Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite kohti kestäviä hankintoja (lisäpykälä)

ROIDno-2021-628

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen

"Rovaniemi tekee kilpailutuksia ja hankintoja vuosittain merkittävillä summilla. Näin suurista summista puhuttaessa on valtavaa merkitystä sillä, miten tehokkaasti ja vaikuttavasti hankinnat toteutetaan. Harkituilla hankinnoilla kunta voi säästää kuntalaisten rahaa ja saada parempaa laatua. Hankinnoilla on merkitystä myös aluetaloudellisesti, erityisesti jos hankinnat pystytään toteuttamaan Rovaniemellä tai lähialueella. Rovaniemeläisten näkökulmasta puolestaan on tärkeää, että laatu huomioidaan kilpailutuksissa, erityisesti kun kilpailutetaan palveluita. Hankintojen kautta Rovaniemi voi itse edistää työllisyyttä ja ihmisten osallisuutta lisäämällä hankintoihin työllisyys-kriteerin. 

Hankintalaki mahdollistaa monenlaisten laadullisten kriteerien käyttämisen hankinnoissa ja erilaisten hankintamenettelyjen välillä valitsemisen.

Muut kriteerit paitsi hinta, esim. laatu, soveltuvuus ja hankinnan toteuttamisen ympäristö- ja työllisyysvaikutukset ovat haastavia toteuttaa hankinnassa. Lapin ammattikorkeakoulu on työstämässä digitaalista työkalua, jossa hinnan lisäksi kriteerinä voi olla työllisyys, vähähiilisyys – ja siinä suhteessa kuin haluaa. Lisäksi hankintoja voi klusteroida joko kuntien yhteiskilpailutuksilla tai yritysten yhteistarjouksella. Hankkeesta löytyy lisätietoa: https://kestavalappi.fi/

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki pyrkii lisäämään innovatiivisten ja kestävän kehityksen sekä työllisyyden parantamisen tavoitteita edistävien hankintojen osuutta."

Päätösehdotus

 Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.