4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS lisätään “rakennusalan osaamisen…” jälkeen uusi pallura: Rovaniemi päivittää liputusohjettaan ja ryhtyy liputtamaan sateenkaarilipulla pride-päivänä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA -ääntä ja 22 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan valtuutettu Harri Rapon ilmoitus, jonka mukaan hänen äänensä kirjautui järjestelmään virheellisesti ja että hänen oikea vastauksensa äänestyksessä oli EI.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan, Mikkel Näkkäläjärven, Vesa Puurosen kannattamana, että s. 38 samaan kohtaan toinen uusi pallura: Rovaniemen kaupunki selvittää kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen lisäämistä vuonna 2022.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 JAA -ääntä ja 15 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Juhani Juuruspolvi esitti Petteri Pohjan, Päivi Alaojan kannattamana, että konsernihallinnon henkilöstösuunnitelmaan (s. 30)  lisätään kaksi virkaa konsernihallinnon erityisasiantuntijoille ja henkilöstökuluihin vastaava määräraha 150.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Juuruspolven esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja 10 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Juha-Pekka Mikkola esitti Sara Seppäsen, Tuomas Koskiniemen kannattamana, että s. 39  4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS  Rovaniemen kaupunki ei vastaanota kiintiöpakolaisia vuonna 2022 ollenkaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Mikkolan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja 10 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Eemeli Kajulan, Henri Rambergin, Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 41 korvataan väliotsikon viimeinen kappale ”Perhe-ja sosiaalipalvelut viimeinen kappale ”tehostetaan kotouttamispalveluja…”seuraavalla tavalla:
”Kotoutumisen tuessa kehitetään kotouttamislain mukaisia palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Täsmennetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja koordinointia maahanmuuttajien palvelutarpeisiin vastaamisessa. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, joka koskee niin uusia kuin pitkään Rovaniemellä asuneita kaupunkilaisia.  Hyvin onnistunut kotoutuminen tuo turvallisuuden tunnetta kaikille. Kaupunki edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja luonnollisten kohtaamismahdollisuuksien luomista ja parantaa  osallisuutta ja vuorovaikutusta.”
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Merkittiin pöytäkirjaan teknisenä korjauksena, että s. 41 Muutos sivulle 41, oikean puoleinen palsta kolmannen kappaleen viimeinen lause muuteaan muotoon " Varmistetaan, että työhön tukevissa palveluissa on riittävä sosiaalityön tuki ja resurssit."

 

Henri Ramberg esitti Eemeli Kajulan, Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään lihavoidut kohdat s. 42 virkkeeseen: “Selvitetään 31.03.2022 mennessä terveyskeskustasoisten akuutti- ja infektiosairaanhoidon paikkojen lisäämistä viiteen päivystyspaikkaan per vuorokausi”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA -ääntä ja 34 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Mikkel Näkkäläjärven, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.43 Lisätään ”koulutuspalvelut” väliotsikon alla olevan kappaleen viimeiseksi virkkeeksi:“Saamen kielen opetuksen jatkuvuus turvataan kasvaneen oppilasmäärän sekä laadukkaan ja yhdenvertaisen opetuksen takaamiseksi osana muuta kouluissa tapahtuvaa opetusta.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s. 43 Esitetään lisäystä kohtaan Koulutuspalvelut, Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat: “Palvelualueiden- ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän välisen yhteistyön kehittäminen” 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon, Tiina Outilan kannattamana, että s.43 lisätään otsikon “Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet”  alla olevan virkkeen  "Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä varmistamalla oppilashuollon riittävät resurssit ja varhainen reagointi" jälkeen teksti: “Pyritään turvaamaan oppilashuollon riittävät resurssit. Tavoitteena yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 JAA -ääntä ja 30 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s.43 lisätään otsikon Koulutuspalvelut alle viimeiseksi virkkeeksi: ”Maahanmuuttajien kotouttaminen ja koulutus ovat konkreettisia lasten ja nuorten ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä Rovaniemellä.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.44 täsmennys “materiaalihankintoihin sivistyslautakunnalle osoitetaan 200 000 € määräraha oppimateriaalikustannuksiin esi- ja perusopetukseen.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että s.44 lisätään viimeisen tekstikappaleen perään: “Valtuusto esittää sivistyslautakunnalle 200.000 euron määrärahan tuen tarpeessa olevien oppilaiden palveluiden kehittämiseksi.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 JAA -ääntä ja 14 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s.45 lisätään työllisyyspalvelut osioon ensimmäisen kappaleen jälkeen: Rovaniemi tarjoaa vammaisille ja muille osatyökykyisille joustavia tapoja toimia työelämässä. Rovaniemellä tarjotaan laadukasta ja yhdenvertaista kotoutumiskoulutusta Suomeen muuttaneille sekä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään ja oppia suomen kieltä. Maahanmuuttajien työllistymistä ja työhön perehtymistä tuetaan yritysyhteistyöllä sekä edistämällä erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille. Rovaniemi edistää maahanmuuttajien työllistymistä eri tehtäviin, edistää työelämän tasa-arvoisuutta ja avointa työilmapiiriä sekä lisää anonyymiä rekrytointia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 JAA -ääntä ja 16 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg poistui esiteellisenä seuraavan äänestyksen ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Varavaltuutettu Jonna Parviainen osallistui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn ajan etäyhteydellä.

