Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Kansanniva ja Miikka Keränen. Seuraavina vuorossa ovat Petri Keihäskoski ja Saara Koikkalainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Keränen ja Petri Keihäskoski.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.