Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Raportti vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten edellyttämien toimenpiteiden toteutumisesta

ROIDno-2019-1548

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä tapahtuvaan toimintaan.

Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.  Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka tulee kuntalain 121 § mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2019 arviointikertomus on tämän asian liitteenä. Kun tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty, tulee arviointikertomus julkiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta

-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:

Tarkastuslautakunta päättää

-hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ennen vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulutun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta  27.5.2020 § 52 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2019 (Liite 1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta esittää, että :  

 • Kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
 • Selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös

Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki esitteli arviointikertomuksen. Tilintarkastaja Tapio Raappana esitteli tilintarkastuksen yhteenvedon. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen esitteli tarkastuslautakunnan päätöksen arviointikertomuksesta sekä tilinpäätöksen käsittelystä.

Puheenjohtaja totesi, että tämän asian yhteydessä käytetään ryhmäpuheenvuorot ja käydään yleiskeskustelu asioista 39, 40, 43 ja 44.

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:
Sakke Rantala (Kesk)
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Petteri Pohja (Kok)
Kalervo Björkbacka (PS)
Esko-Juhani Teniolä (Vas)
Miikka Keränen (Vihreät)
Raimo Miettunen (KD)

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 ja varavaltuuettu Ari Karvo saapui klo 16.56. Vesa Puuronen saapui klo 17.41. Johanna Ojala-Niemelä poistui klo 17.44 ja Antti Väänänen saapui klo 17.44. Matti Torvinen poistui klo 18.05,  Riita-Maija Hokkanen poistui klo 18.20.

Valtuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20 - 18.30.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 39. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Valtuusto on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus on yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa valmistellut vastaustaan 31.8.2020 ja 5.10.2020 pidetyissä työpajoissa.

Esitys kaupunginhallituksen selvitykseksi:

Johtopäätös 1: Suunnitelmallisuus lähtökohdaksi toiminnassa ja taloudenhoidossa

Kaupunginhallitus on 8.9.2020 § 304 antanut raamin ja ohjeen toimielimille vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-23 laaditaan. Kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta.  Valtion tukitoimet kattavat pääosan menetyksistä, mutta koronavirus vaikuttaa myös toimintatuottojen kertymään negatiivisesti. 

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa tavoitteena oli, että kaupungin talous kääntyisi suunnitelmavuosina ylijäämäiseksi. Tavoite jää toteutumatta. 

Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4 prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista, jotta talous saadaan tasapainoon. Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina vuosina. Suunnitteluohjeessa esitetty kehys johtaa 7,1 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen vuonna 2021. Vuoden 2020 lopussa kumulatiivinen ylijäämä taseella on ennusteen mukaan 7,9 miljoonaa euroa. Taseen kertynyt ylijäämä lähes menetetään vuonna 2021. 

Rovaniemen kaupungin sisäinen tarkastaja on myös omalta osaltaan laatinut kaupunginjohtajan toimeksiannosta selvityksen toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimeenpanosta. Sisäisen tarkastajan esittämät toimenpiteet ovat mukana toimenpide-esityksissä.

Toimenpiteet:

 • Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-23 laadintaprosessi on aikataulutettu niin, että toimielimet käsittelevät omat talousarvioesityksensä vasta syyskuussa, jotta koronasta johtuvat epävarmuustekijät olisivat mahdollisimman hyvin valmistelijoiden ja päättäjien tiedossa. Jokaiselle toimielimelle on valmisteltu esitys toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä, joilla päästään kaupunginhallituksen antamaan raamiin. 

 • Vuorovaikutusta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden välillä on lisätty talousarvion valmisteluvaiheessa. Julkisen talouden, kuntatalouden ja Rovaniemen kaupungin talouden tilannetta käytiin läpi syyskuun 2020 valtuustoseminaarissa. Lautakunnat ovat pitäneet omia talousseminaarejaan. Kaupunginjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja ovat käyneet jokaisessa valtuustoryhmässä esittelemässä ja keskustelemassa toimintaympäristön muutoksista ja kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta sekä toimialojen valmistelemista toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat ovat vastaavasti käyneet keskustelua toimialalautakuntien kanssa talouden tilanteesta ja valmiselussa olevista sopeuttamistoimenpiteistä.

 • Talousarvion suunnittelussa on nyt huomioitu erityisesti realistisuus, eikä esimerkiksi henkilöstön poissaolojen mahdolliselle vähenemiselle ole asetettu säästötavoitetta.

