Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite kierrätysroskikset (lisäpykälä)

ROIDno-2021-632

Perustelut

Saara Koikkalainen  ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kierrättäminen vähentää uusien raaka-aineiden ja energian tarvetta. Tällöin kierrätysmateriaalista valmistetun lopputuotteen ympäristöjalanjälki on huomattavasti pienempi kuin uusista raaka-aineista valmistetun. Hyvin toimivassa kiertotaloudessa turhaa jätettä ei synny vaan arvokkaat materiaalit pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Biojätteet voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasun tuotantoon, ja pakkausmuoveista voidaan tehdä uusia muovituotteita. Rovaniemi on yksi Suomen ympäristökeskuksen valitsemista kiertotalouden edelläkävijäkunnista. Kaupunki on sitoutunut esimerkiksi toteuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita, joita ovat yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattaminen, materiaalihyötykäytön parantaminen sekä jätemäärän vähentäminen. Tätä tavoitetta edistääksemme esitämme, että kaupungin keskusta-alueen yleiset roskakorit muutetaan eri jätetyyppien lajittelun mahdollistaviksi kierrätysroskakoreiksi. Tämä sopisi myös edistyksellisen matkailukaupungin imagoon ja lisäisi kierrätyksen tunnettuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupungin tuleekin selvittää tämänkaltaisen parannuksen toteuttamismahdollisuudet yhteistyössä keskeisten toimijoiden, kuten Napapiirin Residuumin ja Alltimen kanssa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.