Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite pysäköinti Riistatien varrella (lisäpykälä)

ROIDno-2021-631

Perustelut

Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemen kaupungissa sijaitsevan Riistatien varrella kielletään pysäköinti pysäköintikieltomerkeillä. Katu on kapea ja sen läheisyydessä sijaitsee Validian palveluyksikkö, jonka asukkaista monet liikkuvat pyörätuolilla tai ovat näkövammaisia. Heidän liikkumistaan jalkakäytäville ja suojateille pysäköidyt autot haittaavat. Havaintoja väärinpysäköinnistä on tullut runsaasti, joten myös kaupungin pysäköintivalvonnan tulisi ottaa katu erityisvalvontaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.