Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että varsinaisista jäsenistä poissa olivat Hannu Ovaskainen, Jouko Lampela, Reino Rissanen, Tiina Outila, Kari Tuominen, Mika Kansanniva,  Anna Suomalainen, Merja Mäntyniemi ja Vesa Puuronen. Varajäsenistä läsnä olivat Maija Pirttijärvi, Jarmo Huhtala, Veli-Matti Kilpimaa,  Heikki Poranen, Tarja Suopajärvi ja Mikko Lindroos.

Puheenjohtaja totesi, että läsnäolijoiden ääni- ja kuvayhteys toimivat.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 9.6.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 9.6.2020.

Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 10.6.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu  asioista 39, 40, 43 ja 44 käydään asiakohdan 39 kohdalla ja että asioista 41 ja 42  ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu käydään asiakohdan 41 kohdalla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.