Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie

ROIDno-2018-2161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta virkistysalueelle, joka sijaitsee 8.kaupunginosassa Pounikkotiellä. Asemakaavatyössä tutkitaan pientalotonttien (2-3 kpl) lisäämistä suunnittelualueelle. Kaavamuutoksen tarkoitus olisi muuttaa asemakaavan virkistysalue vastaamaan yleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu kaavoitettavaksi pientaloasumiselle. Pientaloasuminen tiivistää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja samalla lisää tonttitarjontaa kaupungin keskustan läheisyyteen. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 8. kaupunginosan virkistysalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019

8. kaupunginosan virkistysalueen asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.- 30.1.2019. Kuulutus vireilletulosta julkaistiin 16.1.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen on ollut mahdollista tutustua kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi ja yksi kuulemisen jälkeen. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Asemakaavan muutoksesta laadittiin voimassa oleva asemakaavan lisäksi 13.2.2019 päivätty vaihtoehto. Asemakaavan muutoksessa virkistysalueelle muodostui kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257 kerrosluvulla Iu ¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m2/tontti. Muutoksessa on huomioitu vireilletulon jälkeen alueen asukkaalta tullut ehdotus kolmen Karinrakanpolun tontin laajentamisesta virkistysalueelle, jolloin kaavamuutos kohdistui myös asuinkortteliin 8163. Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.3.- 5.4.2019, jossa voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehto pidettiin yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

Yhdyskuntatekniikasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on katsottu, että hulevesien hallinnan vuoksi suunniteltujen tonttien sekä Karinrakanpolun tonttien väliin on jätettävä vähintään 10 metrin levyinen puistokaistale. Näin ollen Karinrakanpolun tonttien laajennusta ei voi suorittaa nähtävillä olleen vaihtoehdon mukaisesti. Napapiirin energia ja vesi Oy:llä ei ole mahdollisuutta tarjota hulevesijärjestelmää Pounikkotielle, joten katualuetta laajentamalla jää riittävä tilavaraus avo-ojalle. Kaavoitus esittää, että 13.2.2019 päivätty ja 2.12.2019 korjattu asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin muutoksella muodostuu kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257. Pientalojen kerrosluku on Iu ¾ ja rakennusoikeus 240 k-m²/tontti. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan myös sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 8.kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 17.3.2020 / Kaavasuunnittelija EJ

8.kaupunginosassa Pounikkotielle on laadittu asemakaavan muutos, jossa virkistysalueelle muodostuu kolmen erillispientalon (AO) kortteli 8257, kerrosluvulla Iu ¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m²/tontti. Tarkoituksena on luoda kortteli, joka istuu hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan ja tehostaa maankäyttöä keskustan läheisellä alueella, valmiin kunnallistekniikan ja palveluiden piirissä.

Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus, tonttijako ja muut asiakirjat pidettiin ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.2. – 11.3.2020 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeillä naapureille. Ehdotusvaiheen kuulemisen aikana ei ole saapunut kaavamuutokseen liittyviä muistutuksia tai lausuntoja.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
puh 016 322 6025
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 8. kaupunginosan virkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksymistä 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun asemakaavakartan mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu kortteli 8257.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 30.3.2020 § 135 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun asemakaavakartan mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu kortteli 8257.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.