 • Toiminnan ja talouden tasapainottaminen sisällytetään osaksi talousarvioprosessia, jolloin toimenpiteet ovat osa talousarviota ja -suunnitelmaa. Tämä vähentää erilaisten ohjelmien laadintaa ja sitouttaa toimialat toimenpiteisiin ja niiden seurantaan. Kaupungin toiminnan ja talouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joiden toteuttaminen vaatii päätöksiä palvelurakenteesta ja -verkosta sekä palvelujen järjestämistavoista. 

 • Toiminnan ja talouden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanoprosessia kehitetään edelleen niin, että prosessin kaikissa vaiheissa painotetaan avoimuutta sekä kuntalaisten ja eri sidosryhmien osallisuutta. Viestintä- ja markkinointiyksikön roolia prosessin eri vaiheissa on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen.

 • Vahvistetaan asiantuntijoiden roolia päätösten valmistelussa. Asiantuntijuus korostuu erityisesti päätöksissä, joissa on tarkoituksenmukaista tehdä päätösten vaikutusten  ennakkovaikutusten arviointi. Panostamalla valmisteluun, sisältöön ja toimeenpanon seurantaan päätösprosessin avoimuus lisääntyy.

 • Määritellään tilivelvolliset täsmällisemmin. Kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle tilivelvollisten luettelosta hallintosäännön talousarvion rakenne ja sitovuus kohdassa.

 • Kaupunkistrategian iso päivitystyö tehdään vasta kuntavaalien jälkeen.

 • Suunnittelun henkilöstöresurssia on lisätty 1.8.2020 ja suunnittelun organisointia ja johtamista on tehostettu konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020. Strategisessa suunnittelussa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointitehtävässä on tällä hetkellä kaksi erityisasiantuntijaa. Lisäksi viestintä- ja markkinointiyksikköön on resursoitu asiantuntija osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiseen ja toteuttamiseen.  Strategisen suunnittelun vakanssit siirrettiin hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön organisaatiomuutoksessa henkilöstö- ja hallintopalvelut vastuualueelle. Talous- ja rahoitus -vastuualueen henkilöstösuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. 

 • Talouden seurantaa tehostettu vuoden 2020 alusta; kaupunginhallitus käsittelee kerran kuussa taloustilanteen.
   

Johtopäätös 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kaupungilta aktiivisuutta

Toimenpiteet:

 • Rovaniemen kaupungin tavoitteet sote- ja maakuntauudistukselle määriteltiin viimeksi kaupunginhallituksen  21.9.2020  antamassa Rovaniemen kaupungin lausunnossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lakiesityksestä.

 • Lausunnon valmisteluprosessin aikana toteutettiin laaja valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden osallistaminen. Lakiluonnoksia sekä sote-uudistuksen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia esiteltiin kaupunginhallitukselle sekä toimialalautakunnille ennen lausunnon antamista kahdessa erillisessä tilaisuudessa. Rovaniemen kaupungin tavoitteista järjestettiin valmisteluvaiheessa myös valmistelijoiden ja kaupunginhallituksen ryhmien keskustelutilaisuus.

 • Rovaniemen kaupunki osallistui aktiivisesti Lapin liiton yhteisen sote-lausunnon valmisteluun sekä Kuntaliiton ja suurten ja keskisuurten kaupunkien suunnitteluryhmiin.

 • Lausunnon antamisen jälkeen kaupungin johtoryhmä seuraa sote-uudistuksen valmistelua ja tekee tarvittavat valmistelutoimenpiteet ja tuo tilannekatsauksia säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

 • Kaupunginhallitus osallistui myös tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmisteluun ja käynnistämiseen liityviin seminaaritilaisuuksiin. 

 • Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään yhteinen viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Rovaniemen kaupunki on tehnyt esityksen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä ohjausryhmään.

 • Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään myös poliittinen seurantaryhmä. Rovaniemen kaupunkia on pyydetty nimeämään edustaja ja varaedustaja myös poliittiseen seurantaryhmään.
   

Johtopäätös 3. Onko omistaja-asioiden hajautus osoittautunut toimivaksi järjestelyksi

Toimenpiteet:

 • Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan valmisteluvastuu organisointiin uudelleen konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020.

 • Hallintosäännön vastuita sekä omistajapolitiikan menettelyjä koskeva valmistelutyö käynnistettiin kaupunginhallituksen iltakoulun työpajassa 5.10.2020.

 • Hallintosäännön toimivuutta konsernijohdon laajuuden suhteen arvioidaan. 