Juha-Pekka Mikkola esitti Sara Seppäsen, Tuomas Koskiniemen kannattamana, että s. 45 kohtaan 4.5 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS lisätään teksti: Solmitaan House of Laplandin kanssa palvelusopimus vuodelle 2022, jotta toiminnan jatkuvuus turvataan ja mahdollistetaan siirtymäaika Lapin Liitolle. Budjetissa on jo varattu raha 110.000 e.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Mikkolan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.  45: elinvoimalautakunnan tavoitteisiin lisäysesitys: “Panostetaan luontomatkailun kehittämistyöhön”- jälkeen lisätään: “Rovaniemen elinvoimapalvelut käynnistää selvitystyön eri tapahtumien hyödyntämisestä kaupungin elinvoiman lisäämisen mahdollisuutena. Isot tapahtumat tuovat kaupunkiin imagohyötyä, välillistä tuloa ja sosiaalista hyvinvointia.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 47 lause "Lisätään kotimaisen kasvisruoan käyttöä." korjataan muotoon: "Lisätään kotimaisen kasvisruoan osuutta ja kotimaisten kasviproteiinien käyttöä"

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA -ääntä ja 13 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Sonja Sinisalo esitti Henri Rambergin kannattamana , että sivun 48 lause “Selvitetetään ulkomaisen soijan ja kalojen käytöstä luopuminen ja niiden korvaaminen kotimaisilla vaihtoehdoilla” korvataan seuraavalla: “Selvitetään ulkomaisen ruoan käytön vähentämistä ja näiden korvaamista kotimaisilla vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi tonnikalan korvaamista kotimaisilla järvikaloilla, soijan korvaamista kotimaisilla palko- ja viljakasveilla sekä riisin korvaamista ohralla ja kauralla.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Sinisalon  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään s. 49 otsikon “Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022” alle kohta: “Parannetaan ympäristönsuojelua ja lisätään ympäristön tarkastukseen resursseja 80.000 euron määrärahalla”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään sivulle 55 virkkeen “Investointien tulee ensisijaisesti palvella julkisten palveluiden tuotantoa, asumisen, liikkumisen ja elinkeinojen tarpeita sekä edistää tasapainoisen talouden kehitystä.” Jälkeen virke: “Kaikissa investoinneissa arvioidaan ja huomioidaan niiden ilmastovaikutukset.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Petteri Pohja esitti Päivi Alaojan, Mikkel Näkkäläjärven kannattamana, että s. 58 6.3. kappale Katuverkoston uudishankkeet Vuonna 2022 toteutetaan Ruokasenkadun sillan rakentaminen. Samalla tehdään toimeenpanosuunnitelma vanhan asemarakennuksen ja sen ympäristön kunnostamisesta ja että lisätään 1,6 milj. s. 58 taulukkoon ja tehdään muut tekniset tarkistukset tekstiin ja että poistetaan lause “Ruokasenkadun sillan uudelleen arviointi osana laajempaa suunnitelmaa (nelostien kattaminen) talousuunnitelmakaudella ja lisätään 0,4 mij. s. 58 taulukkoon Vanhan asemarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Pohjan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 JAA -ääntä ja 24 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 58 Lisäys "Ruokasenkadun sillan uudelleen arviointi osana laajempaa suunnitelmaa (nelostien kattaminen) taloussuunnitelmakaudella."  jälkeen: Suunnitelmasta tehdään laajat vaikutusarviot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettin 40 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Petteri Pohja esitti Päivi Alaojan kannattamana, että s. 60 Kiinteistö Oy Lappi Areena Lisätään kappale Kaupungin uusi uimahalli, Aloitetaan uuden uimahallin rakentaminen 2022 kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti. Lisätään uimahallin määrärahat s. 60 taulukkoon ja tehdään tekstiin muut tekniset tarkistukset  ja poistetaan kappale “Ounasvaaran uimahalli” kokonaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Pohjan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Muilta osin kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-25 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on liitteenä.

