Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite Susivoudin ulkokuntosali (lisäpykälä)

ROIDno-2021-633

Perustelut

Saara Koikkalainen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Terveysliikunnalla on kymmeniä suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Se parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, aikuisiän diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia myös mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Itsenäisesti ja ulkotiloissa tapahtuvan liikkumisen merkitys on lisääntynyt erityisesti nyt korona-aikana. Rovaniemi on merkittävä opiskelijakaupunki. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kampusalue sijaitsee pääasiassa Rantavitikalla, jossa on myös Lapin koulutuskeskus REDUn Jokiväylän toimintayksikkö. Alueella on myös paljon opiskelija-asuntoja. Susivoudin kenttä on näiden välittömässä läheisyydessä ja olisi siten luonteva sijoituspaikka ulkokuntosalille. Uudet liikuntavälineet tuon lähiliikuntapaikan yhteydessä palvelisivat myös Rantavitikan peruskoulua ja lähellä sijaitsevia päiväkoteja. Esitämme, että uusien liikuntavälineiden hankintaa kiirehditään niin, että Susivoudin ulkokuntosali pyritään avaamaan jo tulevana kesänä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.