 • Nimitysjaoston työlle on luotu raamit ja työtä kehitetään. Tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valintaa kehitetään edelleen kuntalain ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.

 • Konserniohje ja omistajapolitiiset linjaukset päivitetään.
   

Johtopäätös 4. Hyvän hallinnon turvaamiseksi tarvitaan koulutusta

Toimenpiteet:

 • Aiemman käytännön mukaisesti kuluvan valtuustokauden lopussa tehdään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen itsearviointikyselyt. Kyselyssä luottamushenkilöt arvioivat myös toteutettua koulutusta sekä koulutustarvetta.

 • Arvioinnin pohjalta laaditaan uusien luottamushenkilöiden koulutussuunnitelma keväälle 2021. Koulutussuunnitelma laaditaan niin, että 

  • peruskoulutusta annetaan kaikille luottamushenkilöille, 

  • kullekin toimielimelle laaditaan ao. toimielimen tehtäväalueen ja vastuiden mukainen koulutusohjelma, johon toimielimen jäsenet velvoitetaan osallistumaan ja että

  • koulutusohjelman toteutetaan pidemmällä ajanjaksolla ja sitä tarkennetaan annetun palautteen pohjalta.  

 • Kaupungin järjestämän koulutuksen lisäksi osallistutaan Kuntaliiton sähköisiin koulutuksiin. Tarjolla olevista koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti.

 • Vuonna 2019 hyväksytyt konserniyhteisöille laaditut Hyvän hallinnon periaatteet päivitetään ja ne laajennetaan koskemaan myös peruskaupunkia. Hyvän hallinnon periaatteisiin sisällytetään valmisteluun liittyvät yhteiset käytänteet. Sekä valmistelijoille että päättäjille järjestetään myös keskitettyä koulutusta hyvän hallinnon käytänteistä. Koulutuksissa hyödynnetään uusia sähköisiä välineitä, e-oppimisympäristöä ja videoita.
   

Johtopäätös 5. Keskustelu kaupunginhallituksen toimintakyvystä on aiheellinen

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus on osallistunut FCG:n toteuttamaan hallitustyöskentelyn väliarviointiin kesällä 2019. Arvioinnin tuloksia on työstetty joulukuussa 2019 sekä elokuussa 2020. Hallituksen itsearvioinnissa kokonaistulos on vertailuryhmää parempi. Arvioinnin johtopäätöksenä hallituksen jäsenet kokevat, että parannettavaa on erityisesti talouden ohjauksessa, konserni- ja omistajaohjauksessa, viranhaltijoiden ja hallituksen jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, sekä ajankäytön hallinnassa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2018 (§ 411) päättänyt toiminnan ja talouden uudistamisohjelman laatimisesta. Ohjelman tavoitteena oli selkeä ja toimiva raami talousarviolaadinnalle ja toimialojen määrärahojen mitoitukselle, jolla varmistetaan suunnittelukaudelle talouden tasapaino. Kaupunginhallitus edellytti toimielimiä tekemään esityksensä tarvittavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ja toimialalautakunnat käyttivät toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmisteluun runsaasti aikaa. Kaupunginhallitus teki valtuustolle esityksen ohjelman hyväksymisestä 11.2.2019. Kaupunginvaltuusto merkitsi suunnitelman kuitenkin vain tiedoksi, jolloin suunnitelman toteuttamistoimenpiteisiin ei ryhdytty riittävän tehokkaasti. 

Hallitus on vienyt eteenpäin TTU-ohjelman toimenpiteitä seuraavasti:

 • Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan uudelleen organisointi ja siirtäminen osaksi kaupungin elinkeino-organisaatiota.
 • Työllisyyspalveluiden uudelleenorganisointi, sekä siirto osaksi elinvoiman toimialaa. Työllisyyspalveluiden monituottajamallin käyttöönotto. Toimenpidettä jatketaan syksyllä 2020 Eduron aseman selkeyttämisellä.
 • Koulutuskuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty ja vuoropuhelua Redun suuntaan lisätty, kuntayhtymän omaisuuden palauttamismahdollisuutta on selvitetty myös syksyllä 2020.
 • Sairaanhoitopiirin omistajaohjaukseen ja -vuoropuheluun  on luotu vuosikello ja toteutettu useita neuvotteluita, joissa on seurattu LSHP:n talouden kehitystä sekä tuottavuusohjelman valmistelua.
 • Rovakaira Oy:n lisätuloutuksen mahdollisuuksia on selvitetty.
 • Johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä on virtaviivaistettu organisaatiouudistuksen kautta. Aluelautakuntamalli on lakkautettu ja lautakuntien määrää on vähennetty.
 • Kuntalaisten osallisuutta ja kuulemista on systematisoitu ja Varhaisen Avoimen Yhteistyön (VAY) mallia hyödynnetty.
 • Hallintosääntö on uudistettu.
 • Kansalaisopistopalvelut on siirretty Rovalan toiminnaksi.
 • On käynnistetty Lappican omistajaohjauksen kehittäminen ja kustannustason madaltaminen.
 • Uusissa virkajohdon rekrytoinneissa (kaupunginjohtaja, kamreeri, toimialajohtajat) on painotettu johtamisominaisuuksia, talousosaamista ja innovatiivisuutta.
 • Kaupunginjohtajan johdolla on uudistettu ja kehitetty viranhaltijavalmistelua.
 • Väistötilojen tehokkaammasta käytöstä laadittu suunnitelma on hyväksytty.
 • Kaupunginhallituksen ajanhallinnassa kehitytty ja onnistuttu. Kaupunginhallituksen uusi sisäinen neuvottelukulttuuri on onnistuneesti tiivistänyt ja helpottanut päätöksentekoa.

Lisäksi kaupunginhallitus on käynnistänyt TTU-ohjelmaan liittyen selvitystyön koulutuskuntayhtymän omistusmuodoista ja elinvoimatoiminnan kehittämisestä.

Useita toimenpiteitä on jäänyt myös valmistelematta, kuten teatterin toimintamallin uudistaminen, yhtenäisen avustusjärjestelmän (järjestöavustukset) luominen ja tilahallinnan toimintamalli. Päätöksenteko olisi myös voinut olla jämäkämpää. 

Hallituksen toimintakykyä on kehitetty pitämällä 31.8. FCG:n Markku Pyykkölän johdolla työpaja hallituksen toimintakyvyn parantamisesta. Keskeisiksi toimenpiteiksi valikoituvat me-hengen vaaliminen, päätösten syy-seuraussuhteiden tarkempi tarkastelu (talous, hyvinvointi, ennakkovaikutusten arviointi), päättäjien ja viranhaltijoiden tiiviimpi yhteistyö asioiden valmisteluvaiheessa, omistajaohjaukseen panostaminen, sekä ohjaavan kaupunkistrategian laatiminen.

Hallituksen ajankäytön ja työn painopisteiden suunnittelussa hyödynnetään puolivuosittain laadittavaa hallituksen työohjelmaa. Esimerkiksi syksylle 2020 työohjelmana on päätetty isot kokonaisuudet: talousasiat, omistajaohjauksen kehittäminen, henkilöstöpolitiikka ja edunvalvonta. Lisäksi hallituksella on yhteisesti hyväksytyt toiminnan pelisäännöt, joilla parannetaan hallituksen toiminnan johdonmukaisuutta ja laatua.

Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää edelleen erityistä huomiota siihen, että vuoden 2021 talousarviossa varataan riittävästi resurssia konsernihallintoon kehittämiseen ja TTU ohjelman läpivientiin. Hyte-jaoston asioiden valmistelua kehitetään yhteistyössä konsernihallinnon ja toimialojen kanssa.

Vuonna 2019 yhteensä 224 Manner-Suomen kuntaa teki negatiivisen tilinpäätöstuloksen, joten Rovaniemi ei suinkaan ole yksin talouden tasapainotustoimenpiteitä etsimässä. Sekä valtion toimet että koko maailmaa koetteleva korona-pandemia vaikuttavat merkittävästi kuntatalouden tilanteeseen. Rovaniemen tulee jatkossa tehdä aktiivista edunvalvontaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa valtiovallan suuntaan, jotta kuntien toiminnan ja talouden haasteet huomoidaan valtion päätöksenteossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy arvointikertomuskessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 337 antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy arvointikertomuskessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Sakke Rantala (Kesk.)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 • Petteri Pohja (Kok.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Raimo Miettunen (KD)
 • Matti Torvinen (Siniset)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
   

Jaakko Huttunen esitti Vesa Puurosen, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen, Kalervo Björkbackan ja Liisa Ansalan kannattamana, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta tuomaan kaupunginvaltuuston helmikuun 2021 kokoukseen  miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat lähteneet toutumaan ja samalla kaupunginhallituksen tulee esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja toteutusaikataulu.