 

Jukka Aula saapui klo 9.23. Maria-Riitta Mällinen poistui klo 9.46 ja Timo Lappalainen saapui klo 9.46. Markus Lohi poistui klo 9.56 ja Seija Karvo saapui klo 9.56. Terhi Heikkilä saapui klo 10.12 ja Timo Lappalainen poistui klo 10.12. Maria-Riitta Mällinen saapui klo 11.00 ja Katariina Henttonen poistui klo 11.00.

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 11.33 - 12.30.

Hannu Ovaskainen poistui klo 11.33, Raili Kerola poistui klo 11.33 ja Raija Kivilahti saapui klo 11.40. Tiina Outila saapui klo 12.49 ja Mari Ikonen poistui klo 12.49. Nafisa Yeasmin poistui klo 12.56 ja Tanja Sotaniemi saapui klo 12.56. Tuomas Koskiniemi saapui klo 13.08.

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 14.23-14.45

Hannu Ovaskainen saapui klo 14.45.

Äänestystulokset

 • Jaa 35 kpl 69%

  Heikki Luiro, Juha-Pekka Mikkola, Elina Kuula, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Riku Tapio, Päivi Alaoja, Sara Seppänen, Johanna Ojala-Niemelä, Reijo Jylhä, Petteri Pohja, Susanna Junttila, Pertti Lakkala, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Timo Tolonen, Riitta-Maija Hokkanen, Jukka Aula, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Raija Kerätär, Matti Pöykkö, Jani Ylipahkala, Petri Jaatinen, Matti Henttunen, Tanja Sotaniemi, Heidi Alariesto, Hannu Ovaskainen, Tuomas Koskiniemi, Jouko Lampela, Petri Perttunen, Elina Korteniemi, Jaakko Raivio, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen

 • Ei 16 kpl 31%

  Eemeli Kajula, Miikka Keränen, Henri Ramberg, Vesa Puuronen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Sonja Sinisalo, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Terhi Heikkilä, Aarne Jänkälä

 • Jaa 34 kpl 67%

  Riku Tapio, Harri Rapo, Juhani Juuruspolvi, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Elina Kuula, Matti Pöykkö, Petri Jaatinen, Elina Korteniemi, Reetta Mustonen, Hannu Ovaskainen, Susanna Junttila, Seija Karvo, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Raija Kerätär, Heikki Luiro, Timo Tolonen, Jani Ylipahkala, Petteri Pohja, Pertti Lakkala, Jukka Aula, Petri Keihäskoski, Heikki Autto, Jaakko Raivio, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Aarne Jänkälä, Tanja Sotaniemi, Juha-Pekka Mikkola, Jouko Lampela, Reijo Jylhä, Petri Perttunen, Matti Henttunen

