Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtuustoaloite Rovaniemen keskikaupunki -alueen ulkopuolella sijaitsevat kadut (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2154

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Pyydän, että Rovaniemen kaupunki neuvottelee katu-urakointi tarjouksia siten, että vähintään keskikaupungin ulkopuolella sijaitsevat kadut aurataan  aurauskalustossa käyttäen lisäsiipeä. Tällä toiminnalla saataisiin estettyä tontin omistajan liittymisen umpeen auraus koska viime talven käytäntö oli että tiealueen lumet aurattiin yksityisiin  liittymiin.

Tämän mahdollistaa laki:Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja  puhtaanapidosta luku 2 8§.

Tällä toiminnalla saamme pidettyä Rovaniemen kaupungin asukkaat tyytyväisenä koska tämä on herättänyt erittäin paljon keskustelua mm.sosiaalisessa mediassa. Tukisimme tällä toiminnalla myös mm. vanhusten ja  huonokuntoisten asumista omissa asunnoissa maaseudulla ja kaikille Rovaniemen asukkaille tämä olisi iso helpotus.

Toimenpide ei ole iso kustannuskysymys urakoitsijalle ja joskus urakoitsijat ovat jo tätä toimintaa käyttäneetkin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.