Keskustelun kuluessa Sanna Luoma esitti tilapäisen valiokunnan asettamista arvioimaan kaupunginhallituksen luottamusta. Esitystä kannattivat Petteri Pohja, Miikka Keränen Vihreät valtuustoryhmän puolesta ja Matti Torvinen.  Keskustelun jatkuessa puheenjohtaja totesi, että asiaa ei voida käsitellä tässä kokouksessa. Luoma veti esityksensä pois.

Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä kaupunginhalituksen selvityksen tiedoksi. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jaakko Huttusen esityksen.

Jaakko Huttunen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25. Ari Karvo poistui kokouksesta klo 17.40.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 39. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Valtuusto on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus on yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa valmistellut vastaustaan 31.8.2020 ja 5.10.2020 pidetyissä työpajoissa. 

Valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen vastauksen tiedoksi kokouksessaan 26.10.2020 § 80. Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta tuomaan kaupunginvaltuuston helmikuun 2021 kokoukseen selvityksen  miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat lähteneet toteutumaan ja samalla kaupunginhallituksen tulee esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja toteutusaikataulu.

Esitys kaupunginhallituksen selvitykseksi:

Johtopäätös 1: Suunnitelmallisuus lähtökohdaksi toiminnassa ja taloudenhoidossa

Toimenpiteet:

 • Talousarvion 2021 laadintaprosessiin ja talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet
  • Talousarvioprosessin aikataulutus, vuorovaikutuksen ja asiantuntijavalmistelun lisääminen 
  • Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttäminen
  • Tasapainotustoimenpiteet ja sopeuttamistoimenpiteet sisällytetään talousarvioon
  • Talousarvion realistisuus
  • Talouden seurantaprosessin tehostaminen
 • Muut toimenpiteet
  • Tilivelvollisten määritteleminen
  • Kaupunkistrategian päivittäminen
  • Suunnitteluresurssit konsernihallinnossa
    

Toteutuminen:

 • Talousarvion 2021 valmisteluprosessissa jo huomioitiin talousarvion laadinnan aikataulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet sisällytettiin talousarvioon. Valmisteluprosessia kehitetään edelleen yhteistyössä talousyksikön ja toimialojen kanssa.  
 • Ennakkovaikutusten arviointiin liittyviä menetelmiä ja työkaluja otetaan käyttöön tehostetusti vuoden 2021 aikana erityisesti kaupunkistrategian valmisteluprosessin yhteydessä.
 • Talouden seurannan kehittämistä varten on tehostettu tiedolla johtamista; esimerkkinä Sarastian BI raportoinnin ja analytiikan kehittäminen VM:n hankkeen kautta.
 • Johtoryhmä on määritellyt työskentelynsä pohjaksi merkittävimmät valmistelussa olevat asiat, vastuuttanut ja aikatauluttanut valmistelun. Johtoryhmä seuraa merkittävien valmistelussa olevien asioiden toteutumista säännöllisesti.
 • Tilivelvollisten määritteleminen: Asia on tarkastuspäällikön valmisteltavana.
 • Kaupunkistrategian päivitystyö
  • Kaupunkistrategian valmistelutyö on käynnistetty joulukuussa 2020.
  • Johtoryhmä on käsitellyt strategiaprosessia 18.1.2021 ja kaupunginhallitus 8.2.2021.
  • Tavoitteena on, että kaupunkistrategia valmistellaan niin, että uusi valtuusto hyväksyy strategian lokakuussa 2021.
 • Suunnitteluresurssit konsernihallinnossa
  • Konsernihallinnossa toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiotyöhön on kohdennettu kahden  henkilötyövuoden resurssi. Talousyksikön henkilöstösuunnitelmaa päivitetään.
  • Resurssi on edelleen tarpeeseen nähden liian pieni. 
  • Tilanteen parantamiseksi selvitetään mm. hankerahoituksen käyttämistä nykyistä enemmän. Lisäksi on valmisteltu  yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia esim. koulutusorganisaatioiden ja toisten kaupunkien kanssa.
    

