Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Valtuustoaloite henkilöstön resurssipoolin laajentaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2155

Perustelut

Terhi Heikkilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on hyviä kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon puolella henkilöstön  resurssipoolista. Vakituisesti palkattujen sijaiset ovat hoitaneet lyhyitä poissaoloja. Tämä on samalla  helpottanut  esimiesten työtä kun ei tarvitse käyttää työaikaansa sijaisten saamiseen.

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki laajentaisi resurssipoolin toimintaa sote-puolelta myös varhaiskasvatukseen ja sivistyspalveluihin sekä muihin toimintoihin turvatakseen sijaisuuksien sujuvan järjestelyn ja riittävän henkilöstömäärän. 

Tällä toimenpiteellä vaikutetaan positiivisesti Rovaniemen kaupungin työnantajakuvaan. Samalla tällä mahdollistetaan moniosaajien käyttö yli toimialarajojen ja sitoutetaan nyt sijaisina käytettävät organisaatioon. Monipuolinen tehtävänkuva ja vakituinen työ houkuttelevat varmasti myös uusia ammattilaisia."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.