 • Ei 17 kpl 33%

  Johanna Ojala-Niemelä, Miikka Keränen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Kimmo Niukkanen, Henri Ramberg, Mikkel Näkkäläjärvi, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Maija Pirttijärvi, Elina Holm, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Sonja Sinisalo, Maija Haase

 • Jaa 29 kpl 57%

  Juhani Juuruspolvi, Riku Tapio, Hannu Ovaskainen, Heikki Luiro, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Elina Korteniemi, Raija Kerätär, Jaakko Raivio, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Seija Karvo, Matti Pöykkö, Timo Tolonen, Kaisu Huhtalo, Matti Henttunen, Petteri Pohja, Riitta-Maija Hokkanen, Aarne Jänkälä, Tuomas Koskiniemi, Petri Perttunen, Juha-Pekka Mikkola, Susanna Junttila, Jouko Lampela, Petri Keihäskoski, Reijo Jylhä, Heikki Autto, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala

 • Ei 22 kpl 43%

  Johanna Ojala-Niemelä, Mikkel Näkkäläjärvi, Maria-Riitta Mällinen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Miikka Keränen, Harri Rapo, Henri Ramberg, Kimmo Niukkanen, Matti Huutola, Elina Kuula, Tiina Outila, Maija Pirttijärvi, Elina Holm, Ella Keski-Panula, Maija Haase, Tarja Suopajärvi, Sonja Sinisalo, Vesa Puuronen, Reetta Mustonen, Tanja Sotaniemi, Petri Jaatinen

 • Jaa 36 kpl 71%

  Tanja Sotaniemi, Juhani Juuruspolvi, Pertti Lakkala, Seija Karvo, Reetta Mustonen, Petri Jaatinen, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Riku Tapio, Kimmo Niukkanen, Jaakko Raivio, Elina Kuula, Raija Kerätär, Elina Korteniemi, Tuomas Koskiniemi, Heikki Luiro, Petri Perttunen, Sara Seppänen, Juha-Pekka Mikkola, Jani Ylipahkala, Päivi Alaoja, Petri Keihäskoski, Timo Tolonen, Susanna Junttila, Heikki Autto, Jukka Aula, Matti Henttunen, Matti Pöykkö, Jouko Lampela, Aarne Jänkälä, Petteri Pohja, Hannu Ovaskainen, Reijo Jylhä, Harri Rapo, Riitta-Maija Hokkanen, Johanna Ojala-Niemelä

 • Ei 15 kpl 29%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen, Maria-Riitta Mällinen, Matti Huutola, Elina Holm, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Tarja Suopajärvi, Tiina Outila, Mikkel Näkkäläjärvi, Terhi Heikkilä, Vesa Puuronen, Eemeli Kajula

 • Jaa 41 kpl 80%

  Matti Huutola, Henri Ramberg, Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Johanna Ojala-Niemelä, Seija Karvo, Elina Korteniemi, Riku Tapio, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Heikki Luiro, Juha-Pekka Mikkola, Sonja Sinisalo, Maija Pirttijärvi, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Riitta-Maija Hokkanen, Tiina Outila, Timo Tolonen, Miikka Keränen, Matti Pöykkö, Tarja Suopajärvi, Raija Kerätär, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Jouko Lampela, Tuomas Koskiniemi, Maria-Riitta Mällinen, Sara Seppänen, Aarne Jänkälä, Jaakko Raivio, Jani Ylipahkala, Heidi Alariesto, Matti Henttunen, Elina Holm, Maija Haase, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Petri Perttunen

 • Ei 10 kpl 20%

  Petteri Pohja, Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Reijo Jylhä, Petri Jaatinen, Reetta Mustonen, Elina Kuula, Tanja Sotaniemi, Heikki Autto, Petri Keihäskoski

 • Jaa 41 kpl 80%

  Mikkel Näkkäläjärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Harri Rapo, Kimmo Niukkanen, Susanna Junttila, Vesa Puuronen, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Terhi Heikkilä, Elina Kuula, Reetta Mustonen, Tiina Outila, Petri Jaatinen, Matti Huutola, Seija Karvo, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Pertti Lakkala, Miikka Keränen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Elina Holm, Riitta-Maija Hokkanen, Maria-Riitta Mällinen, Juhani Juuruspolvi, Jukka Aula, Heikki Luiro, Aarne Jänkälä, Matti Pöykkö, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maija Pirttijärvi, Raija Kerätär, Ella Keski-Panula, Petri Keihäskoski, Tanja Sotaniemi, Elina Korteniemi, Heikki Autto, Päivi Alaoja, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo

 • Ei 10 kpl 20%

  Juha-Pekka Mikkola, Tuomas Koskiniemi, Jaakko Raivio, Matti Henttunen, Petri Perttunen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Hannu Ovaskainen, Sara Seppänen, Jani Ylipahkala

 • Jaa 34 kpl 67%

  Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Heidi Alariesto, Riku Tapio, Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Elina Kuula, Matti Pöykkö, Jukka Aula, Petri Jaatinen, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Luiro, Päivi Alaoja, Tuomas Koskiniemi, Heikki Autto, Reetta Mustonen, Petteri Pohja, Petri Keihäskoski, Sara Seppänen, Raija Kerätär, Juhani Juuruspolvi, Petri Perttunen, Reijo Jylhä, Tanja Sotaniemi, Elina Korteniemi, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Pertti Lakkala, Matti Henttunen, Aarne Jänkälä, Hannu Ovaskainen, Jaakko Raivio

 • Ei 17 kpl 33%

  Johanna Ojala-Niemelä, Harri Rapo, Tiina Outila, Eemeli Kajula, Mikkel Näkkäläjärvi, Terhi Heikkilä, Vesa Puuronen, Matti Huutola, Elina Holm, Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Maija Pirttijärvi, Miikka Keränen, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Henri Ramberg

 • Jaa 17 kpl 33%

  Susanna Junttila, Riku Tapio, Heikki Autto, Jaakko Raivio, Jukka Aula, Seija Karvo, Raija Kerätär, Pertti Lakkala, Elina Korteniemi, Heikki Luiro, Jouko Lampela, Riitta-Maija Hokkanen, Matti Pöykkö, Kaisu Huhtalo, Aarne Jänkälä, Heidi Alariesto, Hannu Ovaskainen

 • Ei 34 kpl 67%

  Kimmo Niukkanen, Harri Rapo, Tiina Outila, Eemeli Kajula, Ella Keski-Panula, Petri Jaatinen, Juhani Juuruspolvi, Maria-Riitta Mällinen, Tuomas Koskiniemi, Tanja Sotaniemi, Juha-Pekka Mikkola, Vesa Puuronen, Reetta Mustonen, Matti Huutola, Henri Ramberg, Petri Keihäskoski, Tarja Suopajärvi, Terhi Heikkilä, Maija Pirttijärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Timo Tolonen, Sonja Sinisalo, Reijo Jylhä, Petri Perttunen, Sara Seppänen, Elina Kuula, Elina Holm, Petteri Pohja, Jani Ylipahkala, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Henttunen, Maija Haase, Miikka Keränen, Päivi Alaoja

 • Jaa 21 kpl 41%

  Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Tuomas Koskiniemi, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen, Jaakko Raivio, Riku Tapio, Matti Pöykkö, Raija Kerätär, Jukka Aula, Timo Tolonen, Aarne Jänkälä, Pertti Lakkala, Jani Ylipahkala, Heikki Autto, Elina Korteniemi, Juha-Pekka Mikkola, Petri Perttunen, Susanna Junttila, Hannu Ovaskainen, Sara Seppänen

 • Ei 30 kpl 59%

  Vesa Puuronen, Johanna Ojala-Niemelä, Ella Keski-Panula, Matti Huutola, Elina Holm, Petri Jaatinen, Maria-Riitta Mällinen, Maija Haase, Juhani Juuruspolvi, Petri Keihäskoski, Jouko Lampela, Maija Pirttijärvi, Tarja Suopajärvi, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Heikki Luiro, Tanja Sotaniemi, Reetta Mustonen, Mikkel Näkkäläjärvi, Petteri Pohja, Sonja Sinisalo, Elina Kuula, Henri Ramberg, Harri Rapo, Päivi Alaoja, Tiina Outila, Reijo Jylhä, Riitta-Maija Hokkanen, Matti Henttunen, Miikka Keränen