Johtopäätös 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kaupungilta aktiivisuutta

Toimenpiteet:

 • Kaupungin johtoryhmä vastaa sote-uudistuksen valmistelun koordinoinnista
 • Nimetään edustajat rakenneuudistus- ja Lapin Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ohjaus- ja seurantaryhmiin
 • Tilannekuvaukset säännöllisesti kaupunginhallitukseen
   

Toteutuminen:

 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala vastaa sote-uudistuksen etenemisen seurannasta ja kaupungin yhteistyöstä uudistusta valmistelevien hankkeiden kanssa. Konsernihallinto on omalta osaltaan vastuuttanut hallinnointiin ja ICT-hankkeisiin liittyvän seurannan ja valmistelun. Kaupungin johtoryhmä seuraa valmistelun etenemistä.
 • Kaupunginhallitus on 2.11.2020 § 365 nimennyt edustajat poliittiseen seurantaryhmään.
 • Toimialajohtaja on 12.10.2020 § 207 nimennyt edustajat hankkeiden ohjausryhmään.
 • Ensimmäinen tilannekuva annettiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 11.1.2021. 
   

Johtopäätös 3. Onko omistaja-asioiden hajautus osoittautunut toimivaksi järjestelyksi

Toimenpiteet:

 • Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan valmisteluvastuu organisointiin uudelleen konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020.
 • Hallintosäännön toimivuutta konsernijohdon laajuuden suhteen arvioidaan.
 • Konserniohjeen ja omistajapolitiikan päivittäminen.
 • Nimitysjaoston työlle on luotu raamit ja työtä kehitetään. Tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valintaa kehitetään edelleen kuntalain ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.
   

Toteutuminen:

 • Omistajaohjauksen valmistelutehtäviä varten on perustettu kaksi määräaikaista erityisasiantuntijan tointa (omistajaohjaus ja kiinteistöjen hallinta sekä omistajaohjaus ja rahoitusjärjestelyt).
 • Hallintosäännön vastuita sekä omistajapolitiikan menettelyjä koskeva valmistelutyö käynnistettiin kaupunginhallituksen iltakoulun työpajassa 5.10.2020.
 • Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ensin kevään 2021 aikana päivitetyn omistajapolitiikan sen jälkeen päivitetyn hallintosäännön sekä konserniohjeen.
 • Nimitysjaosto on laatinut työohjelman vuodelle 2021:
  • valmistellaan toukokuun 2021 valtuustoon esitys luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista
  • valmistellaan esitykset yhtiöiden ja yhteisöjen nimitysten perusteista niin, että linjaukset ovat valmiit ennen vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen käytäviä ryhmien välisiä neuvotteluja
  • valmistellaan esitykset yhteisöihin nimettävistä henkilöistä
  • valmistellaan esitys luottamustehtävänsä päättävien muistamisesta 31.5.2021 valtuustossa
    

Johtopäätös 4. Hyvän hallinnon turvaamiseksi tarvitaan koulutusta

Toimenpiteet:

 • Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston itsearvioinnit
 • Uusien luottamustoimielinten koulutukset
 • Hyvän hallinnon periaatteet / peruskaupunki
 • Hyvät käytänteet, ohjeistukset
   

Toteutuminen:

 • Itsearviointikysely toteutetaan helmikuussa 2021. Kyselyn tulokset esitellään valtuustolle maaliskuussa 2021.
 • Itsearviointikyselyyn sisällytetään kaupunkistrategian arviointi sekä organisaatiouudistuksen arviointi.
 • Koulutussuunnitelman laatiminen käynnistetty.
 • Tavoitteena, että hyvän hallinnon periaatteet hyväksytään toimielimissä syksyllä 2021.
 • Koulutukset sekä valmistelijoille ja päättäjille vuoden 2021 lopussa / vuoden 2022 alussa.
   

Johtopäätös 5. Keskustelu kaupunginhallituksen toimintakyvystä on aiheellinen

 • Kaupunginhallituksen itsearviointi toteutetaan vielä kevään 2021 aikana.
   

Edellä esitetyt aikataulut sekä toimenpiteiden toteuttamisjärjestys ovat sidoksissa mm. kaupunkistrategian ja talousarvion valmisteluprosesseihin sekä valtuustokauden vaihtumiseen. Erillistä kiireellisyysjärjestystä ei ole edellä mainitusta syystä määritelty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen arvointikertomukseen 2019 liittyvien toimenpiteiden toteutumisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 1.2.2021 § 30 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi yllä olevan selvityksen arvointikertomukseen 2019 liittyvien toimenpiteiden toteutumisesta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Sakke Rantala (Kesk.),
 • Terhi Heikkilä (SDP),
 • Sanna Luoma (Kok.),
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.),
 • Miikka Keränen (Vihreät) sekä
 • Raimo Miettunen (KD).

 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä raportin tiedoksi.

 

Petteri Pohja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33, Minna Muukkonen poistui klo 17.50, Kari Tuominen poistui klo 17.58 ja Matti Torvinen poistui klo 18.00.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.