Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja kasvua (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2147

Perustelut

Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Digitalisaatio ja tekninen kehitys tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää kaupunkilaisten palveluja ja niillä voidaan vähentää hallinto- ja toimialarajoja. Aloitteen tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä, sekä lisätä ja kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Valtionvarainministeriön on aloittanut valtakunnallisesti digitaalisuuden kehittämisohjelman. Suomen valtiovarainministeriön suunnitelmien mukaan julkishallinnon digitalisaatiossa kansalaiset ja yritykset tuodaan julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. 

Valtionvarainministeriön mukaan julkiset sähköiset palvelut liittyvät olennaisesti digitalisaation läpimurtoon. Niiden avulla kansalaiset, yrityksen ja yhteisöt voivat käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Yleensä sähköinen asiointi on helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Kun niiden käyttö lisääntyy, julkinen palvelutuotanto tehostuu ja säästyy yhteisiä verovaroja. Julkisen hallinnon sähköisten palvelujen tulee olla toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia. 

Kehitysohjelman tavoitteet vuoteen 2023 mennessä: 

  1. Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digipalvelulain mukaisesti
  2. Elinkeinotoimintaa harjoittavat voivat asioida jatkossa viranomaispalveluissa ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa
  3. Digituen toimintamalli on käytössä koko kaupungissa ja digitukea kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia 

Konkreettisia esimerkkejä digitalisaation eduista ovat mm. älykkäät hyvinvointi- ja terveyspalvelut (esim. seniorit), oppimisen virtuaaliympäristöt (esim. kieliopinnot, kyläkoulut, urheilulukio), kuntalaisten ja yritysten lupapalvelut sekä viranomaisten rutiinitöiden automatisointi. Digitaalisuudella voidaan kompensoida myös erityis- ja poikkeustilanteiden aiheuttamia haasteita (epidemiat yms.). 

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki tekee kaikilla toimialoilla selvityksen digitalisaation tarpeista ja mahdollisuuksista, sekä toimeenpanee suunnitelman digitalisuuden kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi kaupunki rakentaa mallin tarjota pk-yrityksille tukea digikehitykseen. Selvityksen riittävän laajuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi kaupunginhallituksen on syytä ratkaista myös riittävä rahoitus selvityksen toteutukseen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.