 • Jaa 41 kpl 80%

  Eemeli Kajula, Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Sara Seppänen, Tuomas Koskiniemi, Reetta Mustonen, Heidi Alariesto, Riitta-Maija Hokkanen, Petteri Pohja, Maija Pirttijärvi, Tiina Outila, Juhani Juuruspolvi, Matti Pöykkö, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Autto, Heikki Luiro, Jukka Aula, Raija Kerätär, Elina Kuula, Pertti Lakkala, Jani Ylipahkala, Matti Huutola, Reijo Jylhä, Timo Tolonen, Petri Keihäskoski, Hannu Ovaskainen, Päivi Alaoja, Aarne Jänkälä, Jaakko Raivio, Jouko Lampela, Tanja Sotaniemi, Petri Perttunen, Matti Henttunen, Johanna Ojala-Niemelä, Petri Jaatinen, Harri Rapo, Terhi Heikkilä

 • Ei 9 kpl 18%

  Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Maija Haase, Tarja Suopajärvi, Miikka Keränen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Maria-Riitta Mällinen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Henri Ramberg

 • Jaa 37 kpl 73%

  Johanna Ojala-Niemelä, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Raija Kerätär, Heikki Autto, Tuomas Koskiniemi, Riku Tapio, Kimmo Niukkanen, Juha-Pekka Mikkola, Päivi Alaoja, Sara Seppänen, Seija Karvo, Elina Kuula, Susanna Junttila, Pertti Lakkala, Petri Jaatinen, Jukka Aula, Reijo Jylhä, Tanja Sotaniemi, Riitta-Maija Hokkanen, Jani Ylipahkala, Heikki Luiro, Maija Pirttijärvi, Petteri Pohja, Timo Tolonen, Juhani Juuruspolvi, Aarne Jänkälä, Harri Rapo, Jouko Lampela, Reetta Mustonen, Petri Perttunen, Matti Pöykkö, Jaakko Raivio, Eemeli Kajula, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Korteniemi

 • Ei 14 kpl 27%

  Maria-Riitta Mällinen, Matti Huutola, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Matti Henttunen, Henri Ramberg, Tarja Suopajärvi, Petri Keihäskoski, Sonja Sinisalo, Elina Holm, Terhi Heikkilä, Maija Haase, Miikka Keränen

 • Jaa 35 kpl 69%

  Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Juha-Pekka Mikkola, Sara Seppänen, Hannu Ovaskainen, Susanna Junttila, Riku Tapio, Päivi Alaoja, Matti Henttunen, Seija Karvo, Petri Jaatinen, Tanja Sotaniemi, Raija Kerätär, Heikki Autto, Heikki Luiro, Jaakko Raivio, Timo Tolonen, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Juhani Juuruspolvi, Matti Pöykkö, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Aarne Jänkälä, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Elina Kuula, Petri Keihäskoski, Petteri Pohja, Jouko Lampela, Petri Perttunen, Reetta Mustonen, Elina Korteniemi, Eemeli Kajula, Jani Ylipahkala

 • Ei 16 kpl 31%

  Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Vesa Puuronen, Maija Haase, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Maija Pirttijärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Tiina Outila, Terhi Heikkilä, Matti Huutola, Harri Rapo, Henri Ramberg

 • Jaa 34 kpl 67%

  Kaisu Huhtalo, Kimmo Niukkanen, Johanna Ojala-Niemelä, Terhi Heikkilä, Juhani Juuruspolvi, Riku Tapio, Matti Henttunen, Harri Rapo, Maija Pirttijärvi, Eemeli Kajula, Heikki Autto, Maria-Riitta Mällinen, Reijo Jylhä, Raija Kerätär, Elina Kuula, Petri Jaatinen, Heikki Luiro, Elina Korteniemi, Petteri Pohja, Jukka Aula, Heidi Alariesto, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Päivi Alaoja, Tanja Sotaniemi, Seija Karvo, Elina Holm, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Pöykkö, Susanna Junttila, Aarne Jänkälä, Pertti Lakkala, Riitta-Maija Hokkanen

 • Ei 17 kpl 33%

  Tuomas Koskiniemi, Matti Huutola, Ella Keski-Panula, Miikka Keränen, Sara Seppänen, Tiina Outila, Jani Ylipahkala, Sonja Sinisalo, Petri Perttunen, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Juha-Pekka Mikkola, Jaakko Raivio, Jonna Parviainen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Vesa Puuronen

 • Jaa 38 kpl 75%

  Johanna Ojala-Niemelä, Juhani Juuruspolvi, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Seija Karvo, Elina Korteniemi, Heikki Autto, Jani Ylipahkala, Elina Kuula, Juha-Pekka Mikkola, Terhi Heikkilä, Riku Tapio, Matti Pöykkö, Riitta-Maija Hokkanen, Heikki Luiro, Petri Keihäskoski, Petri Perttunen, Pertti Lakkala, Päivi Alaoja, Reetta Mustonen, Sara Seppänen, Petri Jaatinen, Eemeli Kajula, Tanja Sotaniemi, Raija Kerätär, Jukka Aula, Timo Tolonen, Tuomas Koskiniemi, Petteri Pohja, Jaakko Raivio, Reijo Jylhä, Matti Henttunen, Susanna Junttila, Harri Rapo, Aarne Jänkälä, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen, Jouko Lampela

 • Ei 13 kpl 25%

  Mikkel Näkkäläjärvi, Kimmo Niukkanen, Maija Haase, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Elina Holm, Tiina Outila, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Maija Pirttijärvi, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo

 • Jaa 39 kpl 76%

  Johanna Ojala-Niemelä, Juha-Pekka Mikkola, Susanna Junttila, Tuomas Koskiniemi, Sara Seppänen, Juhani Juuruspolvi, Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Matti Pöykkö, Seija Karvo, Tanja Sotaniemi, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Eemeli Kajula, Petri Jaatinen, Raija Kerätär, Heikki Autto, Riitta-Maija Hokkanen, Maria-Riitta Mällinen, Jukka Aula, Riku Tapio, Petri Keihäskoski, Maija Pirttijärvi, Elina Kuula, Harri Rapo, Jani Ylipahkala, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Elina Korteniemi, Päivi Alaoja, Heikki Luiro, Aarne Jänkälä, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Henttunen, Timo Tolonen, Jaakko Raivio, Petteri Pohja, Petri Perttunen, Hannu Ovaskainen

 • Ei 12 kpl 24%

  Vesa Puuronen, Ella Keski-Panula, Henri Ramberg, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Elina Holm, Miikka Keränen, Tiina Outila, Jouko Lampela, Terhi Heikkilä

 • Jaa 42 kpl 82%

  Eemeli Kajula, Heidi Alariesto, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Terhi Heikkilä, Tanja Sotaniemi, Hannu Ovaskainen, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Juhani Juuruspolvi, Susanna Junttila, Elina Kuula, Heikki Autto, Seija Karvo, Jani Ylipahkala, Riku Tapio, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Reijo Jylhä, Kaisu Huhtalo, Jukka Aula, Raija Kerätär, Maija Pirttijärvi, Päivi Alaoja, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Petteri Pohja, Maria-Riitta Mällinen, Sara Seppänen, Juha-Pekka Mikkola, Matti Henttunen, Timo Tolonen, Matti Pöykkö, Heikki Luiro, Jaakko Raivio, Harri Rapo, Mikkel Näkkäläjärvi, Petri Perttunen, Aarne Jänkälä, Jouko Lampela, Elina Holm, Pertti Lakkala

 • Ei 9 kpl 18%

  Henri Ramberg, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Matti Huutola, Tarja Suopajärvi, Sonja Sinisalo, Miikka Keränen, Maija Haase

 • Jaa 39 kpl 76%

  Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen, Riku Tapio, Tuomas Koskiniemi, Aarne Jänkälä, Reetta Mustonen, Heikki Luiro, Terhi Heikkilä, Juha-Pekka Mikkola, Johanna Ojala-Niemelä, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Jukka Aula, Elina Kuula, Maija Pirttijärvi, Raija Kerätär, Susanna Junttila, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Heikki Autto, Petteri Pohja, Petri Perttunen, Timo Tolonen, Juhani Juuruspolvi, Petri Keihäskoski, Pertti Lakkala, Päivi Alaoja, Reijo Jylhä, Jouko Lampela, Matti Henttunen, Hannu Ovaskainen, Harri Rapo, Tanja Sotaniemi, Sara Seppänen, Eemeli Kajula, Jaakko Raivio, Mikkel Näkkäläjärvi

 • Ei 12 kpl 24%

  Matti Pöykkö, Matti Huutola, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen, Elina Holm, Tiina Outila, Vesa Puuronen

 • Jaa 27 kpl 53%

  Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Maria-Riitta Mällinen, Seija Karvo, Kaisu Huhtalo, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Sara Seppänen, Vesa Puuronen, Henri Ramberg, Riitta-Maija Hokkanen, Pertti Lakkala, Terhi Heikkilä, Ella Keski-Panula, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Raija Kerätär, Jukka Aula, Miikka Keränen, Hannu Ovaskainen, Tuomas Koskiniemi, Heidi Alariesto, Susanna Junttila, Matti Pöykkö

 • Ei 24 kpl 47%

  Juhani Juuruspolvi, Mikkel Näkkäläjärvi, Reijo Jylhä, Maija Pirttijärvi, Harri Rapo, Matti Huutola, Timo Tolonen, Petri Jaatinen, Elina Kuula, Jaakko Raivio, Juha-Pekka Mikkola, Tanja Sotaniemi, Heikki Luiro, Heikki Autto, Petteri Pohja, Jouko Lampela, Päivi Alaoja, Tiina Outila, Jani Ylipahkala, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Aarne Jänkälä, Matti Henttunen, Petri Perttunen

 • Jaa 40 kpl 78%

  Tuomas Koskiniemi, Seija Karvo, Eemeli Kajula, Juhani Juuruspolvi, Kimmo Niukkanen, Heidi Alariesto, Juha-Pekka Mikkola, Kaisu Huhtalo, Matti Huutola, Jukka Aula, Reijo Jylhä, Raija Kerätär, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Pertti Lakkala, Petteri Pohja, Maija Pirttijärvi, Petri Perttunen, Päivi Alaoja, Heikki Luiro, Johanna Ojala-Niemelä, Matti Pöykkö, Elina Kuula, Sara Seppänen, Harri Rapo, Matti Henttunen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Susanna Junttila, Terhi Heikkilä, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Tanja Sotaniemi, Tiina Outila, Hannu Ovaskainen, Jaakko Raivio, Elina Holm

 • Ei 9 kpl 18%

  Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Mikkel Näkkäläjärvi, Aarne Jänkälä, Sonja Sinisalo

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Heikki Autto, Henri Ramberg

 • Jaa 39 kpl 76%

  Eemeli Kajula, Seija Karvo, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Harri Rapo, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Pöykkö, Elina Korteniemi, Vesa Puuronen, Hannu Ovaskainen, Pertti Lakkala, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Tiina Outila, Jukka Aula, Matti Huutola, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala, Susanna Junttila, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Luiro, Riku Tapio, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen, Terhi Heikkilä, Raija Kerätär, Riitta-Maija Hokkanen, Elina Holm, Tuomas Koskiniemi, Sara Seppänen, Henri Ramberg, Jaakko Raivio, Sonja Sinisalo, Jouko Lampela, Matti Henttunen, Aarne Jänkälä

 • Ei 12 kpl 24%

  Juhani Juuruspolvi, Reijo Jylhä, Heikki Autto, Petri Jaatinen, Päivi Alaoja, Elina Kuula, Petri Perttunen, Tanja Sotaniemi, Petteri Pohja, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Timo Tolonen

Tiedoksi

Vs. talous- ja rahoitusjohtaja, erityissuunnittelija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.